عنوان خدمات

صدور محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1. درخواست کتبی شامل اطلاعات لازم (تیرا ژکالا، ارزش کالا، گمرک خروجی وکشور مقصد(
2. نمونه کالا
3. کپی کارت بازرگانی تا صفحه اعتبار

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪورﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسﭼﺎپ
2-درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻛﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
5-ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
6-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻻزم
8-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎﻻ