عنوان خدمات

مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1- فیش وجه واریزی به حساب 72 به نام خزانه داری کل بر حسب مدت زمان
فیلم
2- خلاصه داستان
3-  تکمیل فرم بازبینی
4- ارائه اصل پروانه ساخت
5-  تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذ ۴ A پرینت شده
6-  یک نسخه فیلم

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 75/8/8 و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )

هزینه خدمت

بر حسب مدت زمان فیلم

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
2-ثبت درخواست، دریافت و تنظیم مدارک وبررسی اولیه پرونده
3-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
4-استعلام از بهداشت،سجل کیفری و حراست درصورت تایید شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-استعلام از اماکن
7-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تایید محل فعالیت موسسه
8- بررسی اساسنامه شرکت
9-تایید نام و اساسنامه و ثبت موسسه
10-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
11-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
12-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال
13-دریافت مجوز