عنوان خدمات

مجوز فعالیتهای مرتبط با ادیان توحیدی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
2. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ
3. اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ-ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﺮوﺳﻲ، ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ وﻏﻴﺮه
4. ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﺪف و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻲ، و ﻣﻜﺎن اﺟﺮا- ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
1. اﺳﺘﻌﻼم ازﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 19ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه 7583 مورخ 59/6/5 مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
2- ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ کارشناسی از سوابق متقاضی و موضوع
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
5-استعلام از مراجع ذیربط
6-بررسی و اعلام نظر
7-صدور مجوز نشر
8-دریافت مجوز