• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/press

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1. ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
رﺳﺎﻧﻪ درﻛﺸﻮر
2. ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
3. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری
4.  ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
1. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
2.  ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

قوانین و مقررات بالادستی

(بند15 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده 2 مصوبه شماره 48620/ت525 مورخ 1368/5/4 هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها ))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی
1- ارائه معرفینامه از سوی دفتر ونمایندگی متبوع
2-دریافت وثبت تقاضا
3-ارائه فرمهای مربوطه جهت تکمیل
4-تکمیل فرمها ومدارک مورد نیاز برحسب درخواست اداره خبرنگاران
5-کنترل و بررسی فرمها ومدارک
6-استعلام از حراست و اداره سجل کیفری و بهداشت جهت تعیین صلاحیت امنیتی وعدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی
7-بررسی و اعلام نظر
8-برگزاری مصاحبه با متقاضی در زمینه فعالیت های حرفه ای و سوابق کاری
9-امضاء مجوز فعالیت برای متقاضی در صورت مثبت بودن مصاحبه
10-تهیه کارت خبری
11-ثبت و ارائه مجوز وکارت خبری
12-دریافت مجوز (در قالب نامه)به همراه کارت خبری