عنوان خدمات

مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1-  تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه
2-  چهار قطعه عکس جدید 3*4
3-  تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم
4-  تصویر آخرین مدرک تحصیلص یا معادل آن-مدرک کارشناسی یا بالاتر-
5-  تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
6-  تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
7-  اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه در 3
نسخه
مدارک تکمیلی:
1- گواهی عدم اعتیاد
2- گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 75/8/8 و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد و آیین نامه تاسیس سازمان های تهیه و تولید فیلم مصوب83/8/2 وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
2-ثبت درخواست ،دریافت و تنظیم مدارک وبررسی اولیه پرونده
3-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
4-استعلام از بهداشت ،سجل کیفری و حراست درصورت تایید شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6- استعلام از اماکن
7-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تاییدمحل فعالیت موسسه
8-بررسی اساسنامه شرکت
9-تایید نام و اساسنامه وثبت موسسه
10-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
11-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
12-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال
13-دریافت مجوز