• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.  نامه استعلام اداره ثبت شرکتها
2. طرح جامع و کامل توزیع- برنامه کاری
3. مدارک شخصی مدیر عامل ،شامل: چهار قطعه عکس؛ تصویر صفحه نخست
شناسنامه؛ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت- برای آقایان - تصویر آخرین
مدرک تحصیلی؛ تصویر کارت ملی
4. اجاره نامه دفتر و انبار شرکت ویا سند مالکیت
مدارک تکمیلی:
1.  گواهی عدم سوء پیشینه
2. گواهی عدم اعتیاد

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه توزیع وفروش نشریات مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
2-درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
3-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
4-اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه وﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
5-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
6-ﺑﺎزدﻳﺪ ازﻣﺤﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
7-اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره
8-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
9-اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮای ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
10-ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات
11-اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
12-ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ
13-درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ
14-اراﺋﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وآﮔﻬﻲ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ
15-ﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه
16-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺮﻳﺎت
17-ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز
18-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز