عنوان خدمات

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
2.ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ
3.ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
4.ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ- ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن-
5.ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ 3×4
6.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
7. اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
8.اراﺋﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری، ﻣﻜﻔﻲ وﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
1.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
2.ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
1-درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
2- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭼﺎپ
3- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺻﻞ آن و ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
4-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
5- ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
6- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺳﺠﻞﻛﻴﻔﺮی و اﺗﺤﺎدﻳﻪ
7- ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
8-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
9- درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
10-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم ازﺣﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻧﺎﺟﺎ
11-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
12-ﺻﺪور ﻣﻮاﻗﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺲاز درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺣﺮاﺳﺖ
13- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ