عنوان خدمات

پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

chap.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

1- تصویر کارت ملی 2-تصویر صفحات شناسنامه 3- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر 4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی 5- گواهی تأییدیه صلاحیت (توانایی) فنی از اتحادیه صنعت چاپ 6-حداقل چهار سال سوابق بیمه تأمین اجتماعی کار در حوزه چاپ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)صدور پروانه تأسیس (بهره برداری)، منوط به اخذ موافقت اصولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
1- درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
2-اﻋﻼم آدرس و اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺪارک ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
3- ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
4-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺮاردﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪﻣﻜﺎن
5-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
6-ﺛﺒﺖ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
7-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
8-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
9-اراﺌﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
10-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس
11-ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﭼﺎپ در ﺻﻮرتﺗﺎﻳﻴﺪ
12-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
13-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
14-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ