بیوگرافی

سیدرضا صالحی امیری متولد ١٣٤٠، سیاستمدار و فعال علمی و فرهنگی، فارغ التحصیل در رشته مدیریت دولتی می باشد.  

از جمله سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

سوابق مدیریتی و اجرایی

.1 معاون بررسی های استراتژیک وزارت اطلاعات

.2 رئیس کمیته اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

.3 معاون پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

.4 سرپرست وزارت ورزش و جوانان

.5 رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 

سوابق عضویت در مجامع و شوراها

.1 رئیس هیئت امنای مجمع کتابخانههای بزرگ کشور )مکتب(

.2 رئیس هیئت امنای مجمع هماهنگی مراکز اسنادی و تاریخپژوهی کشور )مهتاب(

.3 عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب

.4 رئیس کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو در ایران

.5 عضو کمیسیون فرهنگی دولت

.6 عضو شورای اطلاع رسانی دولت

.7 عضو شورای فرهنگ عمومی

.8 عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران )شورای عالی انقلاب فرهنگی(

.9 عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور

.10 عضو هیئت امنای مؤسسه خانه کتاب

 

 سوابق و مسئولیت های علمی

.1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

.2 مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات )مقطع دکتری(

.3 مؤسس و رئیس انجمن علمی مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ایران

.4 مدیرمسئول فصلنامه مدیریت فرهنگی )دانشگاه آزاد اسلامی(

.5 مدیرمسئول فصلنامه مدیریت شهری )دانشگاه آزاد اسلامی(

.6 عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات میان فرهنگی )معاونت فرهنگی دانشکاه آزاد اسلامی(

.7 عضو شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

.8 عضو شورای طرح و برنامه مؤسسه فرهنگی هدایت )حضرت آیت ا... جوادی آملی(

.9 عضو شورای سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد )مرکز تحقیقات استراتژیک(

.10 رئیس گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

.11 مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی )پژوهشکده تحقیقات راهبردی(

 

کتب تألیفی

.1 مفاهیم و نظریه های فرهنگی

.2 فرهنگ و مدیریت سازمان های فرهنگی

.3 مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی

.4 انسجام ملی و تنوع فرهنگی

.5 دیپلماسی فرهنگی

.6 آسیب شناسی فرهنگی در ایران

.7 الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران

.8 مدیریت منازعات قومی در ایران

.9 درآمدی بر مسئولیت های فرهنگی اجتماعی بنگاه ها و سازمان ها در ایران

.10 دانستنی های یک رایزن فرهنگی

.11 سرمایه اجتماعی

.12 مهاجرت نخبگان

.13 حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در ایران

.14 امنیت اجتماعی

 

اهم مقالات علمی

.1 بررسی علل فقدان پویایی در سازمان های فرهنگی و آموزشی کشور

.2 دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز 21 ساله

.3 نقش صنعت فرهنگی در توسعه فرهنگی با تأکید بر کتاب و کتاب خوانی

.4 بررسی وضعیت نشر حرفه ای کتاب و سیاست های دولتی در ایران

.5 جایگاه یونسکو در برنامه ریزی توسعه فرهنگی جهان سوم

.6 جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

.7 نقش زنان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور، چالش ها و راهبردها

.8 بررسی عوامل مؤثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارائه راهبردهای مدیریتی

.9 فرصت ها و چالش های نظام برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با نحله های انحرافی

.10 بررسی رابطه مؤلفه های فرهنگی با ارتقای زنان در مشاغل مدیریتی

.11 بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران

.12 بررسی تأثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملّی و دینی جوانان

.13 بر اساس عناصر هویت در ایران » امنیت فرهنگی- اجتماعی « ارائه الگوی مدیریتی

.14 بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان

.15 بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای هویت ملی دانشجویان

.16 الگویی مطلوب از شاخص های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی

.17 مبانی و بسترهای وحدت ملی

.18 آیین های نوروزی و همبستگی ملی

.19 میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و آسیب شناسی فرهنگی

.21 ضرورت سواد رسانه ای

.21 رویکردهای فرهنگی و الزامات مدیریتی آن

.22 مقدمه ای بر مراحل اجرایی برنامه ریزی جامع فرهنگی

.23 پویایی نظام فرهنگی کشور؛ آسیب ها و راهبردها

.24 الزامات الگوی مدیریت فرهنگی در ایران

.25 چالش های فرهنگی شهرنشینی در ایران

.26 ضرورت برنامه ریزی فرهنگی در برنامه های توسعه

.27 جهانی شدن فرهنگی و تأثیرات آن بر فرهنگ ایرانی

.28 بررسی تأثیر تعاملی فرهنگ سنتی در توسعه فرهنگی و نقش مدیریت در آن

.29 الزامات برنامه ریزی مطلوب فرهنگی صادرات کالاهای فرهنگی؛ چالش ها و راهبرد ها

.30مدیریت در اندیشه علی )ع(

.31 بررسی تحولات بنیادین فرهنگی در دهه اخیر و تأثیر آن بر بنیان خانواده های شهری از دیدگاه مدیریت فرهنگی

.32 ارزیابی نقش فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حفظ و تقویت هویت فرهنگی کودکان و

نوجوانان

.33 بررسی الگوهای مدیریت کلان خرده فرهنگ ها و ارائه الگوی مناسب جهت همبستگی و انسجام ملی در ایران

.34 آسیب شناسی نهادها و سازمان های فرهنگی و دینی با تأکید بر مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی حج و زیارت

 

دبیر علمی همایش های ملی

.1 تنوع فرهنگی و همبستگی ملی

.2 اتحاد ملی، سیاست ها و راهبردها

.3 راهبردهای تحکیم نهاد خانواده در ایران

.4 آینده شناسی هویت های جمعی در ایران

.5 آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران

.6 حکمروایی خوب شهری

.7 مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران

.8 زنان، اعتدال و توسعه

.9 اعتدال )رئیس شورای سیاست گذاری(

.10همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی )ره(  و جهان معاصر