انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

رئیس انجمن: دکتر حسن بلخاری


اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به منظور تحقق اهداف و وظایف مشروحة ذیل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسیس می‏‌شود:

ماده 1- هدف

معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفکّران عرصة فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزندة آنان و همچنین معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقای آن.

ماده 2- رئوس وظایف

الف- تهیه و انتشار زندگی نامة عالمان و متفکّرانی که در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران منشاء اثر بوده‌‏اند و احیای آثار آنان.

ب - برگزاری مجامع تحقیقی و برپائی مراسم بزرگداشت و کمک به ساختن بناهای یادبود و امثال آن و مشارکت مؤثّر در سمینارها، مجامع و نمایشگاه‏‌های فرهنگی مهمّ ایران و جهان.

ج- تجلیل، تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همکاری در امر انتخاب کتاب‏های برگزیدة سال.

د- مبادلة اطّلاعات و همکاری با مؤسّسات فرهنگی و کتابخانه‏‌های داخل و خارج کشور در زمینة تهیّه و تکمیل فهرست مجموعه ‏های نفیس فرهنگی و هنری و کتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر این کتاب‏ها و نسخ و تشویق و ترغیب به تحقیق در آثار ارزندة فرهنگ اسلام و ایران.

ﻫ - معرّفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران به ویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و میراث اسلام در ایران.

ماده 3- اعضای هیأت امنا

1.        ریاست جمهوری (ریاست عالیه) 

2.       وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

3.       وزیر فرهنگ و آموزش عالی

4.       سه نفر از استادان و شخصیّت‏‌های دانشگاهی به معرّفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی

5.       سه نفر از علما و شخصیّت‏‌های فرهنگی و هنری کشور به معرّفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 4- در مورد ترکیب هیأت مدیره، منابع مالی و سایر امور انجمن، هیأت امنا در چهارچوب این مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده 5 - این مصوّبه در5 ماده طّی جلسات بیست و هشتم تا سی و دوم از تاریخ 1365/10/27  تا تاریخ 65/12/09 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و در جلسات 124 و128 مورّخ 66/06/03 و 66/07/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

متمم اساسنامه

مصوّب جلسه 258 مورّخ 73/06/01 شورای مشترک و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 338 مورّخ 73/06/29 با توجّه به مفاد ماده 4 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات124 و 128 مورّخ 66/06/03 و 66/07/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصریح وظایف هیأت امنای انجمن در جلسه مورّخ 73/12/4  خود، این موارد را تصویب کرد.

ماده 1- ارکان انجمن
الف - هیأت امنا
ب - هیأت مدیره
ج - مجمع عمومی اعضا
الف- هیأت امنا
ماده 2- وظایف هیأت امنا
الف - تصویب اعضای هیأت مدیره و رییس انجمن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- تصویب سیاست ها و خطّ مشی‏ های انجمن.
ج- بررسی و تصویب عملکرد و محاسبات سالیانة انجمن.
د- تصویب تشکیل شعب انجمن در هر استان یا خارج از کشور و تأیید هیأت امنای هر کدام.
ب- هیأت مدیره
ماده 3- هیأت مدیره مرکب از 5 نفر است که هر دو سال یکبار انتخاب می‏‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
ماده 4- وظایف هیأت مدیره
الف - اجرای تصمیمات هیأت امنا.
ب - ادارة امور جاری انجمن.
ج - تنظیم و تصویب برنامه‏ ها، آیین‏ نامه‏ ها و تشکیلات انجمن طبق اساسنامة آن.
د - برگزاری مجمع عمومی.
ماده 5- هیأت مدیره می‏تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بکارگیری نیروی انسانی سازمان‏ها و مؤسّسات دولتی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کند.
ج- مجمع عمومی
ماده6-
 مجمع عمومی مرکب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏ مند به اهداف انجمن که در زمینة توسعه و تقویّت فعّالیّت‏‌های آن، راهنمایی و همکاری می‏ کنند.
منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده 7- منابع مالی انجمن عبارت است از:
الف - درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سیمان.
ب - کمک‏های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و یا خصوصی.
ج - درآمد حاصل از فروش نشریّات و کتاب‏‌های انجمن.
د - درآمدهای متفرّقه.
ماده 8- محاسبات انجمن به عهدة خزانه ‏دار است و حواله ‏های صادر شده باید به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه‌‏دار برسد.
تبصره: عایدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‏ های انجمن می‏شود.

آدرس: خیابان ولیعصر، خ سرگرد بشیری، پل امیربهادر، پلاک 71

تلفن: 2-55374531    *    55380416

دورنگار: 55374530    *   55366967