عنوان خدمات

ورود محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
2.دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮوﻓﺮم
3.ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ
4.ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ وارد ﻛﻨﻨﺪه
5.ﻛﭙﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات واردﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه
6.اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ و اﺳﻢ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه
7.ﻛﭙﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه- ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻏﺬاﻳﻲ ،داروﻳﻲ ،آراﻳﺸﻲ
8.ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه
9.ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺪارک
2- درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وﻣﺪارک
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﺠﻮز ورود ﻛﺎﻻ
5-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ
6- ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻻزم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞ ﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻی ﻣﻬﺮ ﺷﺪه