• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.  معرفینامه از اتحادیه توزیع کنندگان وفروشندگان جراید نشریات
2. درخواست کتبی برای صدور پروانه
3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
4. دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه
5. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت- برای آقایان
6. چهار قطعه عکس جدید 3x4
7. تصویر کارت ملی

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358 )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه نمایندگی توزیع وفروش نشریات
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک درﺧﻮاﺳﺘﻲ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
4-ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در دﻛﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش
5-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
6-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
7-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
8-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
9-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ