عنوان خدمات

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1.درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
2. ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
3.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
4.ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
5. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﻫﺪای ﺟﻮاﻳﺰ
6.ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺆاﻻت و ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
7. اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه جلسه 447 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ1378/5/12)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
5- ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
6-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز