• راهنمای : «سخن شما با وزیر»

خواهشمند است قبل از تکمیل و ارسال فرم زیر به این نکات توجه فرمایید:

        مطالب این بخش صرفا جهت اطلاع  وزیر محترم می باشد.

        سایر مطالب خود را می توانید از طریق بخش ارتباطات مردمی سایت ارسال کنید.

        لطفا موضوع اصلی خود را حداکثر در 2 بند 4 سطری مرقوم نمایید.

        در صورت تمایل اطلاعات مربوط به خود را در جدول ذیل وارد نمایید.

سخن شما با وزیر
خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید:
نام و نام خانوادگی : *  
شغل :    
تلفن همراه : *  
پست الکترونیک : *  
متن پیام : *  
* = ضروری
  • راهنمای: «ارتباطات مردمی»

 خواهشمند است قبل از تکمیل و ارسال فرم زیر به این نکات توجه فرمایید:

        مطالب این بخش متناسب موضوع آن به معاونت ها و بخش های مختلف وزارت ارسال می گردد.

        لطفا موضوع اصلی خود را حداکثر در 2 بند 4 سطری مرقوم نمایید.

        در صورت تمایل اطلاعات مربوط به خود را در جدول ذیل وارد نمایید.

ارتباطات مردمی
خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید:
نام و نام خانوادگی : *  
شغل :    
تلفن همراه : *  
پست الکترونیک : *  
متن پیام : *  
* = ضروری