• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

مجوز انتشار نشریه داخلی

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

)افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز مدیر مسئول برای صدور مجوز:
  .1
دوقطعه عکس پرسنلی سال جاری پشت نویسی شده و همانند
  .2
اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3
. تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
4
. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان
5
. فرم پرسش نامه تکمیل شده
مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:
1
. تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی
  .2
تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکل های صنفی،
انجمن ها و غیره
  .3
تصویر آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی
4
. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر
مسئول نشریه
  .5
مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی
مدارک تکمیلی:
  .1
اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای مدیر مسئول

قوانین و مقررات بالادستی

)فصل 5 قانون مطبوعات مصوب مورخ 64/12/22 و اصلاحیه های بعدی - مورخ سالهای 65، 84، 79، 77 و فصل 2 آیین نامه قانون مطبوعات(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
1- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ
2-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ
3-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
4-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
5-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
6-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪ
7-اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
8- ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮز وﺛﺒﺖ درﺷﺒﻜﻪ
9-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز
10-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
11-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز