گزارش های تجربه نگاری اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم

جلد کتاب تجربه نگاری

کتاب به سوی دولت فرهنگ

(روزگار فرهنگ، هنر و رسانه در دولت دوازدهم)

در گفت و گو با سید عباس صالحی

 

 

کاور 1

 کاور 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 3 کاور 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 5 کاور 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 7 کاور 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 9 کاور 10                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 11کاور 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 13

کاور 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 15

کاور 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 17

کاور 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 19 کاور 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 21 کاور 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 23 کاور 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 25 کاور 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاور 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربه نگاری- قسمت اول

تجربه نگاری- قسمت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم                                     تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در در گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت اول                                                    گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت دوم

 

 

تجربه نگاری- قسمت سوم

تجربه نگاری- قسمت چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                                تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت سوم                                                   گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت چهارم

 

 

تجربه نگاری- قسمت پنجم تجربه نگاری- قسمت ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                              تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در

گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت پنجم                                              گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت ششم

 

 

تجربه نگاری- قسمت هفتم

تجربه نگاری- قسمت هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                             تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در

گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت هفتم                                            گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت هشتم

 

 

تجربه نگاری- قسمت نهم

تجربه نگاری- قسمت دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                             تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در

گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت نهم                                               گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت دهم

 

 

تجربه نگاری- قسمت یازدهم

تجربه نگاری- قسمت دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                             تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در

گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت یازدهم                                           گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت دوازدهم

 

 

تجربه نگاری- قسمت سیزدهم

تجربه نگاری- قسمت چهاردهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                            تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در

گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت سیزدهم                                        گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت چهاردهم

 

 

تجربه نگاری- قسمت پانزدهم تجربه نگاری- قسمت شانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در                             تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در 

 گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت پانزدهم                                         گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت شانزدهم

 

 

تجربه نگاری- قسمت هفدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در

گفت و گو با سید عباس صالحی- قسمت هفدهم