عنوان خدمات

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
1.اساسنامه شرکت
2. روزنامه رسمی و آگهی های تغییرات
3.تقاضانامه ممهور به مهر شرکت در سربرگ رسمی شرکت
4.معرفی رسمی مدیر مسوول موسسه از طرف شرکت
مدارک تکمیلی:
1. گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری

قوانین و مقررات بالادستی

رایانه ای (مصوب دهم دی ماه 1379) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 2و17 قانون مذکور شماره 21185/ت26089ه مورخ 1383/4/24 و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1375/8/8 و آیین نامه اجرایی آن مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-تکمیل فرم تقاضای تاسیس موسسه وفرم اسامی پیشنهادی و فرم مشخصات مدیر و اعضاء فرم ها در سایت مرکزموجود می باشند
2-ثبت درخواست و دریافت مدارک وصدور معرفی نامه برای احراز عدم سوء پیشینه
3-بررسی عدم سوء پیشینه و اعلام نظربه مرکز
4-استعلام از حراست
5-بررسی و اعلام نظر به مرکز
6-بررسی اولیه و برگزاری آزمون تخصصی و مصاحبه درصورت نیاز
7-بررسی کارشناسی در کارگروه تخصصی
8-درخواست اساسنامه و فرمهای صورت جلسه درصورت تایید کارگروه
9-ارائه اساسنامه و فرم های صورت جلسه تهیه و تکمیل شده از روی سایت به اداره ثبت شرکتها
10-ثبت درخواست و تایید نام موسسه
11-استعلام موضوع فعالیت از وزارت ارشاد
12-تایید موضوع فعالیت به ثبت شرکتها
13-ثبت اساسنامه و ارائه به روزنامه رسمی
14-ارائه تصویر آگهی ثبت و اساسنامه ثبت شده به وزارت ارشاد
15-صدور مجوز موقت یک ساله
16- دریافت مجوز