عنوان خدمات

مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1.درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ
2. ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر -ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ
3. ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
4. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ (ﺻﺮﻓﺎﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن) ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
5. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎن

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
1-مراجعه وارائه درخواست ومدارک مورد نیاز
2-ثبت درخواست متقاضی
3-تشکیل پرونده درصورت محرز بودن شرایط وکامل بودن مدارک
4- بررسی کارشناسی پرونده و تهیه نامه مجوز درصورت تکمیل پرونده وارائه به مدیرکل
5- پاراف نامه وارسال به دفترمعاون وزیر
6- امضاء نامه وارجاع به کارشناس
7- مهرپیش فاکتوروارائه به دبیرخانه
8- ثبت نامه وارائه به متقاضی
9- دریافت نامه مجوز وپیش فاکتورمهرشده
10- مراجعه جهت خرید دستگاه چاپ