عنوان خدمات

مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ-
2. ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ورود ﺑﻪ ﮔﻤﺮک
3. ﻓﺎﻛﺘﻮر
4. ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
1- مراجعه به دفترامورچاپ وارائه درخواست واسناد ومدارک مربوط به ماشین چاپ پس ازورود آن به گمرک
2-ثبت درخواست متقاضی
3- تطبیق پروفرما بااسنادومشخصات ماشین چاپ رسیده به گمرک ج.ا.ا
4- تهیه نامه مجوزدرصورت رعایت مقررات قانونی ومطابقت پروفرما بااسناد و مشخصات ماشین چاپ
5-پاراف نامه وارسال به دفترمعاون وزیر
6- امضاءنامه وارجاع نامه به دفترامورچاپ
7- ثبت نامه وارائه به متقاضی
8- دریافت نامه ترخیص ومراجعه به گمرک ج.ا.ا