عنوان خدمات

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.
درخواست کتبی متقاضی
2.
تصویر سند زمین مورد نظر - در صورت داشتن ملک-
3.
کروکی و نقشه مقیاس 1.2000 زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه
4.
تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی و کارت ملی
5.
فرم تکمیل شده پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد
6.
طرح توجیهی ساخت سینما

قوانین و مقررات بالادستی

)بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره 7/61120 مورخ 1345/9/8 و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های 16 میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ 1369/09/09 مصوبه وزارت ارشاد(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما

1-ارائه تقاضا
2-دریافت و ثبت درخواست کتبی متقاضی توسط دبیرخانه
3-معرفی متقاضی به شهرداری یا سازمان زمین شهری در صورت نداشتن زمین مناسب
4-تکمیل پرسشنامه وارائه مدارک
5-بررسی مدارک و تشکیل پرونده
6-بازدید زمین توسط کارشناس
7-دریافت پرونده و بررسی شرایط زمین
8-بازدید زمین و تنظیم صورت جلسه
9-صدور موافقت اصولی (مرحله اول)در صورت تایید
10-ارائه نقشه ها وطرحهای اجرایی
11-تشکیل جلسه بررسی نقشه ها و تنظیم صورتجلسه
12-صدور موافقت اصولی(مرحله دوم)در صورت تایید نقشه
13-مهر نمودن نقشه ها ومعرفی متقاضی به شهرداری جهت صدورپروانه ساخت
14-دریافت موافقت اصولی و نامه شهرداری و نقشه های مهر شده