عنوان خدمات

مجوز نشر نرم افزار

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1. مجوز موسسه نشر دیجیتال از مرکز
2. مدارکی که دال بر حق مالکیت اثر باشد- .اجاره نامه یا قرارداد با پدید آورنده یا
صاحب اثر درصورتیکه متقاضی همان صاحب اثر نباشد-
3.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
4. یک نسخه اجزای محتوای اثر بر روی لوح فشرده
5. تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
6.تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی

قوانین و مقررات بالادستی

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب دهم دی ماه 1379) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 2و17 قانون مذکور شماره 21185/ت26089ه مورخ 1383/4/24 و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1375/8/8 و آیین نامه اجرایی آن مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

مجوز ثبت،نشر و تکثیر نرم افزار
1-مراجعه به سایت(softreg.ir) ثبت نرم افزارو ارائه اطلاعات شخصی
2-ایجاد نام کاربری و رمزعبور برای متقاضی وارسال به رایانامه وی
-ورود به سایت ثبت نرم افزار(softreg.ir) و وارد کردن اطلاعات نرم افزار جهت ثبت
-دریافت اطلاعات توسط اتوماسیون و ثبت اطلاعات در دبیرخانه
-تحویل اصل نرم افزار و سایرمدارک به صورت پستی یاحضوری به دبیرخانه
-ثبت و آرشیو اسناد و نرم افزار ها در دبیرخانه
3-بررسی و اعلام نظر کارشناسی
-ارائه نظر کارشناسی توسط کارگروه با امضای رییس مرکز
-مشاهده مراحل پیشرفت کاراز طریق سایت
4- صدور مجوز نشر نرم افزار
5- دریافت مجوز نشر نرم افزار