عنوان خدمات

مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.
درخواست افزایش رشته -طرح درس-

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 17 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههای سینمایی سمعی و بصری مورخ 1377/12/26 مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

1-ارائه درخواست افزایش رشته
2-ثبت درخواست متقاضی
3-بررسی کامل بودن پرونده متقاضی
4-بررسی عدم تخلف پرونده متقاضی
5-بررسی میزان عملکرد متقاضی
6-اعلام به متقاضی برای ارائه طرح درس در صورت تایید نهایی
7-تکمیل و ارائه فرم طرح درس ومشخصات مدرسین برای رشته موردتقاضا
8-بررسی جهت تایید طرح درس و مشخصات مدرسین
9-تجهیز مکان برای رشته مورد نظر
10-بازدید از مکان و تجهیزات
11-موافقت با افزایش رشته در قالب مجوزجدید آموزشگاه
12-ثبت و ارائه مجوز جدید
13-دریافت مجوز