عنوان خدمات

مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1.درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
2.اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه
3. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ -ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء-
4.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺪم ﺗﺮﻫﻴﻦ وﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه -ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء-
5.ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
1.ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی (ﺻﻠﺢ) ﺑﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

مجوز ورود و ترخیص و نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته
1-ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
3- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
4-ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪدﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ درﺻﻮرتﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
5-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
6-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
7-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ
8-ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی(ﺻﻠﺢ) ﺑﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪار وﻓﺮوﺷﻨﺪه
9-درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی و اراﺋﻪﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺮ آن و اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدﺳﺘﮕﺎه
10- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪ و درج درﭘﺮوﻧﺪه
11-ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ (ﺧﺮﻳﺪار) در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
12-ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎمﻳﺎﻓﺘﻪ
13-درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂﺧﺮﻳﺪار
14-اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار