عنوان خدمات

صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
2. ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
3. ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
4. اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ

قوانین و مقررات بالادستی

(2-بند 21ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

برگزاری جشنواره ها و مجامع فرهنگی
1-اراﺋﺔ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ ازاﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4-اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮایﺟﺸﻨﻮاره
5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮصﺻﺪور ﻣﺠﻮز
6-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز