بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

                     بخش سوم :
      مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
 
 


 شماره 9718/1
29/11/1363
 
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تامین اهداف و دستوارتی که در حکم حضرت عالی بدان تصریح شده ، ناچار است ضوابط و قواعدی وضوع کند. همکاری ودخالت قوه قضاییه درموارد لزوم ، منوط به آن ا ست که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد . مستدعی است نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایند .
سیدعلی خامنه ای
 
بسمه تعالی
ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب اثر داده شود.
6/ اسفند 63
 روح الله الموسوی الخمینی
 
جناب دکتر حبیبی
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
پیرو مذاکرات قبلی به پیوست باره ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت دستور درج در نشریه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال میدارد.
سید علی خامنه ای رئیس شورای علی انقلاب فرهنگی
        اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسات 4:5:9و 12 شورای عالی
( دستگاه اجرا کننده : شورای عالی انقلاب فرهنگی )
الف اهداف
1:گسترش ونفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی .
2: تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه .
3: تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویب هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان و مغزهای متفکر و طن خواه و نیروهای فعال ماهر و استادان و مربیان معتقد به اسلام و استقلال کشور .
4: حفظ و احیا و معرفی آثار ماثر اسلامی و ملی .
5: نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بویژه با ملل اسلامی .
ب وظایف **[1]
1: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و تعیین اهداف و جهت برنامه های فرهنگی و بازنگری اهداف * و وظایف ** شورای علی انقلاب مصوب دویست و نود و دومین جلسه مورخ 28/7/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی .
2: تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی به طور کلی و ارائه آنها به شورای عالی جهت تصویب .
3: تصویب آیین نامه های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور .
تبصره تشخیص اهمیت و اساسی بودن چنین آیین نامه هایی به عهده خود شوراست .
4: تصویب ضوابط تأسیس موسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی ،   و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامه های موسسات مشابه عنداللزوم .
تبصره شورای عالی میتواند تصویب اساسنامه هایی را به عهده مراجع دیگر بگذارد ، و در این گونه موارد شورا موظف است مراجع ذیصلاح را در صورت لزوم تعیین نماید .
5: تهیه طرح و تدوین آیین نامه برای ایجاد زمینه های لازم جهت بسیج ومشارکت همه جانبه مردم به منظور تحقق اهداف انقلاب فرهنگی .
6: تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و تعیین مرجع برای گزینش آنان .
7: نظارت بر اجرای کلیه مصوبات شورای علی انقلاب فرهنگی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای مجری .
8: تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد میکند.
9: تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاسانهای مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای
10: نظارت بر امور کتابهای درسی .
                                   اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مصوب جلسات 124 و 128 مورخ 3/6/66 و 21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی
به منظور تحقق اهداف و وظایف مشروحه ذیل ، انجمنی تحت عنوان (( انجمن آثار و مفاخر فرهنگی )) تاسیس میشود.[2]
ماده 1: هدف :
معرفی و بزرگذاشت عالماو متفرکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا ارتقای آن .
ماده 2: رئوس وظایف :
الف تهیه و انتشار زندگینامه عالمان ومتفکرانی که در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران منشا اثر بوده اند و احیای آثار آنان .
ب برگزاری کنگره های تحقیقی و بر پایی مراسم بززگذاشت و کمک به ساختن بناهای یادبود و امثال آن و مشارکت موثر در سمینارها و کنگره ها و مجامع و نمایشگاههای فرهنگی مهم ایران و جهان .
ج تجلیل ، تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همکاری در امر انتخاب کتب برگزیده سال .
د: مبادله اطلاعات و همکاری با موسسات فرهنگی و کتابخانه های داخل و خارج کشور در زمینه تهیه و
تکمیل فهرست مجموعه های نفیس فرهنگی و کتب و نسخ خطی و تلاش در نشر این کتب و نسخ و تشویق و ترغیب به تحقیق در آثار ارزنده فرهنگ اسلام و ایران .
ه معرفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران و بویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدن اسلامی و میزاث اسلام در ایران .
ماده 3 اعضای هیات امنا :
1-        ریاست جمهوری ( ریاست عالیه )
2-        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
3-        وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
4-         سه نفر از اساتید و شخصیت های دانشگاهی به معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی.
5-        سه نفر از علما و شخصیتهای فرهنگی و هنری کشور به معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ماده 4: در مورد ترکیب هیات مدیره ، منابع مالی و سایر امور انجمن ، هیات امنا در چهار چوب این مصوبه به نحوه مقتضی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 5: این مصوبه در 5 ماده طی جلسات بیست و هشتم تا سی و دوم از تاریخ 27/101365 تا تاریخ 9/12/65 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و در جلسات 124 و 128 مورخ 3/6/66 و 21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.
                                    آئین نامه نحوه تشکیل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
در مراکز استانها و خارج از کشور
در اجرای بند «د» از ماده 2 و بند «ج» از ماده 4 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب جلسه 258 مورخ 1/6/73 شورای مشترک و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه 338 29/6/73 آیین نامه زیر به منظور تعیین ضوابط تشکیل شعبه های انجمن در مراکز استانها و خارج از کشور تنظیم می گردد.
ماده 1:
هدف از تشکیل شعبه های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و وظایف آنها همان اهداف و وظایف تعیین شده در مواد یک و دو اساسنامه مصوب جلسات 124 و 128 مورخ 3/6/66 و مورخ 21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
ماده 2 :
تعداد اعضای هیأت امنای شعبه های انجمن در مراکز استانها هفت نفر می باشند نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان، استاندارد محترم و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
استان برای مدت دو سال بعنوان اعضای ثابت آن تعیین می شوند.
چهار نفر اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال با معرفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از میان شخصیتهای برجسته فرهنگی تعیین و پس از تائید اعضای ثابت به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد می گردند.
ماده 3:
هیأت امنا از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
ماده 4:
مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها فهرستی شامل شرح حال، آثار علمی و فرهنگی و سایر اطلاعات لازم در مورد اعضای پیشنهادی شعبه ها تهیه و به هیأت مدیره انجمن ارسال می نمایند.
ماده 5:
پیشنهادهای واصله موضع ماده 3 در هیأت مدیره انجمن مطرح و پس از تأیید، جهت تصویب نهایی به هیأت امنای انجمن در مرکز تقدیم خواهد شد.
تبصره 1:
صدور احکام اعضای هیأت امنای شعبه های با هیأت مدیره انجمن در مرکز است.
تبصره 2:
پیشنهاد ترکیب و تعداد اعضای هیأت امنای شعبه ها خارج از کشور با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و پس از تصویب سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور با رعایت مفاد این آیین نامه صدور حکم انتصاب اقدام خواهد شد. و پیشنهاد اعتبارات ارزی مورد نیاز و سایر خدمات درخواستی و به کارگیری افراد از طریق رایزنی محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف انجام خواهد شد.
ماده 6:
مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها مقدمات لازم را جهت تعیین محل مناسب، تهیه لوازم و تجهیزات و استفاده از خدمات افراد معمول داشته و پیشنهادهای لازم را به هیأت مدیره انجمن در مرکز ارسال خواهند نمود.
ماده 7:
اعتبارات لازم جهت انجام فعالیتهای شعبه ها انجمن در استانها از محل اعتبارات کمکی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مرکز و جذب کمکهای مالی و تجهیزات بخش دولتی و خصوصی در محل، درآمد حاصله از فروش کالای انتشاراتی و جذب کمکهای افراد و سازمانهای مختلف در استان مربوطه تأمین می گردد.
تبصره :
درآمدهای شعبه های انجمن از هر محلی که باشد منحصراً صرف امور ناظر به اهداف و خط مشی های انجمن در محل می باشد.
ماده 8:
به منظور تسریع در انجام امور محوله شعبه ها انجمن حساب جاری در یکی از بانکهای استان محل تشکیل افتتاح و حق برداشت از حساب مذکور با رییس هیأت امنای و خزانه دار خواهد بود.
ماده 9 :
هیأتهای امنای شعبه ها موظف اند برنامه های پیشنهادی و گزارش فعالیتهای انجام شده را به صورت سه ماهه به هیأت مدیره انجمن ارسال نمایند تا در مورد نحوه برگزاری مراسم و غیره و امکان تأمین و حواله اعتبارات مورد نیاز بررسی و تصمیم گیری شود.
ماده 10 :
با توجه به وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و خزانه دار موضوع ماده 8 متمم اساسنامه انجمن، مسئولان موظفند گزارش فصلی و سالانه فعالیتهای مالی و هزینه های انجام شده را به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال نمایند.
این آیین نامه در ده ماده و سه تبصره تنظیم و در جلسه ششم مورخ 27/10/74 هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به تصویب رسید.
احمد مسجد جامعی        کمال حاج سیدجوادی        کاظم سیفیان       سراج الدین کازرونی        محمود بروجردی
                                       اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
مصوب یکصد و چهلمین جلسه مورخ 27/11/66 شورای عالی
انقلاب فرهنگی
ماده 1: هدف :
به منظور تقویب و توسعه زبان فارسی در خارج از کشور شورایی رسمی و دولتی به نام (( شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی)) تشکیل میشود تا امور علمی و تحقیقی و سیاست گذاری و برنامه ریزی در باب آموزش زبان و ادب فارسی را به غیر فارسی زبانان عهده دار گردد.
ماده 2: وظایف
وظایف این شورا عبارت خواهد بود از :
1: تدوین خط مشی اصولی برای آموزش زبان فارسی به خارجیان
2: تهیه و تصویب طرحهای مفید در زمینه گسترش زبان و ادب فارسی و تعیین ترتیب و تقدم و تاخر مراحل اجرایی و ابلاغ مصوبات به سازمانهای ذیربط جهت اقدام و پیگیری .
3: ایجاد هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه ها، سازمان ها و دانشگاهها وموسسات علمی و تحقیقاتی به منظور توسعه هر چه بیشتر زبان فارسی در خارج از کشور .[3]
4: نظارت و ا ظهار نظر و اخذ تصمیم در خصوص طرحها و گزارشها .
5: نظارت بر فعالیتهای دستگاههای ذیربط و بررسی و ارزیابی آنها و تهیه و تقدیم گزارشی از این فعالیتها به شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ماده 3: تشکیلات : *
1-     اعضای شورا عبارت خواهند بود از :
 6 نفر از استادان و محققان مبرز دانشگاه در ادبیات فارسی و متخصص در آموزش این زبان .
وزرای فرهنگ و آموزش عالی ، ارشاد اسلامی ، آموزش و پرورش و امور خارجه
2: این شورا علاوه بر جلسات عادی خود دست کم هر شش ماه یکبار در حضور ریاست محترم جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد .
3: ریاست ان شورا به عهده وزیر ارشاد اسلامی است .
4: دبیرخانه شورا در وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
5: رئیس شورا نامزدهایی را از میان استادان دانشگاه جهت عضویب انتخاب و پس از جلب موافقت وزیر فرهنگ و آموزش عالی به شورای انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی معرفی خواهد کرد .
6: شورا اختیار دارد که کمیسیونهای تخصصی و اجرایی در زمینه هایی که لازم می بیند تشکیل دهد .
7: شورا در اولین جلسات خود موظف است که آئین نامه هی داخلی خود را که تهیه کرده است به تصویب برساند.
8: شورا موظف است که با فرهنگستان زبان و ادب فارسی که بعداً تشکیل خواهد شد ارتباط مناسبی بر قرار کند و رئیس شورا موظف است دست کم یک نفر از استادان عضو فرهنگستان را به عضویب در شورا معرفی نماید.
ماده 4: ملاحظات :
1: هر گاه بنا باشد تغییری درمفاد این اساسنامه داده شود ، این تغییرات باید ابتدا به تایید شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی برسد و سپس جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شود .
2:اتخاذ هر گونه تصمیمی در خصوص تقویب و توسعه زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور ار تاریخ تصویب این اساسنامه به عهده این شورا خواهد بود.
ماده پنج : این ساسنامه در 5 ماده در تاریخ 27/11/1366 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
مصوب جلسه مورخ 27/6/75 شورای کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد " اهداف و ظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی " به ویپه بندهای 2 و 3 و 4 و تبصره بند 3 ار قسمت (ب ) صوبه مورخ 5/12/ 64 شورای عالی به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 خصوصا 16:17:19:22:23:24 ماده 2 قانون ، ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها بدین شرح تصویب میشود:
فصل اول کلیات و تعاریف
ماده 1: مراکز ،موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ( برطبق ماده 584 قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 ) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولیت ، عمومی و خصوصی ، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی ، هنری و سینمائی ، مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تاسیس ، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر میکند.
ماده 2: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس از بررسی صلاحیت موسس یا موسسات و مدیر یا مدیران مسئول و با توجه به اهداف   و موضوعات فرهنگی مندرج در اساسنامه آنها که مصادیق و قلمرو ان حسب مورد از سوی وزارتخانه مشخص خواهد شد نسبت به صدور مجوز تاسیس تصمیم خواهد گرفت .
ماده 3: تأسیس مراکز اقلیت های دینی درسمی کشور در محدودهامور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به اخذ مجوز طبق این ضوابط است .
ماده 4: تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط از طرف سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمانهای آزادیبخش یا اشخاص غیر ایرانی با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تایید وزارت امور خارجه طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد.
ماده 5: اهداف فرهنگی مطرح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهام بخش فعالیتها و هدفهای پیش بینی شده در اساسنامه مراکز ، موسسات و کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامه تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهموری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگی عمومی نداشته باشد .
فصل دوم شرایط موسسان و مدیر مسئول
ماده 6: موسس یا موسسان و مدیر مسئول ، تشکیلات فرهنگی موضوع ماده 1 باید واجد این شرایط باشند :
1:تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2: نداشتن سو ء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط برخورداری از حسن شهرت
3: محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4: دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن (اصلاح گردیده )
5: انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم
6: داشتن امکانات کاری مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7: داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط
8: صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع ( برای تقاضای مراکر تک منظوره )
9: داشتن 6 ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره ( برای متقاضی مراکز چند منظوره )
ماده 7: کارگزاران نظام گذشته اعم از : نخست وزیران ، وزیران ، استانداران ، امرای ارتش و شهرباین و ژاندارمری ، روسای سازمانهای دولتی نمایندگان مجلسین ، سفرا ، فرمانداران ، شهرداران ، روسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها و اعضای ساواک ، روسای حزب رستاخیر در تهران و مراکز شهرستانها و استانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا بیست و دوم بهمن ماه 1357 در آن مشاغل بوده و همچنین کسانی که در این مدت ا ز طریق مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده اند و همچنین توطئه گران و اقدام کنند گان علیه السلام و جمهوری اسلامی ایران از تاسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محرومند .
ماده 8: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با محاسبه و بررسیهای لازم و کافی ظرفیت یک ماه در باره تایید ، صلاحیت یا عدم پذیریش تقاضای اعلام نظر خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا، موسسه یا موسسات موظفند در مدت یکماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام نمایند .
ماده 9: موسس یا موسسات در قبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلی و مدیر مسئول در قبال فعالیتها و امور اجرائی مرکز فرهنگی مسئولند و وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک اساسنامه پیشنهادی منظور شود.
فصل سوم شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه
ماده 10: اساسنامه مرکز فرهنگی موضوع این آئین نامه باید واحد این نکات باشد :
1: ذکر اهداف و مصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوه نامه های صادر شده در محدوده وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2: ذکر نام و نوع فعالیت ( غیر تجاری انتفاعی یا غیرانتفاعی ) تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی مرکز فرهنگی
3: ارکان و تشکیلات مرکز ( موسس یا موسسات هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول مجامع عمومی و نحوة تشکیل جلسات ورسمیت آنها و نصاب مقرر برای تصمیم گیری با تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هریک به تفکیک )
4: سرمایه اولیه و منابع تامین در آمد و دارائی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود ( درمورد مراکز انتفاعی ) یا تخصص درآمدها ( در مورد مراکز غیر انتفاعی ) و چگونگی تامین هزینه ها و زبانهای احتمالی
5: چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی در آینده
6: شرایط انحلال و تعیین اموال مراکز فرهنگی پس از انحلال
7: سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و بر اساس مقررات حاکم برموسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده یک فعالیت می کنند.
تبصره 1: اساسنامه پیشنهادی متضمن موارد یاد شده در ماده 10 باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورتجلسات پس از امضا به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد
تبصره 2: در انجمنهای فرهنگی ( ادبی ، هنری ) که نوع فعالیت آنها غیر انتفاعی است تعداد موسسات نباید از 3 نفر کمتر باشد و در موسسات فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تاسیس میشوند رعایت این شراط الزامی نیست و موسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تاسیس می شوند تعداد موسسات نباید از تعداد فعالیتهای فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامه آنها کمتر باشد .
فصل چهارم نحوه بررسی تقاضای تاسیس و نظارت برمراکز فرهنگی و چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 11: به منظور بررسی تقاضاهای دریافتی و تحقیق و رسیدگی به صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور موافقت اصولی تاسیس مراکز فرهنگی و نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو جواز صادر شده هیاتی به تشخیص و تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از افراد و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان " هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی " تشکیل میشود .
1: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وزیر ( رئیس هیات )
2-        معاونان امور فرهنگی ،هنری ،مطبوعاتی ، سینمایی و سمعی و بصری و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3-         نفر از صاحبنظران امور فرهنگی ، هنری و سینمایی به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده 12: اعضای هیات با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، منصوب میشوند و مدت عضویت افراد منتخب 2 سال و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلا مانع است .
ماده 13: جلسات هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد شد ، دعوت ازاعضا و تنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات و امور اجرائی هیات نسبت به پذیرش تقاضاها و بررسی مدارک و طرح شکایات را دبیر هیات که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سمت منصوب میکند انجام خواهد داد و دبیرخانه هیات به تعداد کافی کارمند دفتری و کارشناس امور حقوقی و فرهنگی خواهد داشت .
تبصره مصوبات با امضا رئیس هیات ابلاغ می شود.
ماده 14: دبیری هیأت تقاضاهای دریافتی را پس از تکمیل مدارک در جلسات هیات مطرح و نتایج را در صورتجلسات منعکس میکند و پس از امضای اعضا و تصویب وتایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تصمیمات را رئیس هیات ابلاغ خواهد کرد.
پروانه فعالیت مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمهای فرهنگی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود.
ماده 15: به تخلف ها در هیات رسیدگی میشود و در صورت اثبات تخلف حسب مورد مجازاتهای اخطار شفاهی یا کتبی ، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگی از 3 ماه تا یکسال ، تعطیل دائم و لغو مجوز ، اعمال و توسط دبیر هیات ابلاغ خواهد شد.
تبصره متقاضیانی که صلاحیتشان از سوی هیات تایید نشده یا موسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف به یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در ماده 16 ( تعلیق و یا تعطیل موقت یا دائم مرکز فرهنگی ) محکوم می شوند میتوانند از تاریخ رویت تصمیم هیأت در مدت 20 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام تسلیم کنند . رای وزیر در رد اعتراض یا قبول آن قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 16: هر گاه عمل ارتکابی مرکز فرهنگی ، عناوین تخلف و جرائم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی و سایر مقررات و قوانین جزائی کشوری را توأماً دارا باشد پس از بررسی پرونده موضوع به مراجع صالح قضائی احاله و تا صدور حکم قطعی از فعالیت مرکز فرهنگی جلوگیری خواهد شد .
ماده 17 مراجع انتظامی ذیصلاح مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی مذکور در مواد 15 و 16 بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده جلوگیری کنند.
فصل پنجم مقررات عمومی
ماده 18: هرگاه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 8 را از دست بدهد یا استعفا دهد یا فوت شود موسس یا هیات موسسات موظفند موضوع را به دبیرخانه هیات گزارش دهند و در مدت 2 ماه فرد واجد شرایطی را به هیات معرفی کنند. در غیر اینصورت هیات می تواند جواز صادر شده را معلق یا لغو کند.
تبصره 1: تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده مسئولیتهای او به عهده موسسات یا موسس خواهد بود
تبصره 2: اعلام نظر هیأت مبنی بر تایید یا رد مدیر جدید باید در مدت یکماهاز تاریخ معرفی مدیر مسئول جدید به مرکز فرهنگی ذیربط ابلاغ شود
.ماده 19: مراکز فرهنگی موظفند یا به کارگیری نامها و نشان های مناسبی که مرکز فرهنگی دیگری ثبت نکرده باشد ، در تولید و انتشارات خود، نام مرکز ، شماره ثبت و مجوز تاسیس ونشانی مرکز را در محل مناسبی درج کنند .
ماده 20: مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای در حال فعالیت و فاقد مجوز ، موظفند از تاریخ تصویب این ضوابط در مدت 6 ماه وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند و مدارک لازم را همراه اساسنامه جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج در ماده 6 ارائه دهند و پس از تایید و صدور مجوز جدید نسبت به ثبت آن اقدام کنند ، در غیر اینصورت با آنها طبق ماده 17 رفتار خواهد شد.
تبصره موسسات که تا تصویب این ضوابط با نامها و نشانهای معینی فعالیت داشته اند در ثبت اسامی و مشخصات خود اولویت دارند مشروط بر یان که طبق مفاد ماده 20 عمل کند.
ماده 21: هرمرکز فرهنگی باید دفاتر محاسباتی مهر وموم شده برطبق قانون تهیه و مخارج و در آمدهای خود را در آن ثبت کند ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند می تواند دفاتر مالی مالی مراکز فرهنگی را بازرسی کند.
ماده 22: مراکز فرهنگی پس از تایید صلاحیت موسسات و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه ای که به تایید هیات رسیده اقدام و نسخه ای از اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را با ذکر شماره ثبت و به دبیرخانه هیات تسلیم کنند و سازمان ثبت میز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید.
تبصره 1: سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود داری نماید.
تبصره 2: هرگاه پس از صدور مجوز در مدت 6 ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدامی نشود مجوز مرکز فرهنگی بی اعتبار می شود و با این قبیل مراکز ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد داشت .
ماده 23: آئین نامه و روشهای اجرائی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صلاحیت متقاضیان و وظایف دبیرخانه و نحوه عمل هیات حسب مورد از سوی معاونتهای ذیربط تهیه و پس از تنقیح و تدوین در هیات موضوع ماده 11 وتصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود.
ماده 24: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور اجرای این ضوابط ومقررات و از تاریخ تصویب آن مقررات مغایر ملغی است ودر باره سایر مسائلی که دراین ضوابط پیش بینی نشده با توجه به وظایف و اختیارات و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح مندرج در قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه مصوب 12/12/65 مجلس شورای اسلامی رفتار خواهد شد.
ماده 25: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند اجرای تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تاسیس می شوند حسب مورد به معاونتهای ذیربط یا ادارات کل ستادی یا اجرائی در تهران یا مراکز استانها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات هیات و دبیرخانه هیات را به آنها تفویض کند.
ماده 26: این ضوابط مشتمل بر 5 فصل و 26 ماده در جلسه مورخ 8/8/76 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تایید رسید و جاگزین ضوابط عام مصوب جلسات مورخ 22/1 و 13و 20/2/1367 شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی و مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورای عالی در باره نحوه تشکیل و صدور مجوز تاسیس و صدور مجوز تاسیس انجمنهای فرهنگی ( ادبی ،هنری ) شد و هر گونه تغییری در آن منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
الحاق ماده واحد به مصوبه
(( ضوابط تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها ))
( مصوب جلسه 520 مورخ 10/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 10/4/1382 ، موضوع الحاق ماده واحد به مصوبه (( ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها وانجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها )) ( مصوبه جلسه 385 مورخ 8/8/1375) را به این شرح تصویب کرد :
ماده واحد : مراکری که بر اساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر می باشد می توانند اقدام به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه ، مجمع ، جامعه ، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی ، منطقه ای یا کشوری نموده و براساس ضوابط از هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
تبصره 1: تاسیس هر یک از تشکیلات موضوع این ماده با در خواست مشترک حداقل یک پنجم مراکز دارای شرایط عضویت در آن صورت پذیرد .
تبصره 2: نام تشکیلات بابد بیانگر حوزه جغرافیایی و خصوصیات مشترک اعضا باشد .
تبصره 3: تشکیلات موضوع این ماده مجاز به فعالیت اقتصادی غیر مرتبط با امو ر فرهنگی و هنری نمی باشند.
تبصره 4: هر گونه فعالیت سیاسی مراکز و یا تشکیلات مرکزی آنها منوط به اخذ مجوز رسمی از کمیسیون احزاب وزارت کشور می باشد .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
شماره 6416/ دش
23/12/1382
 
اصلاح بند 4 ماده 6 «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها»
(مصوب جلسه 534 مورخ 5/12/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 534 مورخ 5/12/1382 اصلاحیه بند 4 ماده 6 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها» (مصوب جلسه 383 مورخ 18/2/1382 شورای فرهنگ عمومی را به این شرح تصویب کرد :
بند 4: دارا بودن 27 سال سن.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
 
                                                                                                                                     شماره : 1388 /ش
تاریخ : 26/4/1382
آئین نامه اجرائیضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ،کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
به استناد ماد 23 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شیوه نامه ( چگونگی دریافت و بررسی تقاضاها و مدارک و نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور موافقت اصولی تاسیس و پروانه فعالیت مراکز و موسسات فرهنگی ) به شرح زیر تصویب می شود :
1-        مدارک لازم :
متقاضیان تاسیس ( موسسات و مدیران مسئول ) مراکز فرهنگی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند ، به ضمیمه درخواست کتبی خود ، این مدارکرا به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها تسلیم خواهند نمود :
: تصویر شناسنامه ( از تمام صفحات ) یک نسخه
: عکس 3×4 جدید 4 قطعه
: اصل گواهی عدم سو پیشینه کیفری موثر
: تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم
: تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن ( مدرک کارشناسی یا بالاتر )
: اساسنامه پیشنهادی منضم به صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه در 3 نسخه
: تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
: تکمیل پرسشنامه درخواست تأسیس
تبصره درخواست مراکز ، موسسات و سازمانهای دولتی و یا وابسته بایستی با امضای بالاترین مقام اجرایی موسسه یا سازمان مربوط ارائه شود و در مورد اشخاص حقوقی نماینده شخصیت حقوقی از سوی تصمیم گیرنده شخص حقوقی معرفی خواهند شد.
 
2-       شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه پیشنهادی مراکز فرهنگی
الف ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها در محدوده وظایف هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی .
ب ذکر نام ونوع فعالیت ( غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی ) ، تابعیت ، سرمایه و مدت فعالیت و تصریح التزام آنها به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و تعیین مرکز اصلی و نشانی دقیق موسسه یا مرکز فرهنگی .
ج ارکان و تشکیلات مرکز ( موسس یا موسسات ، هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول ، مجامع عمومی و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت آنها و حد نصاب مقرر برای تصمیم گیری با تعیین حدود وظایف و مسئولیت هر یک به تفکیک )
د: سرمایه اولیه ، منابع تامین درآمد ، دارایی ، وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود( در مورد مراکز انتفاعی ) یا تخصیص در آمدها ( در مورد مراکز غیر انتفاعی ) و چگونگی تامین هزینه ها و زیانهای احتمالی .
ه چگونگی اداره و عضو پذیری در انجمنهای فرهنگی ، ادبی ، هنری.
و شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مراکز فرهنگی پس از انحلال
ز سایر شرایط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر موسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده یک ضوابط فعالیت می کنند.
تبصره با توجه به قلمرو فعالیت مراکز و موسسات فرهنگی که به تصویب هیات میرسد این گونه موسسات می توانند حسب مورد با تائید دببرخانه هیات و با رعایت ضوابط در راستای فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، سینمایی ، و سمعی و بصری و مطبوعاتی و تبلیغاتی به ایجاد و برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی ، هنری در زمینه های مختلف آموزشی از قبیل آموزش زبان ، کامپیوتر و رشته های گوناگون مختلف فرهنگ و هنر و انجام مشاوره های علمی فرهنگی و هنری و برگزاری آزمونهای آزمایشی با اهداف کاربردی و توسعه و گسترش سطح فرهنگ و ارتقای دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور اقدام نمایند .
3: چگونگی رسید گی به تقاضاها
پس از تسلیم تقاضا و مدارک منضم به آن اقدامات لازم را اداره کل استان بدین شرح انجام خواهد داد :
1)      بررسی مدارک و تطبیق تصاویر آنها با اصل مدرک
2)      تحقیق درباره حسن شهرت و صلاحیت متقاضیان به طرف متقضی
3)      رسیدگی و تحقیق درباره صلاحیت علمی و فرهنگی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت
4)      تحقیق در باره امکانات مرکز فرهنگی از لحاظ محل فعالیت و امکانات مالی .
5)      بررسی سوابق کار متقاضیات درباره امور فرهنگی ، هنرِی ، سینمایی ، مطبوعاتی و تبلیغاتی
6)   ارزیابی توانایی متقاضیان برای اداره امور فرهنگی با اهداف و فعالیتهای ارائه شده در اساسنامه پیشنهادی از طریق مصاحبه تحقیق بررسی مدارک و اعلام نظر صریح در این خصوص
7)      تکمیل پرونده با رعایت موارد یاد شده و ارسال آن به دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
4: چگونگی طرح پرونده در هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
1: دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از وصول پرونده و حصول اطمینان از کامل بودن آن به نوبت و با رعایت ضوابط قانونی ( بررسی حقوقی) به مطرح کردن در هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می پردازد و در صورت تائید و تصویب برای متقاضیان تاسیس موافقت اصولی صادر و ابلاغ می کند.
2: موسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت اصولی سه نسخه اساسنامه را که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و نظریات ارائه شده به امضای هیات موسس رسیده و تصویب شده است به دبیرخانه تسلیم نمایند و در مدت 6 ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی مرکز فرهنگی را ثبت نمایند . در غیر اینصورت مجوز صادر شده فاقد اعتبار تلقی می شود.
3: پروانه فعالیت مراکز فرهنگی پس از دریافت گزارشهای فعالیت و بررسی عملکرد آنها به طور موقت از سوی دبیر هیات صادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد و مدت اعتبار آن یک سال است .
4: درباره موسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت تاسیس می شوند، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها پرونده های تکمیل شده را حسب مورد برای معاونتهای ذیربط ( امور فرهنگی ، هنری ، سینمایی، مطبوعاتی ) خواهند فرستاد و همزمان نسخه ای از اساسنامه و پرسشنامه تکمیل شده متقاضیان تاسیس را به دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برای ضبط سوابق ارسال می دارند.
5: پروانه دائم برای موسسات و مراکز فرهنگی که اعتبار آن در هر 4 سال یک بار قابل تمدید است ، پس از بررسی پرونده و عملکرد موسسه یا مرکز فرهنگی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط از سوی موسسه رضایت از نحوه فعالیتها و عدم تخلف و نبود شکایت از عملکرد آن پس از انجام بررسیهای لازم در اداره بررسی به امور مراکز فرهنگی صادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد.
6: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ضمن رعایت موارد یاد شده چنانچه نسبت به تشکیل موسسات و مراکز فرهنگی نیاز به اعلام نظر حقوقی و استعلام نظریه داشته باشند ، برای دریافت پاسخ و هماهنگی مقتضی مراتب را به دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور فرهنگی منعکس خواهند کرد.
این آئین نامه پس از طرح در چهارمین جلسه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در تاریخ 29/11/1375 به تصویب رسید .
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
                آئین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
فصل اول کلیات و تعاریف
ماده 1: به استناد ماده 23 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد و ارزشیابی فعالیت مراکز فرهنگی و هنری موضوع مواد 1، 23 و 24 ضوابط و مقررات یاد شده آئین نامه ( نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی ) به شرح زیر به تصویب می رسد:
ماده 2: در این آئین نامه اختصارات زیر در مقابل عبارات مورد نظر در متن ، عبارت است از :
-      ضوابط : ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارتی بر فعالیت آنها مصوب جلسه مورخ 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی
-            مراکز فرهنگی : مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ، هنری، سینمایی و مطبوعاتی
-            وزیر : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
-            هیات : هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
-            دبیرخانه : دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
-            دبیر : دبیرهیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
-            اداره کل : اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان .
ماده 3: نظارت در این آئین نامه عبارت است از : کلیه اقداماتی که به منظور اطلاع گیری ، بررسی و تهیه گزارش از فعالیت و عملکرد مراکز فرهنگی و انطباق آن با ضوابط و سیاستهای فرهنگی ، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی و دستورالعمل های ابلاغی وزارت و نیز اجرای تصمیمات متخذه هیات بر اساس مواد 11 و 15 ضوابط .
ماده 4: ارزشیابی در این آئین نامه عبارت است از : بررسی اطلاعات و گزارشهای مربوط به فعالیت و عملکرد مراکز فرهنگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تائید یا اصلاحی و تکمیل سیاستها و فعالیتهای گزارش شده و نیز تصویب تشویق یا مجازاتهای پیش بینی شده در ضوابط .
تبصره : دستورالعمل ارزشیابی مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب هیات میرسد .
فصل دوم ضوابط نظارتی
ماده 5: در انجام امر نظارت موضوع این آئین نامه محورهای زیر مد نظر قرار میگیرند:
بررسی فعالیتهای مراکز فرهنگی از جهت انطباق با سیاستهای فرهنگی و خط مشی های مندر ج در اساسنامه موضوع ماده 9 ضوابط بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده 5 ضوابط .
-         بررسی دفاتر محاسباتی و مهر و موم شده بر طبق قانون و نیز دفاتر و اسناد و مدارک مالی مراکز فرهنگی موضوع ماده 21 ضوابط
-         بررسی مدارک و اسناد مرکز از نظر اجرای تکالیف مندرج در ماده 22 ضوابط
-         بررسی مدارک و اسناد در خصوص انطباق با شرایط موضوع ماده 20 ضوابط
-     بررسی تکالیف مندرج در ماده 19 ضوابط در خصوص درج نام کامل مرکز ، شماره ثبت و مجوز تاسیس و نشانی مرکز در محل مناسب روی تولیدات و انتشارات
-         بررسی و تکالیف مراکز فرهنگی در خصوص فوت یا استعفای مدیر مسئول موضوع ماده 18 ضوابط
ماده 6: نظارت و ارزشیابی موضوع این آئین نامه به طور عام بر فعالیتها وعملکرد مراکز فرهنگی اعمال میشود و نظارت حوزههای تخصصی وزارتخانه در زمینه فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، سینمائی و امور هنری را در بر نمیگیرد . نظارتها و ارزشیابی های خاص مربوط فعالیتهای فرهنگی یاد شده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به فعالیتهای فرهنگی یاد شده براساس ضوابط و مقرارت مربوطه توسط مراجع پیش بینی شده به طور مستقل انجام میشود و در موارد فعالیتهایی که در حوزه فعالیتهای معاونتها و سازمانهای وابسته نیست ، به طور خاص مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده 7: دبیرخانه واداره های کل موظف هستند در زمان ارائه فعالیت به مراکز فرهنگی ، کلیه ضوابط و مقررات نظارتی و روشهای بررسی و اطلاع گیری و اعزام کارشناسان را به اطلاع آنان برساند.
تبصره : دبیرخانه موظف است تغییرات و اصلاحات احتمالی ضوابط و دستورالعملها را به صورت کتبی و یا آگهی در جراید به اطلاعت مراکز فرهنگی برساند.
ماده 8: روشهای بررسی و تهیه اطلاعات در اجرای این آئین نامه به شرح زیر است :
الف بررسی و مطالعه عام و سراسری در خصوص مراکز فرهنگی .
ب بررسی و مطالعه ویژه و یا انتخابی .
ج: جمع آوری اطلاعات از طریق مکاتبه .
د اعزام هیاتهای بازرسی و کارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارک و اسناد
تبصره : همه انواع روشهای جمع آوری اطلاعات و مطالعه می تواند به صورت ادواری یاموردی صورت گیرد.
فصل سوم ارکان و ساختار
ماده 9: ارکان سازمان نظارتی این آئین نامه عبارتند از : هیات دبیرخانه ، اداره های کل
ماده 10: در اجرای این آئین نامه اداره های کل موظف هستند.
-   با اعزام کارشناس یا کارشناسان نسبت به مطالعه و بررسی ، انجام مصاحبه، تهیه گزارش ، اخذ اسناد و مدارک از وضع مراکز فرهنگی و فعالیتها و عملکرد آنها به صورت منظم و ادواری و نیز به صورت مورد اقدام کنند .
-   تحقیق و بررسی و تهیه گزارش از وضع مراکز فرهنگی براساس درخواست دبیرخانه و یا دریافت شکایت شاکیان دولیت و غیر دولتی که در جهت تایید صحت و یا رد اطلاعات واصله انجام میگیرد .
-        یک نسخه از گزارش بررسیها را به همراه مدارک و مستندات مربوطه و نیز گزارش تحقیقات و مطالعات آماری جاری خود را به دبیرخانه ارسال کند.
-   حسب مورد براساس تصمیمات هیات که توسط دبیرخانه ابلاغ میشود، اقدام لازم را انجام دهند ( ابلاغ حکم به مرکز فرهنگی و عندالزوم به مراجع انتظامی و قضایی ) و نسخه ای از اقدامات را به دبیرخانه ارسال کند.
ماده 11: در اجرای این آئین نامه دبیرخانه موظف است :
-      پس از تصویب و ابلاغ تاسیس مراکز فرهنگی مراتب را به اداره کل ذیربط اطلاع دهد .
-      دستورالعمل و کاربرگهای لازم ودر صورت نیاز برنامه زمانبندی نظارت و بررسی را برای اداره های کل ارسال کنند .
-      گزارشهای نظارتی و بررسی رسیده را برای بحث و تصمیم گیری حسب مورد در جلسه هیات مطرح کند.
-      نتایج اقدامات دبیرخانه و مصوبات هیات در خصوص گزارشهای نظارت و بررسی اطلاع و اقدام به اداره های کل ارسال کند .
-       به شکایات از مراکز فرهنگی رسیدگی نماید و در صورت لزوم به اداره های کل برای بررسی و تهیه گزارش ارسال کند.
-      اعتراض مراکز فرهنگی نسبت به تصمیات هیات را رسیدگی و گزارش تکمیلی را تهیه و مجددا در جریان اقدام قرار دهد.
-   دستورالعملهای و روشهای نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی را پس از تصویب و ابلاغ مجوز تاسیس به اطلاع مراکز از طریق اداره های کل و یا راسا برساند.
ماده 12: در اجرای این آئین نامه ، هیات پس از بررسی گزارش دریافتی از دبیرخانه ، تصمیمات لازم را بر اساس مفاد مواد 11 و 15 ( اخطار شفاهی اخطار کتبی تعلیق جواز و تعطیل موقت مرکز به مدت 3 ماه تا یک سال لغو جواز و تعطیل دائمی مرکز ) حسب مورد اتخاذ و برای اجرا به دبیرخانه ابلاغ می نماید . همچنین پس از استماع اعتراض هر شخص حقیقی و یا حقوقی ذینفع ، نسبت به بررسی مجدد تصمیمات گذشته اقدام و تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود .
ماده 13: در اجرای این آئین نامه اداره های کل و دبیرخانه موظف هستند امکانات و نیروی انسانی لازم برای انجام مأموریتهای محوله را تامین کنند
فصل چهارم سایر موارد
ماده 14: مراکز فرهنگی موظف هستند در اجرای امر نظارت و ارزشیابی با کارشناسان اعزامی همکاری و اطلاعات لازم را به همراه مدارک و مستندات موبوطه در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 15: در صورت درخواست اطلاعات به صورت کتبی ، مراکز فرهنگی موظف هستند مدت 15 روز اطلاعات ، گزارشها و مدارک مورد نظر را حسب مورد بهاداره های کل و یا دبیرخانه ارسال کنند .
ماده 16: مراکز فرهنگی موظفند موار زیر را ظرف روز به اداره کل استان ذیر بط اعلام نمایند .
-       گزارش تغییر و یا اصلاح اساسنامه
-    گزارش تغییر ، استعفا ، ویا فوت مدیر مسئول ، موسس و یا موسسان ( بدیهی است در صورتی که به هر دلیلی از جمله محکومیت و یا حجر موسس یا موسسات و مدیر مسئول که قادر به ادامه همکاری و عضویت و انجام وظیفه در مرکز نباشد سایر اعضا ، و یا مدیران و یا اشخاص ذینفع موظفند مراتب را به اداره های کل اطلاع دهند.)
-       تغییر محل و نشانی محل استقرار موسسه و شعبه های آن.
ماده 17: مراکز فرهنگی موظف هستند تابلوهای مناسبی که نشان دهنده عنوان کامل و شماره ثبت مرکز در اداره کل ثبت شرکتها است، در محل کار خود نصب کنند.
ماده 18: کلیه گزارشهای رسمی و ابلاغیه و کارت شناسایی و معرفی نامه های کارشناسان حسب مورد توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذینفع ربط امضا می شود . همچنین ابلاغ تصمیمات هیات و معرفی نامه ها و کارت شناسایی کارشناسان اعزامی از سوی دبیرخانه و ارسال دستور العملها و درخواست اطلاعات ، مدارک و مستندات از اداره کل و یا مراکز با امضای دبیر انجام میشود.
ماده 19: دستور العمل های لازم در خصوص نحوه ارزشیابی و تشویق مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 20: این آئین نامه در 4 فصل ، 20 ماده و 2 تبصره در تاریخ 15/5/1380 به تصویب هیات و تائید وزیر رسید و از آن تاریخ قابل اجراست .
احمد مسجد جامعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آئین نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی
به استناد ماده 23 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی 8/8/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد آنها ،آئین نامه " چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی " بشرح زیر تصویب می شود.
ماده 1: در این آئین ، ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی ونظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیات رسیدگی به امور مراکزفرهنگی مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی هنری، سینمائی و مطبوعاتی دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب و به اختصار ، ضوابط هیات موسسات فرهنگی دبیرخانه ادارات کل ونامیده میشوند.
ماده 2: کلیه موسسات فرهنگی که استناد ضوابط یادشده از دبیرخانه مجوز فعالیت دریافت نموده و یا وضع خود را ضوابط مذکور تطبیق داده و پس از صدور مجوز نیز بر طبق تبصره 2 ماده 22 ضوابط ثبت شده باشند در این آئین نامه " موسسه فرهنگی " نامیده میشوند.
ماده 3: به منظور نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی و هنری ، کلیه موسسات فرهنگی ملزم به تعامل و هماهنگی با دبیرخانه و ادارت کل استانها می باشند و موظفند در همایش ها ،گردهمایی ها ، دوره ها و جلسات متشکله حضور یافته و گزارشهای عملکرد نوبه ای یا دوره ای موسسه فرهنگی را در مقاطع زمانی تعیین شده که از سوی دبیرخانه اعلام می شود به دبیرخانه مذکور ارائه و تسلیم نمایند.
تبصره مدیران مسئول کلیه موسسات فرهنگی نیز موظفند گزارشات مورد نیاز زیر را به دبیرخانه ارسال نمایند .
الف گزارش مربوط به آغاز فعالیت موسسه پس از صدور مجوز ( تا شش ماه )
ب  گزارش مربوط به ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
ج گزارش ادواری بر طبق مقاطع تعیین شده از سوی دبیرخانه
د: گزارش جایگزینی اعضا هیات امنا( یا موسس ) و نیز مدیر مسئول به انضمام صورتجلسات مربوط
ر: گزارش تعیین مکان موسسه و یا ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور به ضمیمه صورتجلسات مربوط
ماده 4: دبیرخانه موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده موسسات یاد شده را مورد بازرسی و ارزشیابی قرار دهد و در صورتیکه اینگونه موسسات فرهنگی که تحت عنوان یکی از عناوین مذکور در ماده 2 بدون داشتن مجوز فعالیت نمایند و یا پس از صدور مجوز در مدت 6 ماه نسبت به ثبت آن اقدام ننموده و یا حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدرو مجوز فعالیت موسسه را آغاز ننمایند بر طبق گزارش دبیرخانه ورای هیات از فعالیت آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد .
ماده 5: دبیرخانه بر حسب مورد ، گروههای تحقیق ویژه ای را تشکیل می دهد که هر گروه متشکل از حداقل دو نفر کارشناس مربوط در موضوع فعالیت موسسه بوده نسبت به بررسی و ارزیابی فعالیتهای موسسات فرهنگی اقدام و گزارش لازم را به همراه کلیه مستندات و مدارک به دبیرخانه تحویل خواهند داد.
ماده 6: دبیرخانه موظف است .
الف ) در سال 2 بار گزارش عملکرد موسسات فرهنگی دارای مجوز اعم از فعال و غیر فعال را به هیات ارائه دهد.
ب ) در زمینه اخذ گزارشهای تحلیلی و سالانه ادارت کل استانهای در مورد موسسات فرهنگی جهت ارائه به هیات بررسی و پیگیری های لازم را به عمل آورد .
ج ) براساس اعلام وضعیت کمی و کیفی ادارات کل استانها درباره موسسات فرهنگی و یا گزارش گروههای ویژه تحقیق موضوع ماده 5 این آئین نامه ، گزارش تخلفات احتمالی این موسسات را تنظیم کند و به هیات ارائه دهد.
د ) مصوبات هیات در خصوص تخلفات این موسسات را به ادارات کل ذیر بط و حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اقدام مقتضی اعلام دارد .
ه ) در خصوص چگونگی اجرای مجازات ناشی از تخلفات موسسات فرهنگی پیگیری نموده و نتایج را به هیات گزارش نماید.
و ) دبیرخانه هیات موظف است نسبت به شناسائی موسسات و و احدهای غیر مجاز به طرق متقضی و با استفاده ازنیروه های ذیصلاح اقدام و گزارش مربو به فعالیت اینگونه موسسات را به هیات ارائه نموده و حسب مورد تصمیمات متخذه را با رعایت قانون موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و میشوند و همچنین ماده 17 ضوابط اعمال و به مورد اجرا گذاشته و به عنوان شاکی خصوصی و نماینده قانونی هیات با رعایت مقررات، دائر کنندگان اینگونه موسسات را در مراجع ذیصلاح تحت پیگیرد قانونی قرار دهد و عندللزوم ضمن تعلیق یا لغو جواز صادره تقاضای توقف و جلوگیری از فعالیت آنها را از مراجع ذیصلاح ذیر بط بنماید.
ماده 7: ماموران اعزامی ( گروههای تحقیق ویژه ) به موسسات فرهنگی بایستی دارای کارت بازری عکس دار که در روی آن مشخصات مامور و تاریخ اعتبار آن به مدت یکسال تصریح شده باشد و به مهر دبیرخانه ممهور گردیده به همراه داشته باشند و در صورت لزوم آن را ارائه نمایند.
ماده 8: گزارش ماموران اعزامی متضمن نتایج بررسی و تحقیق و بازرسی از مرکز فرهنگی مورد نظر بایستی مستدل و با اظهار نظر صریح به دبیرخانه هیات یا ادارات کل ذیر بط ارائه و تسلیم شود و در گزارش تسلیمی بایستی وضعیت موسسه و نحوه عملکرد آن و نیز تخلفات احتمالی آن دقیقاً مشخص و در باره آن اعلام نظر شده باشد.
ماده 9: تشخیص وقوع تخلف و اعمال مجازاتهای مندرج در ضوابط با هیات است و گزارش های واصله دبیرخانه به نوبت در هیات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف حسب مورد مجازاتهای زیر در باره موسسه فرهنگی متخلف تعیین و اعمال و توسط دبیرخانه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
الف ) تذکر و اخطار شفاهی
ب ) اخطار کتبی
ج ) تعلیق جواز یا تعطیل موقت از 3 ماه تا یکسال
د ) لغو مجوز و تعطیل دائم مرکز فرهنگی
ماده 10 موسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف ، به یکی از مجازاتهای پیش بینی شده ماده 9 این آئین نامه محکوم می شوند و میتوانند از تاریخ رویت تصمیم هیات در مدت 20 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارائیه مدارک به دبیرخانه تسلیم کنند.
تبصره: دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع اعتراض را به وزیرگزارش نماید . در صورت موافقت وزیر اعتراض مذکئور در هیات مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد . تصمیم هیات در این زمینه قطعی است .
ماده 11: اعمال و اجرای مجازات تعلیق جواز یا تعطیل موقت و نز اخذ مجوز و تعطیل دائم موکول به قطعیت مجازات می باشد و در صورتیکه تصمیم متخذه ( موصوع ماده 4)ظرف 20 روز مورد اعتراض قرار نگیرد و یا اعتراض مورد قبول واقع نشود رای صادر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره تشخیص تخلف و اعمال هر یک از مجازاتهای یاد شده و ا نطباق آن با هر یک عناوین مذکور در باره ماده 9 حسب مورد با هیات می باشد .
ماده 12: در صورتیکه پس از قطعیت و ابلاغ تصمیم ( موضوع ماده 11 ) موسسه فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهد با توجه به ماده واحده ( قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانون دا ئر شده و میشود مصوب 7/72، 10) موسسان و مدیران عامل و هیات مدیره یا بالاترین مقام اجرایی موسسه از طریق دبیرخانه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
این آئین نامه در 12 ماده و 2 تبصره که در جلسه مورخ 27/5/75 به تصویب هیات و وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و  هر گونه اصلاح و تغییر مجدد در آن موکول به تصویب هیأت یاد شده و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع آئین نامه اجرائی تاسیس مراکز ، موسسات ،کانونها و انجمن های فرهنگی ، "خارجیان مقیم ایران"
ماده 4 ضوابط مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی
استناد ماده 4 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب جلسه مورخ 8/5/78 رای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه نحوه پذیرش و بررسی تقاضاها و مدارک و چگونگی رسیدگی به صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات و مرکز یادشده که ازسوی سفارتخانه های کشورهای خارجی خارج از روابط دیپلماتیک معرفی میشوند و سازمانهای آزادی بخش یا اشخاص ایرانی با تابعیت خارجی درخواست صدور مجوز میشود به شرح زیر تصویب گردید.
1: تشکیل و تاسیس موسسات مذکور در ماده یک ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که اقامت آنها بر اساس قوانین راجع به تابعیت خارجیان در ایران از سوی وزارت امور خارجه و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران مجاز شناخته شده و کارت اقامت معتبر یا تائیدیه از وزارتخانه یاد شده داشته باشند بلامانع است .
تبصره وزارت امور خارجه و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مرجع تایید اقامت قانونی متقاضیان و وزارت اطلاعات مرجع برای بررسی صلاحیت متقاضیان می باشد .
2: متقاضیان تاسیس ( موسسات و مدیران مسئول ) مراکز فرهنگی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط پیش بینی شده در ضوابط مقررات مصوب باشند بایستی بدواً درخواست کتبی خودرا که متضمن خلاصه ای از اهداف و موضوع فعالیت و برنامه های مورد نظر است باذکر چگونگی اشتغال و نشانه کامل خود تسلیم دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایند.
تبصره در خواست واصله از سوی مراکز ، موسسات و سازمانها ی حقوقی خارجی می بایستی منضم به نسخه ای از اساسنامه ثبت شده موسسه یا تادیه رسمی که مورد تایید قوه قضائیه و مقامات مندرج در تبصره ذیل ماده 1 باشد با امضای بالاترین مقام مسئول شخصیت حقوقی به دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ارائه گردد.
ماده 3: دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از اخذ تقاضا بدوا مراتب را از مراجع ذیربط ( تبصره ماده یک ) استعلام خواهد نمود و پس از وصول پاسخ مدارک لازم را از متقاضی دریافت خواهندنمود.
ماده 4: موسس یا موسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی موردتقاضای ( موضوع ماده یک آینن نامه ) باید واجد شرایط زیر باشند:
1-     داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
2-     صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت .
3-     داشتن 6 ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی داخل یا خارج از کشور
4-     داشتن امکان کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
5-     دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن
6-      محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر حسب اعلام مراجع ذیصلاح کشور متبوع و تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران
7-     نداشتن سوی پیشینه کیفیر مورو بر خورداری از حسن شهرت حسب اعلام مقامات ذیصلاح کشور متبوعه و تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران
8-   داشتن جوزا اقامات یا تائیدیه از سوی مراجعه مذکور در تبصره ماده یک آئین نامه با قید تأیید صلاحیت متقاضی یا متقاضیات و مدت فعالیت موسسه
تبصره کلیه متقاضیان باید از سوی قوه قضائیه مبنی بر نداشتن سو پیشینه کیفری در ایران مورد تایید قرار گیرند.
ماده 5: مراکز فرهنگی موضوع آئین نامه بایستی پس از تایید صلاحیت و صدور موافقت اصولی ازطرف هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مدارک لازمه را مبنی بر دارا بدون شرایط مذکور در ماده 4 به ضمیمه سه نسخه اساسنامه و صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه ، به دبیرخانه ارائه نمایند و در اساسنامه تسلیمی صریحاً به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملتزم شوند و فعالیت آنها باید با رعایت شئونات جمهوری اسلامی ایران بودن و مغایرتی با مصالح عمومی و مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد .
تبصره 1: موسسات و مراکز یاد شده صرفا به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن کشور معرفی مظاهر و علائق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران را تاسیس میشوند.
تبصره 2: در صورتیکه اساسنامه و صورتجلسات به یکی از زبانهای خارجی نوشته شده باشد ترجمه رسمی آن در سه نسخه بایستی ضمیمه شود.
ماده 6 پس از تکمیل پرونده و تایید مدارک تسلیمی و صدور مجوز ، موسسه یا مرکز فرهنگی بایستی با رعایت مقررات در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد و نسخه ای از اساسنامه ثبت شده ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به دبیرخانه فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران صرفا از طریق اینگونه مراکز فرهنگی رسمی ثبت شده ممکن خواهد بود.
ماده 7: نظارت بر فعالیت اینگونه مراکز براساس آئین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات فرهنگی که به تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدهاست خواهد بود.
ماده 8: اشتغال کارکنان خارجی و ایرانی در اینگونه مراکز براساس قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 9: سایر مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده بر طبق ضوابط و مقررات تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی مصوب 8/8/75 شورای علی انقلاب فرهنگی و با رعایت قوانین و مقررات راجع به خارجیان مقیم ایران رفتار خواهد شد.
این آئین نامه که در 7 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 28/11/75 هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است و هرگونه تغییر مجدد در آن موکول به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
احمد مسجدجامعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
                                                                                                                              شماره 7581/ ت 26051 ه
29/3/1381
وزارت فرهنگ وارشاد ا سلامی:وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا ب پیشنهاد شماره 32397/1 مورخ 22/11/1380 وزارت فرهنگ ورشاد اسلامی به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرائی تإسیس مراکز ‏انجمنها وکانونهای فرهنگی وهنری خارجیان مقیم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرائی تأسیس مراکز ‏انجمنها وکانونهای فرهنگی وهنری خارجیان مقیم ایران
ماده 1: مجوز تاسیس مراکز و موسسات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقوقی یا حقیقی موضوع ماده (4) ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 1375 شورای انقلاب فرهنگی با رعایت مقررات این آیین نامه صادر خواهد شد.
ماده 2: مراکز و موسسات یاد شده صرفا به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن کشور و معرفی مظاهر و علائق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور در حوزه تمرکز تحقیقات پیرامون مطالعات مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند.
ماده 3: تشکیل و تاسیس مراکز و موسسات مذکور در ماده یک توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که اقامت آنها براساس قوانین اقامت خارجیان در ایران از سوی وزارتخانه های امور خارجه و کشور مجاز شناخته شده و کارت اقامت معتبر یا تائیدیه از سوی وزارتخانه های یاد شده داشته باشند، مشروط به عمل متقابل بلامانع است.
تبصره وزارتخانه های امور خارجه و کشور حسب مورد مرجع تائید مصلحت سیاسی و اقامت قانونی متقاضیان و وزارت اطلاعات مرجع بررسی صلاحیت متقاضیان می باشند.
ماده 4: متقاضیان تاسیس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، بایستی درخواست کتبی خود را که متضمن خلاصه ای از اهداف و موضوع فعالیت و برنامه های مورد نظر است با ذکر چگونگی اشتغال و نشانی کامل خود تسلیم دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایند.
تبصره درخواست واصل شده از سوی مراکز، موسسات و سازمانهای خارجی می بایستی منضم به نسخه ای از اساسنامه ثبت شده موسسه یاد شده باشد که صحت آن به تائید وزارت امور خارجه رسیده است.
ماده 5: دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از اخذ تقاضا، مراتب را از مراجع ذی ربط (مندرج در تبصره ذیل ماده 3) استعلام می کند و پس از وصول پاسخ، مدارک لازم را از متقاضی یا متقاضیان دریافت خواهد کرد.
مادده 6: موسس یا موسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی مورد تقاضا باید واجد شرایط زیر باشند:
1: داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد.
2: صلاحیت علمی، فرهنگی، هنری و تخصصی یا تجربه کافی متناسب با موضوع فعالیت.
3: داشتن 6 ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی داخل یا خارج از کشور
4: داشتن امکانات کافی مناسب با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5: دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن
6: محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر حسب اعلام مراجع ذی صلاح کشور متبوع و تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران
8: داشتن جواز اقامت یا تائیدیه از سوی مراجع مذکور در تبصره ماده یک آیین نامه با قید تائید صلاحیت متقاضی یا متقاضیان و مدت فعالیت موسسه
ماده 7: مراکز فرهنگی موضوع آیین نامه بایستی پس از تائید صلاحیت و صدور موافقت اصولی از طرف هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مدارک لازم مبنی بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 5 را به ضمیمه 3 نسخه اساسنامه و صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه به دبیرخانه ارایه نمایند. مراکز یاد شده موظفند در اساسنامه تسلیمی الزام خود را به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی موجود اعلام نمایند و فعالیت آنها منطبق با شئونات جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مصالح عمومی و مبانی فرهنگ عمومی نباشد.
تبصره در صورتی که اساسنامه و صورتجلسات به یکی از زبانهای خارجی نوشته شده باشد، ترجمه رسمی آن در 3 نسخه بایستی ضمیمه شود.
ماده 8: پس از تکمیل پرونده و تائید مدارک تسلیمی و صدور مجوز، موسسه یا مرکز فرهنگی بایستی با رعایت مقررات در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد و نسخه ای از اساسنامه ثبت شده مهر شده به مهر اداره کل مذکور به دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تسلیم شود و از تاریخ ثبت فعالیت موسسه یا مرکز فرهنگی مجاز شناخته می شود و اقدام به هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران صرفا از طریق این گونه مراکز فرهنگی رسمی ثبت شده ممکن خواهد بود.
ماده 9: نظارت بر فعالیت این گونه مراکز براساس آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات فرهنگی که به تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، خواهد بود.
ماده 10: اشتغال کارکنان خارجی و ایرانی در این گونه مراکز براساس قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور
محمدرضا عارف
 
اهداف وسیاستها و ضوابط نشر کتاب مصوب جلسات 147: 148 و 149 مورخ 6 و 13 و 20/2/67
شورای عالی انقلاب فرهنگی
فصل اول
ماده 1: هدف
اعتلای فرهنگ ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزشهای انقلاب با تامین آزادی نشر کتاب حفظ حرمت و حریت قلم ، حراست از جایگاه و الای علم واندیشه و تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی .
ماده 2: اصول و سیاستها :
 از آنجا که در جهان ارتباطات ، کتاب یکی از وسایل مهم و موثر در انتشار و انتقال سریع و وسیع افکار و اندیشه های صحیح و ناصحیح به شمار میرود ، موضع نظام جمهوری اسلامی در قبال آن عمدتا از دو طریق و یا اتخاذ دو سیاست مرتبط و مکمل یکدیگر به شرح زیر تحقق پیدا میکند:
ماده 3 الف سیاسستهای ایجابی و اثباتی :
1:کتب و نشریات طبق اصل 24 قانون اساسی در بیان مطالب آزادند
2: دولت و همه ارکان حکومت موظف اند که بر اساس قانون از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز حمایت کنند.
3: تلاش برای افزایش آگاهیهای دینی، علمی ، سیاسی ، اقتصادی ، هنری ، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن در سطح عموم و انتشار کتاب و نشریه به این منظور از حقوق افراد ملت است و هیج مقام رسمی و غیر رسمی نمی تواند با اعمال فشار انتشار یا عدم انتشار کتب ونشریات مجاز را باعث شود.
4: تلاش در جهت انتشار کتب مفید برای نشر اندیشه ها و تعاطی افکار و رشد فکری در جامعه و مقابله فکر با فکر و تقویب روح نقادی و برخورد آزادانه و منطقی آرا و نظریات در ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و مآلاً کشف نظر صحیح ، حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است .
تبصره برخورد قانونی با موارد غیر مجاز از اصل فوق مستثنی است و از سوی مراجع ذیر بط به طریقی که در قانون تعیین شده است انجام میگیرد .
5: سعی در انتشار کتاب و نشریات لازمه بزرگداشت مرتبه علم و تحقیق و تجلیل از مقام عالم و محقق و نویسنده و مترجم صالح در جامعه است و لذاتدوین و اجرای سیاستهای هدایتی و حمایتی نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص کتاب و نشریات باید بهنحوی باشد که اهل قلم را به تالیف و انتشار کتابهای متناسب بانیازهای جامعه امروز درجهت اهداف و اصول ذیل تشویق و ترغیب نماید :
الف : تقویت و رواج امر پژوهش به عنوان یکی از مهمترین طرق تحقق استقلال فرهنگی و افزایش قدرت انتخاب و آگاهی مردم در همه زمینه ها.
ب دفاع منطقی و محققانه از استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ، بو یژه با عنایت بهاصل نه شرقی ، نه غربی
ج _ نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تلاش برای تقویت و توسعه آن در قلمرو کتاب و کتابت .
د معرفی انقلاب اسلامی از راه تألیف ونشر آثار ارزشمند علمی و فرهنگی .
ه تجدید حیات و مجد وجلال فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اسلام از طریق انتشار کتابهای مناسب
و مقابله موثر و مفید با تهاجمات سیاسی و فرهنگی خارجی و داخلی به ارزشهای و اهداف اسلامی .
ز کوشش در راه حفظ میراث زبان و ادب فارسی و تقویت و گسترش آن از راه تصحیح انتقادی و تحقیق درباره متون فارسی و نشر آنها و همچنین بهره گیری مفید از دانش و اندیشه بشری و تجربیات علمی و فنی دیگران از طریق ترجمه سنجیده و مناسب به این زبان
ب حدود قانونی
نشر کتاب ، همان گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزدایهای اجتماعی و ا نسانی تلقی گردد، چه بسا که مورد سو استفاده اشاعه لاابالیگری فکری و ا خلال در حقوق عمومی قرار گیرد . مسئولین دستگاههای ذیصلاح موظف اند ، به منظور مقابله با جوانب منفی ، حدود و ضوابط قانونی نشر کتاب را ، که ذیلا آمده است ، مورد توجه قرار دهند و فضای سالم و سازنده طبع و نشر کتاب را حفظ و حراست نمایند.
کتبی که به شرح ذیل مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد . شایسته نشر نیست :
الف تبلیغ و ترویج و الحاد و انکار مباد دین .
ب ترویح فحشا و فساد اخلاقی
ج برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن
د ترویج و تبلیغ مرامهای گروههای محارب و غیر قانونی و فرق ضاله ، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری .
ه ایجاد آشوب و درگیری درمیان طوایف قومی و مذهبی و یا اخلال در وحدت جامعه و تمامیت ارضی کشور .
و تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن دوستی و ایجاد روحیه خود باختگی در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعماری غربی یا شرقی .
ز تبلیغ وابستگی به یکی از قدرتهای جهانی و ضدیت با خط مشی و بینش مبتنی بر حفظ استقلال کشور .
تبصره 1: ملاک منع درحکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی اضلال در مورد کتب مضله تاثیر و فعلیت است .
تبصره 2: موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در (( حدود قانونی )) خارج است :
الف کتب تحقیقی و علمی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آن که فاقد موضع گیری تبلیغی و ترویجی باشد .
ب تبیین مسایل مورد نیاز جامعه در زمینه های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال و به شیوه علمی جهت آموزش و شناخت و نیز وقتی که در کتب ادبی ترسیم و بیان صحنه های فساد با رعایت عفت قلم و بیان غیر محرک و شهوانی به منظور انتقال پیامی مثبت و عبرت آور ، اجتناب ناپذیر باشد .
ج طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی ها در جمهوری اسلامی جهت ریشه یابی و شناخت دقیق تر مسائل و دستیابی به راه حلهای مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح طلبانه بدون توهین و افترا .
د: طرح ونقل افکار و گفتار و مواضع فکر ی و عملی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه های آنان .
ه کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده اساس و حدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد .
و نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاحی و بدون شایبه های سیاسی و استعماری .
تبصره 3: انتشار کتب موضوع ماده 3 و کتب دیگر ، در صورتی که آثار منفی ناشی از مطالب مندرج در آنها با افزودن مقدمه و توضیحات محققانه و مناسب برطرف شده باشد ، بلامانع خواهد بود.
فصل دوم
ماده 4: هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب
نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل 24 قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، این وزارتخانه هیات نظارتی متشکل از حداقل پنچ نفر از میان صاحب نظران و شخصیتهای علمی و فرهنگی وارد به مسایل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی انتخاب و جهت تصویب به شورای فرهنگ عمومی معرفی خواهد کرد.
تبصره 1: حداقل یکی از اعضای این هیات باید از میان صاحب نظران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد.
تبصره 2: نظارت هیات مزبور از حیث شکل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اصول تربینی خواهد بود و این نضارت باید قبل از چاپ و نشر کتاب انجام گیرد .
تبصره 3: نظارت هیات مزبور بر طبق آئین نامه ای انجام خواهد گرفت که این هیات تهیه خواهد کرد و به تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رساند . آن آیین نامه باید ناظر به صورت و ماده کتب کودکان و نوجوانان باشد و راهنمایی باشد که مجریان با آن بتوانند محتوای این کتب را قبل از چاپ ونشر با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اصول صحیح تربیتی تطبیق دهد.
ماده 6: مسئول اجرا
مسئولیت اجرای این سیاستها و ضوابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این وزارتخانه مکلف است در ایفای وظیفه خود از نظریات اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب به صورتی که شرح داده شده است استفاده کند. و ارگانها و ادارات و مراکز ذیربط به نوبه خود موظف اند در این خصوص با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری و هماهنگی نمایند.
ماده 7: این آیین نامه در 7 ماده و 7 تبصره در جلسه های 147 و 148 و 149 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
                                  آئین نامه صدور مجوز دایمی نشر کتاب
       به استناد ( اهدف و سیاستها و ضوابط نشرکتاب) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ اردیبهشت 1367 ، آئین نامه صدور مجوز دایمی چاپ و نشر کتاب ) یک نسخه از متن نهایی اثر را به انضام دودرخواست مجوز کتاب در تاریخ 12/3/78 به تصویب وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی رسید.
ماده 1: در این آئین نامه :
ناشر ، عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .
مجوز قبل قبل از چاپ ، برگه ای است حاوی مشخصات کتاب ( شامل عنوان کتاب ، نام و نام خانوادگی پدید آورنده ، نام ناشر ، تاریخ ونوبت چاپ ) که از جانب ناشرتکمیل می شود و توسط فرد مسئول در اداره کل چاپ ونشر امضابا رعایت ( اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتبا ) یک نسخه از متن نهایی اثر را به انضمام دو نسخه درخواست مجوز قبل از چاپ که مهر و امضای ناشر رسیده است ، تحویل دبیرخانه اداره کل چاپ ونشر میدهند و رسید دریافت می کنند .
تبصره 1: برگه درخواست مجوز قبل از چاپ از طریق اداره کل چاپ و نشر در اختیار ناشران قرار داده می شود.
تبصره 2: مجوز دایمی چاپ و نشر کتاب منحصرا برای ناشران صادر میشود.
ماده 3: مجوز صادر شده مادام که تغییری ( اعم از کسر یا اضافه ) در اثر داده نشدهاست برای تمامی چاپهای بعدی آن نیز معتبر است .
ماده 4: ناشر در هر نوبت چاپ باید دو نسخه از اثر چاپ شده را پیش از توزیع به ادار کل چاپ و نشر تحویل دهد و رسید دریافت کند.
ماده 5: مسئولیت هر گونه تغییر در اثر ( توسط ناشر یا هر شخص دیگر ) که مغایر با نسخه ارائه شده برای صدور مجوز قبل از چاپ باشد از لحاظ حقوقی یا کیفیری متوجه ناشر است .
تبصره ویرایش صوری و فنی اثر از شمول تغییر خارج است .
ماده 6:در صورت احراز تخلف ناشی از دخل و تصرف ناشر اثر ، در چاپهای دوم به بعد بنا به رای هیئت رسیدگی به تخلفات ، اداره کل چاپ و نشر مجاز به توقیف اثر در هر مرحله است .
تبصره درصورتی که تغییر در اثر متضمن (جرم ) باشد ، موضوع به مراجع صالحه قضایی ارجاع خواهد شد.
ماده 7: به ناشری که بر خلاف ماده 4 ا ین آئین نامه عمل کند ، بار اول و دوم اخطار کتبی داده میشود.
ماده 8: ناشری که براساس ماده 6 این آئیین نامه تخلف کند به سه ماه تا یکسال تعلیق پروانه نشر محکوم خواهد شد.
ماده 9: براساس ماده 25 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوب شورای انقلاب فرهنگی ، مورخ 1375 ، برای رسیدگی و احراز تخلف از مفاد و آئین نامه ، هیئتی مرکب از 5 نفر به شرح ذیل با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
1:مدیر کل چاپ و نشر یا نماینده تام الاختیار وی
2: یکی نفر از اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به انتخاب اتحادیه
3: یک کارشناس حقوقی به انتخاب دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4و 5 یک ناشر صاحب نظر در امور تالیف و نشر کتاب به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصیمات این هیات بااکثریت آرا لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 10: این آئین نامه مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید واز تاریخ تصویب ،   کلیه آئین نامه های مغایر با آن از درجه اعتبار ساقط است.
مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی
ماده 6: مسئول اجرا
مسئولیت اجرای این سیاستها و ضوابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این وزارتخانه مکلف است در ایفای وظیفه خود از نظریات اعضای هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب به صورتی که شرح داده شدهاست استفادهکند ، و ارگانها و ادارات و مراکز ذیربط به نوبه خود موظف اند در این خصوص با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکار و هماهنگی نمایند.
ماده 7: این آئین نامه در 7 ماده و 7 تبصره در جلسه های 147 و 148 و 149 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیدهاست.
تعیین دستگاههای مسئول پیگیری مستول پیگیری امر اشتغال و ارتقای علمی فرهنگی و آموزشی جوانان دیپلمه ای که به دانشگاهها راه نمی یابند
شماره 1711/دش
تاریخ 22/5/64
آئین نامة تشکیل هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی
(مصوب بیست و هشتمین جلسة مورخ 11/4/64 شواری عالی)
ماده 1ـ به منظور مراقبت ازجریان صحیح و سالم انقلاب فرهنگی و رسیدگی به مسایل و مشکلاتی که در طی بسط و پیشرفت آن پیش می آید هیأتی به نام «هیأت نظارت و بازرسی» تشکیل می گردد.
ماده 2ـ [4]هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل ازو5 نفر خواهد بود که بدین نحوه انتخاب می گردند :
 
الف ـ یک نفر ازمیان اعضای شورای عالی.
ب ـ سه نفر ازوزارتخانه ها ی فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی به انتخاب وزیر هر یک ازوزارتخانه ها ی مذکور.
ج ـ یک نفر ازمیان اعضای شورای مرکزی جهاد دانشگاهی.
تبصره ـ نمایندگاه وزارتخانه ها و جهاد دانشگاهی ازطرف مسئولان آنها انتخاب خواهند شد و در صورتی که شورای عالی با انتخاب آنان مخالف نباشد به عضویت هیأت درخواهند آمد.
ماده 3ـ وظایف هیأت نظارت و بازرسی عبارت است ازو:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی ازطریق مختلف من جمله ازطریق اعزام هیأتهای بازرسی به مراکز و مؤسسات علمی و فرهنگی و آموزشی و تبلیغات و هنری.
ب ـ‌ رسیدگی به مسایل و پیشامدهای حاد سیاسی و فرهنگی دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و تهیه و تدوین گزارشهای لازم در خصوص آن مسایل و مشکلات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی.
ج ـ رسیدگی به شکایاتی که ازوضع دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و علمی و فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود.
د ـ‌ رسیدگی به اختلافاتی که احیاناً در دانشگاهها و مراکز آموزشی میان مدیران و استادان و انجمنهای دانشجویی پیدا می شود.
تبصره ـ‌ هیأت نظارت در صورتی به این اختلافات رسیدگی خواهد کرد که وزارتخانه مربوط یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ازایشان خواسته باشد. در هر حال پس ازرسیدگی،‌ مکلف است گزارش خود را به شورا تقدیم نماید.
ماده 4ـ هیأت نظارت و بازرسی بازرسان خود را ازمیان دانشگاهیان و کارمندان و اشخاص بصیر و مطلع با هماهنگی و همکاری وزیر یا رئیس سازمان مربوط انتخاب خواهد کرد.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
                                                                                                                                        شماره 3122/دش
تاریخ 23/7/65
همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
(مصوب هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 15/7/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می گردد که به دولت رسماً و کتباً‌ اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانه ها ی مختلف لازم است در مورد تأمین بودجه و مساعدتهای مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
اهداف،‌ سیاستها و وظایف شورای عالی جوانان
مقدمه :
انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پر شور ترین، پر تحرک ترین، نیرومند ترین و مستعدترین حالت و وضعیت را داراست. طبیعی است که شناختن این ویژگیها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی و نوجوانی، موضوعیت و استقلال و اهمیت خاصی را واجد می باشد. سخن حکیمانة علی(ع) آنجا که فرموده است : «انما قلب الحدث کالارض الخالیه ماالقی فیها من شیء، قبلته» و نیز کلام امام صادق (ع) که فرمود : «علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر» بیانگر ارزش و اهمیت فوق العاده قیام و اهتمام به امر جوانان است. متأسفانه در دنیای امروز آفات و آسیبهای بسیار و همچنین علل و عوامل دست اندرکار برای انحراف جوانان ازمسیر اصلی و تعالی دهنده ای که مشیت بالغه ی ذات اقدس الهی تحقق آن را اقتضاء می کند، گسترده تر و کیفاً مؤثرتر و آسیب زننده تر است. توجه و تأمل در باب مسائل و موضوعات ذیل ضروری است :
الف ـ «آفات و آسیبهای» احتمالی به عنوان مثال عبارتنداز:
خودباختگی و بی هویتی، مد پرستی و بی بند و باری، شکسته شدن مرزهای اخلاقی و مخدوش شدن ارزشای مسلم دینی و سیاسی، رشد تدریجی اندیشه ها و دیدگاههای مغایر با نظامات اصیل انقلابی و مردمی و مذهبی و کاهش میزان اعتماد و اطمینان به چنین نظامهایی برای حل مشکلات و تحقق آرمانها،‌ افزایش جرایم اخلاقی و اقتصادی، ابهام و سردرگمی و نیز تشدید تدریجی تضادها و افزایش سؤالات سیاسی و اقتصادی و فلسفی در ذهن جوانان، گرایش به ارزشها و آموزشهای منفی و منحط غربی و امثال آن
ب‌ـ «علل و عوامل» این آفات و آسیبها اعم ازموارد فعلی و آنی در سطح جهانی یا داخلی ازاین قبیل است :
تلاش و تمهیدات برنامه ریزان غرب و نظامهای استکباری جهان،‌ تأثیر و تسری فکر و فرهنگ غربی غلبه تدریجی فرهنگ رفاه طلبی و ثروت اندوزی در جامعه و جلوه نمائی افراد مرفه و بی درد به جای اسوه ها ی زهد و ایثار، عدم توجه به احساسات و ویژگیهای جوانان و استفاده ازبرخوردهای تحقیرآمیز و شخصیت شکن و خشونت بار در طریق رفع نابسامانی آنان، تحت الشعاع قرار گرفتن اصالتها و معیارهای حقیقی و باطنی یا افراطی و نابجا و نامناسب بر ظواهر تأکید بر تبعیت و تعبد صرف به قیمت کم توجهی به نیازهای عقلانی و علاقه جوانان به استقلال و مسئولیت پذیری، تنگناهای طبیعی و غیر طبیعی ازحیث بودجه و امکانات و فضای آموزشی و هنری و ورزشی و تفریحی، کمبودهای قابل توجه در زمینه تربیت کارشناس و محقق و مربی ورزیده پرورشی و ورزشی و عدم تناسب و تطابق روحی و فکری و علمی میان برخی ازمعلمان و اساتید با معیارها و موازین مطلوبه کاستیهای مختلف در زمینه تولیدات فرهنگی و هنری جذاب و در عین حال عاری ازبدآموزی، ابهام در تشخیص و توجیه ایده آلها و آرمانها و سمت گیریهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و عدم تبیین همه جانبة مکتب در ارتباط با آنها، وجود تشکیلات موازی و عدم سیاست و قانون و دستور العمل مشترک برای دستگاههای ذیربط و فقدان دستگاه مشخص و مسئول و هماهنگ کننده در امور جوانان، سطحی نگری در مراکز فرهنگی و عدم تحقیق و بررسی کافی و جامع در زمینه اوقات فراعت و اشتغال و تحصیل و نیز مشکلات آموزشی و پژوهشی و صنفی و رفاهی دانش آموزان و دانشجویان، نابرابریهای ناروای اقتصادی و اجتماعی و روند به تزاید هزینه ها ی تحصیل و ازدواج و مسکن دوگانگی در تبلیغ و عمل و عدم توان کافی در تحقق وعده ها و شعارها، فقدان الگوی محسوس و موفق برای یک زندگی جامع کامیابی و معنویت، ریاکاری و تظاهر و سیاست بازی و درگیریهای گروهی و جناحی، ابهام درباره نقش و شخصیت و جایگاه زن در جامعه، عدم هماهنگی میان برنامه ها و سیاستهای فرهنگی دستگاهها و مراکز مختلف تبلیغی و تربیتی،‌ عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی کافی و کارساز به منظور حمایت و تشویق هنرمندان و محققان و نویسندگان مستعد و متخصص و متعهد و نظائر آن.
ج ـ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توجه مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی را به لزوم و تحقق اصول قانون اساسی جلب کرده و فرموده اند : «من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر مشکل ممکن، وسائل ارتقاء اخلاقی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگهدارید» ایشان همچنین جوانان جامعه انقلابی و اسلامی ایران را مخاطب قرار داده اند که : «خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید» آرزو و آرمان امام خمینی این بود که جوانان دلیر و متعهد و هوشمند ایران چشم و چراغ نسل جوان را در جهان امروز و فردا باشند. خواست نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو تعالیم اسلامی، اندیشه ها ی امام خمینی و اصول قانون اساسی اینست که :
بذر فضائل و کمالات اخلاقی و معنوی در وجود جوانان بار ور شود، چراغ فطرت در قلبهای پاک و حقیقت طلب و خداجوی آنان روشنتر و نورانی تر گردد، استعداد و قوای شایسته و بایستة مقام انسانی و اللهی نسل جوان در مسیر کمال و تکامل فعالیت پیدا کند، هویت دینی و ملی و تاریخی آنان بیش ازپیش شناخته شود و در جهت احیاء و اعادة تمدن درخشان اسلام و ایران سرمایه آنان باشد،‌ اندیشه و آگاهی دینی آنان تقویت شده توان تحقیق و پژوهش در حوزه فرهنگ و تفکر و علوم اسلامی به تناسب مقتضیات زمان افزایش پیدا کند،‌ در جهت شناخت دشمنان و توطئه گران ازتوفیق و توانائی مستمر برخوردار شوند، در عرصه مدیریتها و مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی و نظائر آن امکان حضور بیشتر و مؤثرتری داشته باشند، موانع درسی و تحصیلی ازبرابر آنان برداشته شده راه رشد و ارتقاء علمی و صنعتی نسل جوان همراه گردد، به نیازهای طبیعی و خدا آفریدة جسمی و روحی و مادی آنان با شیوه ها ی مناسب پاسخ داده شود، مشکلات برقراری ارتباط آنان با جامعه ازحیث شغل و درآمد و فعالیت سالم اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد، موانع توفیق در تشکیل خانواده و پاسداری ازقداست و استحکام آن برطرف گردد. شادابی و قوت و نیرومندی نسل جوان در عرصه زندگی و سازندگی و آمادگی برای دفاع ازکشور افزایش یابد، استفاده ازامکانات تفریحی و هنری در جهت تأمین سلامت هر چه بیشتر روحی و جسمی آنان تسهیل یابد و سرانجام آنکه دولت و ملت وسائل ارتباط جمعی، نسل جوان را کماکان در شمار مهمترین سرمایه ها ی اصلی و انسانی و در زمره بهترین تضمین کنندگان سلامت و سعادت، حیات و حرکت، توسعه و پیشرفت همه جانبة کشور قرار داده و حداکثر حمایتها و مساعدتها ممکن را نسبت به آنان به عمل آورند و در مسیر وصول به جامعه نمونة موعود،‌ حداکثر مسئولیت و اراده و ایمان را ازآنان طلب کنند.
 
                                         اساسنامه شورای عالی جوانان
مصوب دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 6/5/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی
فصل اول کلیات:
ماده 1ـ لزوم تشکیل شورای عالی جوانان
نظر به اهمیت و ضرورت اهتمام به امور جوانان و به ویژه با توجه به میانگین سنی پائین جامعه انقلابی ایران و نقش ارزنده جوانان فعال و امیدوار، پر نشاط و شاداب و خلاق و مبتکر در جهت ارتقاء‌ مادی و معنوی کشور و نسبتی که سرنوشت نسل با سرنوشت جامعه دارد و همچنین با عنایت به ویژگیهای متقضیانی ازقبیل نوگرائی،‌ آرمان خواهی،‌ تشخص طلبی و هویت جوئی و عشق به زیبائی در عین تمایل به فهم استدلالی و عقل استقلال طلبی و ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی برای پذیرش مسئولیت و میل به آن،‌ نیاز به ابراز شخصیت، علاقه به تفریح و نشاط و کنجکاوی بیشتر در امور غلیان احساسات و فوران نیروهای متراکم روحی و جسمی که معمولاً ظهور، غلبه و تشدید آن در سنین جوانی و نوجوانی است. شورای عالی جوانان با اهداف و وظایف ذیل تشکیل می شود :
ماده 2 ـ اهداف
1ـ رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان براسس اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی.
2ـ تأمین نیازهای فکری، اجتماعی،‌ جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات جوانان.
3ـ فراهم کردن زمینه ها ی مشارکت جوانان در حیات اجتماعی و پیشبرد جامعه و دفاع از وطن جمهوری اسلامی ایران.
4ـ حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان در جهت عظمت و سربلندی ایران اسلامی.
ماده 3 ـ وظایف
1ـ بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمانهائی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی در دستگاههائی که وظایف آنها به نحوی با مسائل جوانان مربوط می شود.
2ـ مطالعه و تدوین شیوه ها ی بهتر آشنا کردن جوانان با حقایق و معارف تاریخ و تمدن اسلامی و ایران با همکاری دستگاهها و افراد ذیصلاح.
3ـ کمک به فراهم آوردن زمینه داوری صحیح و منطقی نسل جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفکیک جنبه مثبت و منفی آن ازیکدیگر و شناخت روحیه انحصار طلبی و ماهیت استکبار.
4ـ پشتیبانی ازتحقیقات در مورد خصوصایت روحی،‌ اخلاقی، فکری و عاطفی جوانان و اهتمام در بهره گیری ازآنها در برنامه ها ی جوانان و کمک به ترتیب نیروی متخصص برای این منظور.
5ـ معرفی شخصیتهای متعالی برای زندگی انسان و به خصوص نسل جوان.
6ـ زمینه سازی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راههای مبارزه با سنتهای ناروا و عوامل برخوردهای تحقیر کننده جوانان.
7ـ مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان و حمایت ازخلاقیتهای فرهنگی و هنری و علمی و ورزشی برای جوانان.
8ـ مطالعه و بررسی زمینه ها ی مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان و حمایت ازایجاد و توسعه واحدهای مشاوره ای.
9ـ تصویب آئین نامه ها ی شورای عالی جوانان، تعیین نوع و وظایف کمیسیونها و تعیین وظایف دبیر و دبیرخانه.
ماده 4ـ اعضای شورای عالی جوانان
شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور(و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور) تشکیل می شود. و اعضای آن عبارتنداز:
1ـ وزیر آموزش و پرورش.
2ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
3ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
4ـ وزیر کار و امور اجتماعی.
5ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
6ـ وزیر کشور.
7ـ رئیس سازمان صدا و سیما.
8ـ رئیس سازمان تربیت بدنی.
9ـ مشاوره رئیس جمهور در امور زنان.
10ـ دبیر شورا که توسط رئیس شورا انتخاب می شود.
11ـ چهار نفر اززنان و مردان صاحب نظر و متعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تبصره ـ افراد بند 11 به مدت سه سال با حکم رئیس جمهور منصوب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 5ـ کمیسیونهای شورا
شورای عالی بنا به اقتضاء و به تناسب ضرورتها و اولویتها و به منظور طراحی و برنامه ریزی مسائل جوانان اقدام به تشکیل کمیسیونهای تخصصی می نماید که زیر نظر دبیرخانه اداره خواهند شد.
ماده 6ـ این اساسنامه که دارای 6 ماده و یک تبصره می باشد در تاریخ 6/5/1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
                              آئین نامة نامگذاری روزهای خاص 
             (مصوب سیصد و چهاردهمین جلسة مورخ 30/6/72 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
مقدمه : با توجه به مصوبة دویست و نود و پنجمین جلسة مورخ 10/9/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تعیین روزهای خاص توسط آن شورا مشروط بر اینکه هر پیشنهادی قبلاً در شورای فرهنگ عمومی (با شرکت نمایندگان سه فرهنگستان) تائید شده باشد، ضوابط نامگذاری روزها و هفته ها بدین شرح خواهد بود :
ماده 1ـ هدف ازنامگذاری روزها و هفته ها ی خاص، بزرگداشت ارزشها و شناسائی پیوندهای دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه است که منجر به نوعی همکاری عمومی شود.
ماده 2ـ پیشنهاد وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها با امضای وزیر و پیشنهاد نهادهای انقلاب اسلامی و مستقل و سایر دستگاهها ازطریق بالاترین مقام به شورای فرهنگ عمومی ارائه می شود.
تبصره ـ‌ دستگاه پیشنهاد دهنده پرسشنامة‌ راجع به نامگذاری شورای فرهنگ عمومی را تکمیل می کند و برای بررسی ارائه می دهد.
ماده 3ـ پیشنهاد نامگذاری روزها یا هفته ها در جهت اهداف مندرج در مادة یک و دارای یک یا چند ازخصوصیات زیر می باشد:
الف‌ ـ‌ تناسب با وظایف اصلی دستگاه پیشنهاد دهنده
ب ـ اشاعه دهندة مبانی فکری انقلاب اسلامی.
ج ـ تبلیغ منطقی و محققانه ازدیدگاههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور.
د ـ برخورداری ازمفهومی روشن و گویا.
هـ موجب گسترش مبانی نظری و ارزشهای اجتماعی و انسانی و رشد و شکوفائی استعدادهای کشور.
و ـ موجب تقویت غرور و حمیت ملی و روح وطن دوستی و عدم ایجاد روحیه خود باختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانگان.
ز ـ عدم تشتت در افکار عمومی و وحدت ملی.
ح ـ رعایت همزمانی ازلحاظ هدف و محتوی و عدم مغایرت با یکدیگر.
ماده 4ـ نحوة انتخاب و نامگذاری روزها یا هفته ها، ازحیث مدت، تکرار و رعایت اولیتها متناسب با اهمیت موضوع است.
ماده 5ـ به منظور رعایت تفاهم بین المللی در نامگذاریهای روزها و هفته ها، به نامگذاریهای اسلامی، بین المللی و منطقه ای توجه شود.
ماده 6ـ دستگاه پیشنهاد دهنده و دستگاههای تبلیغی کشور زمینه ها ی مناسب تبلیغی و طرحها و برنامه ها ی لازم را برای معرفی روزها یا هفته ها ی نامگذاری شده فراهم می کنند.
تبصره ـ با توجه به این ضوابط، روزها یا هفته ها ی نامگذاری شده مجدداً بررسی و اصلاح می شود.
ماده 7ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند در هر مورد که لازم بداند گزارش عملکرد و هزینه ها ی انجام شده برای برگزاری روزها یا هفته ها را ازدستگاههای اجرایی درخواست و رسیدگی کند و در صورتیکه آن را متناسب با اهداف این آئین نامه نداند موضوع را برای تجدید نظر روز یا هفته نامگذاری شده به شورای فرهنگ عمومی گزارش دهد.
ماده 8ـ ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیة وازرتخانه ها،‌ نهادها و مؤسساتی که به نوعی دارای روز یا هفته مشخص هستند، ظرف مدت سه ماه مراتب را برای بازنگری و تهیة تقویم نامگذاری به دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی ارسال می دارند.
مصوب جلسات 170 مورخ 24/8/67 و 173 مورخ 15/ 9/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع سازمان تربیت بدنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی )
1-       توسعه مراکز آموزش عالی و ابسته به وزارتخانه ها .
دستگاههای پیگیری کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی با همکاری و زارتخانه هایی که توانایی اینکار را دارند.
2-       افزایش ظرفیت دانشگاهها و مراکز تربیت معلم
دستگاههای پیگیری کننده : وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی .
3-       پبش بینی دوره آموزش عالی ضمن خدمت جهت کارکنان دولت بویژه معلمین
دستگاههای پیگیری کننده : وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دستگاههای ذیر بط .
4-       حمایت از ایجاد و توسعه دانشگاههای غیر انتفاعی
دستگاههای پیگیری کننده : شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
5-       ارائه برنامههای آموزش عالی تک درس با پرداخت هزینه توسط متقاضی
 دستگاهای پیگیری کننده : دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی .
6:    بکارگیری نیروهای متخصص در امر آموزش عالی .
دستگاه پیگیری کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی با همکاری وزارتخانههای مستعد و واجد شرایط .
( مقرر میگردد که وزارت فرهنگ و آموزش عالی آئین نامه ای برای اجرای این ماده تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم کند.)
7: بهره برداری ار فضاهای قابل استفاده در راه آموزش ( چه در کارخانه ها و چه در مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مذهبی )
دستگاه پیگیری کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
8: تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش به منظور آماده کردن جوانان برای کار .
دستگاه پیگیری کننده : وزارت آموزش و پرورش و شواری عالی انقلاب فرهنگی .
9: توسعه دوره ها و مراکز آموزش فنی حرفه ای کوتاه مدت به منظور تطبیق دادن وضع دیپلمه ها با شرایط شغلی .
دستگاه پیگیری کننده : وزارت کار با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و همکاری و زارت فرهنگ و آموزش عالی .
( مقرر می گردد که از دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی نیز دعوت شود تا در این مورد همکاری کند . )
10: توسعه آموزشگاههای فنی حرفه ای آزاد
دستگاه   پیگیری کننده : وزارت آموزش و پرورش
11: هماهنگ کردن دوره تحصیلات متوسطه با آموزش فنی حرفه ای بعد از دیپلم .
دستگاه پیگیری کننده : وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی
12: دایر کردن بخش آموزشی در واحدهای تولیدی و خدماتی ( تاسیس هنرستان در جنب موسسات خدماتی و تولیدی )
دستگاه پیگیری کننده : وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارتخانه های کار و بهداشت و درمان و صنایع
13: تشویق و ترغیب و در صورت لزوم وادار کردن صاحبان صنایع به ایجاد شغل جدید و جذب کار آموزان .
دستگاههای پیگیری کننده : وزارتخانه های کار و صنایع
14: فعال نمودن ( و احیاناً تجدید سازمان کردن ) مراکز کاریابی به منظور ایجاد مشاغلی متناسب با توانایی دیپلمه ها .
دستگاه پیگیری کننده : وزارت کار .
15: تامین شرایط مناسب برای اشتغال جوانان مستعد و علاقه مند به فعالیتهای ورزشی .
دستگاههای پیگیری کننده : سازمان تربیت بدنی ، وزارتخانههای آموزش و پرورش و کار .
16: ایجاد و توسعه مراکز علمی و فرهنگی غیر دولتی ( انجمنها، بنیادها و مراکز فرهنگی و هنری ).
دستگاههای پیگیری کننده : وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی .
17: توصیه به مساجد و حسینیه ها و مراکز مذهبی در جهت اجرای برنامه ای فرهنگی و هنری سازنده .
دستگاه پیگیری کننده : شورای عالی انقلاب فرهنگی .
                      سیاست نامگذاری خیابانها و اماکن عمومی و موسسات
مصوب یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 4/11/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی .
( دستگاه اجرا کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )
فصل اول
شهرهای جمهوری اسلامی ایران ظاهرا و با طنا باید هر یک نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن اسلامی باشند و لذا مسئولان نامگذاری باید حتی المقدور از نام شخصیتهای بزرگ فرهنگی و ادبی و علمی در تاریخ تمدن اسلامی و همچنین ازنام شهرها و اماکن مشهور در این تمدن استفاده کنند . این شخصیتها و شهرها و اماکن باید در درجه اول مربوط به تاریخ جغرافیای ایران و در درجه دوم مربوط به تاریخ و جغرافیای سایر کشورهای اسلامی باشد . در این راستا توصیه ها اجمالا عبارت خواهد بود از :
1: در هنگام نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
2: ازنامها و اسامی مناسیب که باعث انبساط خاطر و تلطیف اخلاقی و عاطفی مردم میگردد استفاده شود.
3-        ازنام شخصیتهای سیاسی و مردمی هم ( غیر از علما و دانشمندان ) در مواردی می توان استفاده کرد.
4-    به منظور ایجاد پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر میتوان در نامگذاری اماکن با نظر وزارت امور خارجه از نام شخصیتهای سیاسی و مردمی خارجی یا اسامی اماکن خارجی استفاده کرد.
5: مغازه ها و شرکتها و مراکز کار و پیشه خصوصی باید از گذاشتن اسامی خارجی جدا خود داری کنند ،
6: مورد تغییر نامهای بی مسمی و نامتناسب موجود نیز لازم است شورایی که در فصل دوم معرفی خواهد شد برنامه هایی را تدارک ببیند .
فصل دوم
به منظور اجرای سیاست نامگذاری کشور و تهیه آئین نامه های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی میان کلیه مراکز نامگذاری در استانها و شهرهای کشور شورایی مراکزی زیر نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب زیر و وظایف بدین شرح تشکیل شود:
یک شورای مرکزی نامگذاری مرکب خواهد بود ا ز :
1: نماینده نخست وزیر و نماینده هر یک از وزرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ونماینده وزیر کشور ( این نمایندگان باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین به تاریخ و جغرافیای اسلام آشنایی داشته و به ارزش و قدر و اهمیت نامگذاری و ذوقی که باید در آن بکار برده شود آگاه باشند .)
2: سرپرست سازمان میراث فرهنگی کشور که ریاست شورا را نیز به عهده خواهد داشت .
3: دو تن از شخصیت های فرهنگی کشور ، صحب نظر در زمینه های ادبی و تاریخی و جغرافیای اسلامی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد . ( مدت عضویت ایشان سه سال و انتخاب مجدد ایشان نیز بلامانع خواهد بود. )
دو شورای مرکزی نامگذاری بر اساس توصیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی ( در فصل یک) سیاستهای نامگذاری و آئین نامه های اجرایی را تهیه و تصویب خواهد کرد . در هنگام نامگذاری اماکن و مراکز و موسسات زیر ، لازم است که از مصوبات شورای عالی پیروی شود : استانها ، مراکز استان ، بندرها و جزیره های و شهرستانها و بخشها ، بزرگ راهها ، خیابانها و بازارها و کوچه های بزرگ ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، مدارس و مهد کودک ها ، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و فرهنگی ، تالارهای عمومی ، بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی ، سینماها و مراکز تفریحی و پارکها و میدانها و ترمینالهای و فرودگاه ها و ایستگاههای راه آهن و پالایشگاهها ، کارخانه هی بزرگ ، بانکها و مراکز وزرشی و باشگاهها
سه شورای مرکزی پس از تشکیل موظف است که سیاستها و ضوابط و آئیین نامههای لازم را برای نامگذاریها در ظرف 6 ماه تهیه و به ستادهای اجرایی و مراجع ذیر بط در وزارتخانه ها و ارگانها ابلاغ نماید .
                                                                                                                                       شماره 3105/ دش
17/9/1375
آئین نامه نامگذاری شهرها ، خیابانها ،اماکن و موسسات عمومی
شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد .
یکی از مصادیق مهم این امر ، اسامی خیابانها ، اماکن و موسسات عمومی در شهرهاست و این اسامی در حکم شناسه شهرها و بیانگر ارزش های اعتقادی ، تاریخی ، فرهنگی و ملی جامعه است.
ماده اول ضوابط و معیارهای نامگذاری
1-        نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلامی و انقلاب اسلامی و شهدای
گرانقدر آن وحوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی و مردم ایران در درجه اول و نام شخصیتهای فرهنگی ، ادبی ، علمی ، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه ، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده شود.
2-        درنامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
3-        اسامی باید رسا ، کوتاه ، سلیس و روان باشد .
4-    از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی ، و انبساط خاطر و تلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی باشد استفاده شود.
5-          به منظور حفظ و تحکیم یکپارچی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی ، نام ها باید فقط به زبان فارسی باشند.
6-        در نقاط مختلف کشور ضمن توجه به ویژگیهای منطقه ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
7: به منظور ایجاد پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر میتوان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید شورای فرهنگ عمومی کشور از نام شخصیتهای سیاسی و مردمی خارجی یا اسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت با کشورهای اسلامی است .
8: در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت های ملی و قهرمانان ، به شخصیت های محلی هر منطقه نیز توجه شود.
9: ازنام اشخاص خبری که تاسیسات مهم عام المنفعه ( اعم از دینی ، آموزشی ، علمی ، فرهنگی ، هنری و تربیتی ) احداث کرده اند می توان برای نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.
10 فروشگاهها ، شرکتها و مراکز کار و پیشه باید از گذاشتن اسامی خارجی جدا خود داری کنند : نام ها باید فقط به زبان فارسی مگر در مواردی که به تشخیص شورای فرهنگ عمومی آن اسامی به منظور ایجاد پیوندهای فرهنگی ، علمی و سیاسی انتخاب شده باشند . شیوه نامه آن را شورای فرهنگ عمومی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده دوم موارد مشمول نامگذاری :
1-        آئین نامه نامگذاری شامل این موارد می شود :
شهرها ، شهرکها ، بندرها ، رودها ، بزرگراهها ، خیابانها ، بازارها و کوچه ها ، مدارس و مهد کودک ها ، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و فرهنگی ، تالار های عموم ، بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی ، سینماها و مراکز تفریحی باغها و بوستانها ، میدان ها و پارک ها ، فرودگاهها و ایستگاههای راه آهن و پالایشگاهها ، کارخانه ها ، بانک ها و مراکز ورزشی ، و باشگاهها ، فروشگاهها ، شرکتها و مراکز کار و پیشه.......
2-    این آئین نامه اماکن جدید الاحداث ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه ای که شورای فرهنگ عمومی براساس این ائین نامه تنظیم و ابلاغ میکند عمل شود.
ماده سوم مرجع نظارت :
1-        نظارت برحسن اجرای ضوابط و معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نامگذاری اماکن به عهده شورای فرهنگ عمومی است .
2: این شورا همه   ساله گزارش بررسی و نظارت و عملکرد خود را شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهد.
ماده چهارم :
این آئین نامه در 4 ماده و 14 بند در جلسه مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آئین نامه های قبلی لغو میشود .
دستگاه اجرا کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی
                   آئین نامه نام گذاری شهر ها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی
افزایش تعداد اعضا کمیسیون مشورتی شورای عالی
( مصوب سیصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ 24/7/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
موضوع انتخاب اعضای کمیسیون مشورتی مطرح شد و شورای عالی تصویب کرد که تعداد آنان ( موضوع تبصره 5 مصوبه شماره 3566/دش مورخ 1/10/71 شورای عالی ) به هفده نفر افزایش یابد . هفت نفر از این عده از معاونان و زارتخانه ها و سازمانها بدین شرح معرفی خواهند شد:
1-        سازمان صدا و سیما
2-        وزارت فرهنگ و آموزش عالی
3-        وزارت آموزش و پرورش
4-        وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ده نفر دیگر نیز بدین شرح انتخاب شدند
5-        دانشگاه آزاد اسلامی
6-        نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری
7-        وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود جهت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب دویست و پنجمین جلسه مورخ 14/ 9/68 شورایعالی انقلاب فرهنگی .
بنا به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب گردید که :
(( کلیه ناشران دولیت و غیر دولتی به ازا هر هزار نسخه از کتب منتشره دو نسخه و حداکثر 10 نسخه و نیز ناشران مطبوعات تعداد 10 نسخه از نشریات خود را باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است که نسخه های مزبور را به ترتیب میان : کتابخانه ملی ایران ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ، کتابخانه مرکزی آیت الله العظمی مرعشی نجفی ، مرگز اسناد انقلاب اسلامی و کتابخانه های عمومی دیگر توزیع کند . ))
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
                                                اصول سیاست فرهنگی کشور
مصوب جلسات 228 ، 229 ، 244، 248 ، 251، 252، 264، 269، 271، 272، 273، 277 ، 281 ، 284و 288 مورخ 22/8/69 ، 29/8/68=9، 24/2/70، 4/4 /70 ، 25/4/70، 8/5/70، 21/8/70 ، 17/10/70، 8/11/70، 15/11/70، 13/12/70، 25/1/71، 5/3/71،2/4/71و 20/5/71 ، شورای عالی انقلاب فرهنگی .
مقدمه
پدید آورنده و حافظ فرهنگ بشری مردم اند . اما این نقش اساسی گاه میتواند حرکات نامنظم ناهماهنگ و پراکنده و گاه کاملا منظم ، منسجم ، برنامه ریزی شده و هدایت یافته باشد.
در طول تاریخ بشری هر گاه دولتها و سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش سیر و سیاحتی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشتهاند بخصوص (( هرگاه مردم به دلائل متعدد جغرافیایی ، اقتصادی ، سیاسی ، روحی و نظائر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شده اند ، فرهنگ لاجرم سیلان و جریان مطلوب وکمالیافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است . در این صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیات اجتماعی و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بهره برداری را بعمل آورد و در استحصال و استخراج ذخائر وجود در حد اعلا توفیق باید ظهور انسان در هیات و حیثیت جمعی خویش به قدری مهم و موثر است که امام خمینی رضوان الله علیه در این باب می فرمایند :
(( اگر انسانها در کلمه مبارکه الله مجتمع شدند و همه بت ها را شکستند به مهم مقصدهای عالی میر سند ... ما تجربه کریده ایم ... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعا نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم .....
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته بمراتب افزونتر شده است ضرورت هماهنگی و همسویی صاحبنظران و کارشناسان و برنامه ریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود . جامعه رشید جامعه ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته ، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذر ا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد . شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آنست که در هر کشور زمامداران اصول گرا و واقع گرا بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق واصیل فرهنگ در جامعه و حداکثر بهره گیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم بطور هماهنگ و همسو سیاستگزاری و برنامه ریزی کرده اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند .
سیاست فرهنگی در این جهت و در این مسیر است که تدوین می شود . سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص ، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازمالرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را می توان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علائم و نشانه هایی دانست که مسیر حرکت را نشان میدهد. به عبارت دیگر نوعی دستور العمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است . بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفته اند. (( خود راه بگویدیت که چون باید رفت )) در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد.
بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بی سابقه و غیر مکشوفه نیست معاهده ای است که سلسله ای از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را رسمیت  می دهد و همفکری و همجهتی را با همکاری و هماهنگی توام میکند . میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات ، ناظر بر تجربه ها و واقعیات ، محدود به ظرفیتها و امکانات ، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب ، که به هرحال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است .
مسئولان ، متصدیان و همه مراجع و مراکز فرهنگی و ابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران ، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور در درجه اول اند . سایر افراد و جمعیتها نیز لازم است با درجات و نستبهای مختلفی که دارند و این از شان اجتماعی و نیز نوع و نحوه فعالیت فرهنگی آنها ناشی می شود به تناسب مورد با مواد و مفاد این سیاست ، فرهنگی برخورد داشته و نقض کننده ی آن نباشد .
توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروری است .
: سیاست فرهنگی ، سیاست انقلاب اسلامی است . انقلاب اسلامی بدین معناست که فرهنگ اسلامی در کلیه شئون فردی و اجتماعی کشور اصل و پایه و مبنا قرار گرفته است . بنابراین نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی حقیقات انقلاب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات ، قدر مسلم اینست که می توانیم بگوییم بیشترین و مهمترین و عمده ترین تلاشها و توانمندیها باید برای تکامل و توسعه و تحرک فرهنگی در همه شئون فردی و اجتماعی به بهترین نحو صرف شود. اگر در قول و قرار شفاهی وکتبی ، نود درصد راه حلها و درمانها را فرهنگی دانسته و ده درصد آن را غیر فرهنگی بدانیم اما عملاً این نسبترا معکوس کرده ده درصد امکانات و توانائی ها را به فرهنگ و نود درصد آن را به امور دیگر متوجه سازیم . در چنین حالتی از سیاست فرهنگی چندان نصیبی نخواهیم برد.
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی متخذ از جهان بینی و انسان شناسی اسلامی است و مبتنی به مبانی و مفاهیمی از این قبیل است . : حاکم بودن بینش توحیدی بر تمامی شئون و عرصه های حیات فردی و اجتماعی و نقش و تأثیر بنیادی اعتقاد به اصول و فروع دیانت مانند وحی ، نبوت ، امامت ، عدالت ، معاد ، تبری و تولی در جامعه اسلامی
: جا ودانگی وجود انسان و کرامت و شرافت ذاتی او به عنوان خلیفه الله و امانتدار خداوند ، صاحب اراده و اختیار ، دارای قدرت تعقل و انتخاب در جریان سرنوشت و نیز نقش عقل و تجربه در استمرار حرکت تکاملی وی .
: بر خورداری انسان از فطرت الهی که ریشه ومنشاء رشد و خیرو صلاح او است .
: همانندی و برابری انسانها در آفرینش و عدم تمایز بین رنگها و نژادها و صنوف دیگرانسانی و جهان شمول بودن پیام اسلام و دعوت انسانها به همکاری و تعاون همگانی در انجام کارهای نیک و انسانی
: سرشت مادی و معنوی بشر و قابلیت رشد و شکوفایی وی در وجوه و زمینه های فردی واجتماعی، مادی و معنوی ، جسمی و روحی ، عقلی و عاطفی و ملازمه   این وجود با یکدیگر .
: خیرخواهی ، کمال جویی ، آرمانخواهی ، ظرفیت علمی نامحدود و کشش فطری انسان به سوی علم و دانایی ، جمال و زیبایی ، تقدیس و پرسش و خیر اخلاقی
:زایندگی و قدرت ایمان در خلق ارزشهای معنوی و فضایل اخلاقی و ایجاد روحیه استقلال ، حریت ، عزت نفس و تحکیم مناسبات انسانی در جامعه.:
: تربیت پذیری آدمی و به فعلیت در آمدن استعدادها و خلاقیتهای وی درطریق پی ریزی بنای جامعه ای موحد ، عدالتخواه، دانش طلب ، متکی برجهاد و اجتهاد منصف به اعتدال و واقع بینی و نیز بهره مند از مباحثات ومبادلات فکری ، نقادیها و تحقیقات علمی ، عبرت آموزیها و تجربه اندوزیهای تاریخی .
: اصالت ارزشهای معنوی و فضائل اخلاقی در جامعه اسلامی و جایگاه و الای تقوی ، علم و جهاد در تعیین مرتبه کرامت و فضلیت انسانها .
: تاثیر پذیری انسان از عوامل مثبت و منفی محیط اجتماعی و آفات و موانع فرهنگی آن و مسئولیت نظام اسلامی در سالم سازی محیط ، تحقق قسط و عدل ، تامین حق مشارکت مردم در همه امور با توجه به لزوم زدودن علل و عوامل زمینه ساز کفر ونفاق ، فقر و فساد ظلم و استبدا د ، سطله و استکبار
اندیشه هاو دیدگاهها و فناوری حضرت امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) بعنوان بهترین شاخص و معرف اسلام ناب محمدی (ص ) و تمییز آن از انواع و اشکال مختلف اسلام نمایی در داخل و خارج کشور ، بر سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است .
دایره معانی ومصادیق کلماتی که در متن مصوبه سیاست فرهنگی بکار رفته محدود به حدودی است که از مبانی اسلامی و دینی مجسم در خط فکری و فقهی امام و وصایای گرانقدر الهی سیاسی ایشان سرچشمه میگیرد . بنابر این اگر در سلسله کلمات و جملات این متن ، متشابهات و مبهماتی باشد . محکماتی نیز هست که ارجاع آن به این گره گشایی مشکل خواهد بود.
اندیشه های ودیدگاههای امام در عرصه های عرفانی ، فرهنگی و هنری همانند عرصه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی ، راهنما و راهگشاست و بر سیاست فرهنگی و هنری کشور پرتو افکن خواهد بود . آنچه امام در باره انواع موسیقی ، فیلم ، سریال ، ورزش و امور دیگری از این قبیل فرموده اند تابلو راهنما است .
کلام و پیام آن بزرگمرد در با ب فکر و فرهنگ بر صحیفه دلها و کتیبه جانها نقش شده است.
(( فرهنگ مبدا همه خوشبختیها و بدبختیها ی یک ملت است )) خروج از فرهنگ بد آموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی ، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید (( خطر تحجر گرایان و مقدس نماهای احمق .... کم نیست )) در جمهوری اسلامی جز در مواردی که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آنهم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچکس نمی تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند.... ما اگر توانستیم نظامی بر پایه های نه شرقی و نه غربی واقعی و اسلام پاک منزه ازریا و خدعه و فریب را معرفی نماییم انقلاب پیروز شدهاست . راه اصلاح یک مملکت ، فرهنگ آن مملکت است اصلاح باید از فرهنگ شروع شود . امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند. آنقدر که قلم و بیان در خدمت بشر بودهاست مسلسلها نبوده اند ... اسلامی هم که امر فرموده است جهاد بکنند ... اساس براینست که دفاع از حق بکنند و حق را وعلم را جانشین مسلسل بکنند . تبلیغات که همان شناساندن خوبی ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدیها و نشان دادن راه گریز و منع از آن از اصول بسیار مهم اسلام عزیز است . چهارچوب اسلام ناب محمدی (ص) که در ترسیم قهر وخشم و کینه مقدس و انقلابی علیه سرمایه داری غرب و کمونیزم متجاوز شرق است و نیز راه مبارزه علیه ریا و حیله و خدعه را به مردم و به خصوص جوانان سلحشورمان نشان دهید این مسئله که نظام در اهداف خود جدی است و در صورت به خطر افتادن ارزشهای اسلامی با هر کس در هر موقعیت قاطعانه برخورد می نماید باید بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر برای تمامی دست اندرکاران و مردم تبلیغ گردد.
: قانون اساسی به عنوان مظهری دیگر از بینش فرهنگ اسلام و جلوه ای دیگر از افکار و اندیشه های امام و رهبر ، الهام بخش و استحکام بخش سیاست فرهنگی است . مفاد قانون اساسی خصوصاً آنچه در اصول دوم و همچنین هفتم تا سی ام در باب فرهنگ و لوازم اجتماعی و سیاسی آن آمده است و به عبارت دیگر رهنمودهایی که در باره مسائل و موضوعاتی از قبیل فضایل اخلاقی ، کرامت انسانی آزادی استقلال تجارت بشی ، تتبع و ابتکار ، آگاهیهای عمومی ، مشارکت مردمی ، امر به معروف و نهی از منکر و نظائر آن ذکر شده است . بر سیاست فرهنگی کشور حاکم بوده و خواهد بود
:((سیاست )) فرهنگی به معنای عام و عرفی آن مجموعه ای از اهداف ، مبانی ، اصول ، اولویتها و خط مشی اجرایی را شامل می شود هر چند به معنای خاص فقط قسمت اخیر را به ذهن متبادر می سازد
اهداف :
اهداف کلی فرهنگی درنظام جمهوری اسلامی و نیز اهدافی که غرض و غایت تدوین این مجموعه را تحت عنوان سیاست فرهنگی مشخص می سازد به شرح ذیل است .
الف : اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی
1: رشد و تعالی فرهنگ اسلامی انسانی و بسط پیام و فرهنگ انقلاب اسلامی در جامعه و جهان .
2-       استقلال فرهنگی و زوال مظاهر منحط و مبانی نادرست فرهنگهای بیگانه و پیراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات
3-    به کمال رسیدی قوای خلاقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون و به فعالیت در آمدن استعدادات خدا داده و استحصال دفائن عقول و ذخائر وجود انسان .
4-       آراسته شدن به فضائل اخلاقی و صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی
5-     تحقق کامل انقلاب فرهنگی در جهت استقرار ارزشهای مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامی در زندگی جمعی و فردی و نگاهبانی از آنها و استمرار حرکت فرهنگی برای رسیدن به جامعه مطلوب .
6-        درک مقتضیات و تحولات زمان و نقد وتنفیح دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری استفاده از نتایج قابل انطباق با اصول و ارزشهای اسلامی .
ب : اهداف سیاست فرهنگی
1: تعیین و تدوین اصول راهنما و اولویتهای لازم الرعایه در حرکت فرهنگی کشور و رسمیت دادن به آن با الهام از آرمانها و اعتقادات ، با توجه به ظرفیتهای و واقعیات و با بهره گیری از تجربیات داخلی و جهانی و امکانات و ابزارهای مختلف و مناسب .
2: ایجاد و حدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دستگاههای مختلف نظام جمهوری اسلامی و بسیج امکانات ، تلاشها و برنامه های فرهنگی در جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه و هدایت تلاشها و نیازهای موجود.
3: " تکیه و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگ اسلامی و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در راه ارزش های مقدس اسلامی با توجه به لزوم درک مقتضیات و تحولات زمان و همچنین تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهیا شدن برای مواجهه صحیح و همه جانبه با ضرورتها و تحولات .  
4: تمهید و تدارک لازم در جهت همسویی و عدم مغایرت طرحها و برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و غیر فرهنگی اما دارای نتایج فرهنگی ، با سیاست فرهنگی کشور .
5: تسهیل و تقویب امور برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی در عین حمایت از تعدد ، تنوع و آزادی فعالیتهای فرهنگی مردمی ، مبادله و مرابطه فرهنگی میان بخشهای دولتی و غیر دولتی در جهت افزایش تحرک ، جهاد و اجتهاد فرهنگی ، ارتقا دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تتبع ، تحقیق و ابتکار .
ج : اصول سیاست فرهنگی
اصول سیاست فرهنگی کشور که راهنمای مسئولان و مدیران و برنامه ریزان و کارگزاران فعالیتهای فرهنگی خواهد بود بدین شرح است .
1:بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصه های مختلف دینی ، علمی ، ادبی و هنرفیو فرهنگ عمومی ، و نگاهبانی از ماثر و مواریث اسلامی و ملی و حفظ و احیا دستاوردهای مثبت و ارزشمند شدن اسلام در ایران .
2: شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران و ترویج اخلاق و معاف اسلامی و معرفی شخصیتها و عظمتهای تاریخ اسلام و ایران .
3: ارتباط فعال با کشورها و ملتها و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان و ملل دیگر جهان
4:شناخت فرهنگ و تجربه های بشری و استفاده از دستاوردهای علمی و فرهنگی جهانی با بهره گیری از کلیه روشها و ابزارهای مفید و مناسب
5: تحکیم و حدت ملی و دینی با توجه به ویژگیهای قوی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موانع وحدت .
6: تلاش مستمر در جهت رشد علمی و فرهنگی و فنی جامعه و فراگیر شدن امور سواد و تعلیم و تربیت .
7. اهتمام به امر زبان وادبیات فارسی و تقویت و ترویج و گسترش آن .
8.بسط زمینه های لازم برای شکوفایی استعداد ها و خلاقیتها و حمایت از ابتکارات و ابداعات .
9.: پاسداری از حریث و امنیت انسان در عرصه های گوناگون فرهنگی ، سیاسی ، قضایی و اقتصادی
10.فراهم ساختن شرایط و امکانات کافی برای مطالعه و تحقیق و بهره گیری از نتایج آن در همه زمینه ها .
11.تقویت تفکر و تعقل و قدرت نقادی و انتخاب در عرصه تلافی و تعارض افکار .
12.(( مقابله با خرافات و موهومات ، جمود و تحجر فکری ، مقدس مآبی ، و ظاهر گرایی و مقابله با افراط در تجدد طلبی و خود باختگی در برابر بیگانگان تحت شعار واقع گرائی . ))
13.ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماعی .
14.ارزش دادن به کار و اهمیت بخشیدن به تلاش و کوشش در جهت استقلال و خود اتکایی درعین التزام به کفاف ، قناعت و مبارزه با روحیه اتراف و اسراف و تبذیر .
15.پرورش روح و جسم با اهتمام همه جانبه به امر ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک ضرورت مهم اجتماعی .
16.تقویت و احیا و معرفی هنر اصیل و سازنده در تمامی عرصه ها و زمینه های سازگار با روح تعالیم اسلامی .
17. اهتمام و ا قدام همه جانبه به منظور شناخت نیروها و نیازها و مقتضیات جسمی و روحی نسل جوان کشور و فراهم آوردن زمینه های مناسب و مساعد برای تکامل و تعالی شخصیت علمی و عقیدتی جوانان و مسئولیت پذیری و حضور مستقیم و مشارکت هر چه بیشتر آنان در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی
18. تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایفادی نقش و رسالت اساسی خود به عنوان مربی نسل آینده  و اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و سیاسی و م بارزه با بینش ها و اعتقادات نادرست در این زمینه ها .
19.گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردمی در امور فرهنگی ، هنری ، علمی ، و اجتماعی . و همچنین حمایت از فعالیتها و اقدامات غیر دولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت .
20.اتخاذ سیاستهای ایجابی و مثبت در امور فرهنگی ، هنری و اجتماعی و ایجاد مصونیت برای افراد و جامعه و اهتمام به جاذبه و رحمت و جامع نگری و دور اندیش و شور و مشورت و پرهیز از خشونت و شتابزدگی و یکسونگری و استبداد رای .
21.آموزش و تشویق برای تقویت روح اجتماعی ومقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردی ، احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومی به عنوان یک عادت و سنت اجتماعی و پیشقدم بودن دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص .
22.تلاش برای شناخت و معرفی ارکان هویت اصیل دینی و ملی به منظور این هویت و همچنین به منظور استحکام و استمرار استقلال فرهنگی
23.گسترش روحیه نقد و انتقاد پذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی برای دعوت به خیره و همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای حکمت ، موعظه حسنه ، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است .
24.توسعه و اعتلای تبلیغات فرهنگی و هنری به نحو مناسب به منظور ترویج و تحکیم فضایل اخلاقی .
25.(( توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور بالا بردن سطح فرهنگی در روستاها و همچنین تقویت خلاقیت هایی اصیل و با ارزش روستایی و عشایری . ))
د: منبهات در سیاست فرهنگی
1: تلقی نادرست از زهد و ترک دنیا بصورتی که مغایر با تحرک و رشد و آینده نگری و پیشرفت اجتماعی باشد .
2: بی اعتنایی به نظم عمومی و بدبینی تاریخی که نسبت به دولت وجود داشته است .
3: تصور مغایر بودن شریعت اسلامی با هرگونه نو آوری و مباینت داشتن تقوا و تعهد با تخصص .
4.مخفی شدن فساد عقیده و اخلاق
5. تشبث به شرع برای فرار از قانون و بالعکس
6.توجبه تخلف از نظم اجتماعی به بهانه عدم سو نیت
7.خودداری از قدر شناسی اجتماعی به بهانه پاداش اجتماعی و توقع ایثار
8. عدم توجه کافی به مراتب خصائل مختلف انسانها و خوب یا بد دانستن آنان بطور مطلق .
9 عدم توجه به نقش عوامل و مسائل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و محیطی در اصلاح جامعه و اکتفا کردن به و عظ و نصیحت در هدایت و تربیت دینی و اجتماعی .
10.   مدون نبودن فلسفه سیاسی و نظر به مدیریت در جامعه با وجود مبادی و مواد اولیه لازم در منابع فقه اسلامی .
11. برداشت نادرست از بعضی مفاهیم دینی
12. تحت الشعاع قرار گرفتن حق در مقایبل شخصیت
13.رواج بعضی از خرافات در پوشش سنن قومی یا عقاید دینی
14.نقد ظاهر سنتهای خودی با تمسک به ظواهر ، سنتها و افکار بیگانه
15. ریاکاری ، نفاق ، تملق، و خطر گسترش آن بصورت اخلاق اجتماعی .
16. پرده دری ، حرکت شکنی ، قانون شکتی و جو سازی به عنوان یک وظیفه دینی با حرکت انقلابی .
17. سوظن به مردم و میل به تجسس در زندگی شخصی آنان و تفسیر نادرست اعمال آنها و متهم کردن آنان .
18. بی اعتنایی به امور و ارزشهای ملی د رجامعه و نیز بی حرمتی به فرهنگ و سنن اقوام و ملل دیگر .
19. نهی از منکر به توسل به منکرات دیگر .
20. بی توجهی نسبت به ارزشهای معنوی ، مبانی و مواضع اصولی و غفلت از فریضه دینی اجتماعی امر به معروف و نهی ا زمنکر .
21.کار خود را ملاک خوب و بد دانستن و قوانین را بنا بر رای خود تفسیر و اجرا کردن و در مقابل کسی مسئول نبودن
22.غفلت از سوابق غر بزذگی و ریشه های التقاط و عدم توجه کافی به حل مسائل عصر با رجوع به معارف دینی و مطرح نبودن شیو ه های درک و فهم فرهنگهای دیگر وطرق ارتباط با آنها .
23. عوام زدگی و عوام فریبی با تکیه بر باور ها ، عادات و شیوههای نادرست رایج در جامعه به نام طرفداری از محروم یا دفاع ازدیانت .
24. عدم اهتمام به تعاطی افکار و تبادل آرا و تمسک به روشهای غیر منطقی در برخورد با افکار دیگران و ترجیج راه حلها و برخورد های سلبی در موارد غیر ضروری .
25. بازخواست نکردن از کسانی که قوانین را بنا به رای خود تفسیر و اجرا میکند.
ح. خط مشی فرهنگی که به منظور اجرای اصول سیاست فرهنگی با عنایت به فصول اهداف مبانی و منبهات تنظیم شده و نشان دهنده (( اولویت ها و سیاست های کلی )) (( سیاستهای اجرائی )) و همچنین تعیین کننده مراکز نظارت اجرا و هماهنگی ، می باشد از این قرار است .
اولویت و سیاست های کلی
1-        اولویت دادن به (( کودکان و نوجوانان و جوانان )) در داخل کشور .
2-         اولویت دادن به (( کشورها و مجامع اسلامی )) و (( ایرانیان )) درخارج کشور
3-         اهتمام بیشتر به (( کشف استعدادها و خلافیتهای فرهنگی و هنری )) و آموزش و تربیت نیروی انسانی .
4-     حمایتها معنوی و مادی از مراکز و فعالیتهای فرهنگی و هنری و تامین اجتماعی ازباب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینشهای و ابداعات فرهنگی و هنری.
5-     اولویت دادن به اعتلای مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت والای زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه های اجتماعی فرهنگی ، علمی و هنری .
6-        ایجاد زمینه های مناسب جهت بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح .
7-         افزایش ظرفیت های مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور
8-     تشویق سرمایه گذاری و مشارکت مردم وهدایت انگیزه های معنوی آنان در جهت تامین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه و تضمین حقوق سرمایه گذاران .
9-          کمک به تامین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی و هنری
10-     سازماندهی بازار و ترویج محصولات فرهنگی و هنری و اصلاح شبکه های توزیع .
11- توجه به بازسازی ، نوسازی تجهیز و توسعه ظرفیتهای تاسیسات و مراکز فرهنگی و هنری موجود و استفاده از تکنولوژی جدید و ارتباط جمعی و بهره برداری حداکثر از آن .
12-    تمرکز در سیاست گذاری ، عدم تمرکز در امور اجرائی و هماهنگی تشکیلات و فعالیتهای فرهنگی هنری .
13-    تقویت ظرفیتهای پژوهشی و نظام آماری و اطلاعاتی برای برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیتهای فرهنگی .
14- سازماندهی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تاسیسات فرهنگی و هنری نهادهای دولتی غیر فرهنگی و جلوگیری از دوباره کاریها در امور غیر ضروری
15- تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش اموزش کشور ، به ویژه در زمینه تربیت نیروی انسانی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در مراکز آموزشی
16-    اختصاص دادن درآمدهای حاصل از خدمات و تولیدات فرهنگی و هنری و استفاده از آن در بازسازی و توسعه بخش فرهنگ و اطلاع رسانی
17-    آموزش مستمر نیروی انسانی و مدیران شاغل در بخش فرهنگ
فرهنگ و هنر
18- تاسیس مجتمع های فرهنگی ، هنری ، سینمائی و شبکههای توزیع و فروش زنجیره ای در سراسر کشور به منظور عرضه سریع و ارزان محصولات و تولیدات فرهنگی و هنری
19-    ایجاد ، تقویت و تجهیز کتابخانه های عمومی ، سالنهای سینما ، تالارهای نمایش ، نگارخانه ها ، موزه های هنری به تناسب جمعیت .
20-   تقویت و ایجاد مراکزو تاسیساتی مانند هنرستانها ، فیلم خانه های ملی ، لابراتور و مراکز سینمائی کشور ، استودیو های بزرگ ضبط موسیقی ایرانی ، شهرک سینمائی ، فرهنگستان علم ( گروه هنر ) و شبکه سراسری خانه های فرهنگ و موزه
21- هدایت و ترویج و آموزش عمومی هنر و ادبیات بویژه هنرهای سنتی ملی و اسلامی و برگزاری جشنواره ها و مسابقات منطقه ای و سراسری با اختصاص جوایز و پاداشهای مناسب .
22- کمک به افزایش تولید سینمایی وهنری ونیز نمایش فیلم و اجرای تئاتر در مراکز آموزشی کارگری و کارمندی به منظور همگانی کردن فرهنگ و استفاده از انواع آموزشهای تخصصی دولتی و آزد.
23-    کمک به ایجاد کانونهای مخصوص نویسندگان و هنرمندان و مترجمان و روزنامه نگاران و خبرنگاران و تقویت جریانها و تشکلهای متعهد.
24-    وضع مقررات لازم برای حمایت قانونی از آثار و تولیدات فرهنگی ، علمی و هنری .
25-    کمک به توسعه ارتباطات سازنده میان هنرمندان ونویسندگان و محققات داخلی و خارجی .
26-    تشکیل و تقویت تجهیز مراکز اطلاعات فرهنگی و هنری و مراکز حفظ وتنظیم اسناد ، مدارک و شناسانامه های فرهنگی و هنری .
27-    ایجاد و تقویت مجتمع های پژوهشی و تحقیقات کاربردی در زمینه ها و بخشهای مختلف فرهنگی .
28-    پژوهش در فرهنگ عامه و گویشهای مختلف و جایگزین کردن لغات و اسامی مناسب فارسی .
29-  توسعه و تقویت کرسی های زبان ادببات فارسی در مراکز علمی و دانشکده های داخلی و خارج از کشور و نیز تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پاکسازی اماکن از واژه ها و اسامی بیگانه .
30- ذکر تاریخ هجری در مورد حوادث جهان اسلام و ایران پس از اسلام و نیز در موارد ضرورت ذکر تاریخ میلادی تاریخ هجری در کنار آن نیز آورده شود.
 
امکانات
31: تعیین جایگاه مناسب برای پشخ فرهنگ در نظام بودجه ریزی کشور و تخصیص اعتبارات بنحوی که ثبات مالی لازم برای برنامه ریزی دراز مدت فراهم شود و فعالیتها و برنامه های فرهنگی تابع تغییرات بودجه جاری کشور نباشد .
32:استفاده از امکانات بانکها و صندوقهای قرض الحسنه درجهت تامین اجتماعی نویسندگان . هنرمندان و محققات امور فرهنگی و هنری و اختصاص صندق وام و بیمه ویژه .
33: بر قراری مقررات لازم به منظور تخفیف ها و معافیت های ویژه مالیاتی و گمرکی برای همه دست اندرکاران امور فرهنگی وهنری و استفاده از خدمات عمومی و امکانات اولیه توسط آنان و توسعه صادرات آثار فرهنگی و ایجاد بازار آثار هنری در داخل و خارج به منظور بهره گیری معنوی و ایجاد منابع در آمد .
34: افزایش امکانات فرهنگی و هنری مناسب در مساجد ، حسینه های ، تکایا ، انجمن ها و دفاتر و مراکز فعالیتهای مذهبی و تبلیغی به معنای اخص.
35: حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری مراکز مذهبی و تبلیغی در جهت سیاست فرهنگی کشور و افزایش میزان بهره گیری مناسب ازظرفیتها و امکانات موجود آنها .
36: اختصاص بخشی از تبلیغات شهری برای طرح مسائل و موضوع آن فرهنگ عمومی در مورد محیط زیست ، بهداشت ، جمعیت ، مهاجرت ،تولید ، نظم ، قانون ، مصرف و نظائر آن .
37: حمایت ااز مطبوعات و کمک به گسترش و ارتقا کمی وکیفی مطبوعات و دستبابی آنها به شیوه های مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقی مختلف با رعایت استقلال و آزادی در چهار چوب قوانین ونیز توسعه و تقویت فعالیت آنها در داخل و خارج کشور .
38: توسعه ، تقویت و تجهیز خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران .
39: تاسیس و تقویت مراکز آموزش عالی تربیت نیروی انسانی لازم برای وسائل ارتباط جمعی ، همچنین تاسیس و تقویت نمایندگی های مطبوعاتی و وسائل ارتباط جمعی در خارج کشور به منظور بهره گیری از تجربه ها و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصه فعالیتهای خبری و تبلیغی و
40 افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و تصویر شبکه های استانی ، کشوری و برون مرزی ونیز افزایش و ارتقاء کمی وکیفی برنامه های صدا و سیما متناسب با نیازهای تبلیغی و فرهنگی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران .
41: تقویت واحد مرکزی خبر و تجربه های مسئولان ، دانشمندان استادان و دانشجویان در زمینه امو رفرهنگی ، هنری و وسائل ارتباط جمعی و جهت دادن به پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در زمینه تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی مورد نیاز .
تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
43: جمع آوری اسناد و آثار انقلاب اسلامی و تدوین و تکمیل تاریخ انقلاب
44: تاسیس و تقویت موزه های بزرگ و کوچک جنگ در مرکز و مناطق کشور و ساختن بناهای یادبود و خفظ اسناد و آثار و نیز تدوین و تکمیل تاریخ دفاع مقدس.
زیارت و سیاحت
45: توسعه ایرانگردی و جهانگردی و تولید مواد فرهنگی وهنری لازم برای معرفی مناطق زیارتی و سیاحتی ایران و برنامه ریزی در زمینه جذب مسافرین خارجی و سیر وسفر داخلی با افزایش بهر ه وری از امکانات زیارتی ، سیاحتی و تفریحی کشور ، با رعایت قوانین و ارزشهای مقدس انقلاب به منظور شناسائی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران .
روابط خارجی
46: ایجاد و تحکیم ارتباط میان فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران با سایر فرهنگستانها و گسترش انجمن های فرهنگی در ارتباط با سایر کشورها و تاسیس و. تقویت مراکزی مانند رایزنی فرهنگی دانشگاه بین المللی اسلامی و مرکز تحقیقات فرهنگی بین الملل .
47: استفاده از مراکز علمی و فرهنگی غیر رسمی و فعال در خارج با بهره گیری از تجارت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر تامین حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در صحنه های فرهنگی جهان به خصوص حج و اماکن مذهبی و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری برای خارج از کشور.
48: ارسال گروهها و مواد و امکانات فرهنگی وهنری برای نقاط مختلف جهان و تجهیز نمایندگی های فرهنگی ایران در جهت گسترش و افزایش حضور فرهنگی ، هنری ، تبلیغی ، خبری ومطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی .
سازمانها و مراکز نظارت ، اجرا و هماهنگی
49: مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای اصول سیاست فرهنگی برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تحت ریاست رئیس جمهور انجام میگیرد .
50: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور خارجه و سازمانهای صدا و سیما و تربیت بدنی ، بطور اخص مجریان سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران میباشند .[5]
تبصره الف دستگاههای مزبور موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اجرای سیاستهای فرهنگی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تسلیم کنند.
تبصره ب سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههایی که اجرایی سیاست فرهنگی به نحوی با آنها ارتباط پیدا میکند یا منوط به پشتیبانی آنها است موظف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق سیاست فرهنگی نظام میباشند.
تبصره ج: مراکز و دستگاههای فرهنگی و تبلیغات که به نحوی از بودجه دولتی و امکانات عمومی استفاده میکنند موظفند فعالیتهای فرهنگی خود را در چهار چوب سیاست فرهنگی کشور انجام دهند.
اصول سیاست فرهنگی طی جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا در جلسه شماره 288 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 20/5/71 به تصویب نهایی رسید .
آئین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه 321 مورخ 21/10/72 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 1: به منظور سیاست گذاری ، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.
ماده 2: وظایف شورای فرهگی عمومی .
الف مطالعه دائمی و ضع فرهنگ عمومی کشور ، ارزیابی آن و بررسی مداوم و چگونگی اجرای اصول سیاست فرهنگی کشور و تهیه گزارش نوبه ای ( سالیانه ) و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ب برنامه ریزی هدایت فرهنگ عمومی به منظور تحقق اهداف و اجرای سیاستهای فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ج تهیه و تدوین طرحهایی برای هماهنگ کردن کوششهای فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمانها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت آنها و پیشنهاد طرحها و شورای عالی انقلاب فرهنگی .
د فراهم کردن زمینه همکاری و هماهنگی دستگاههای دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها که راجع به گسترش ، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی است .
ه بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست ها و اجرای طرحها و برنامه های اقتصادی ، اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجهبه دستگاههای اجرائی
و اتخاذ سیاستهای تشویقی به منظور شکوفائی فرهنگی عمومی در ابعاد مختلف آن .
ز اظهار نظر نسبت به موضوعات ، طرحها و گزارشهای راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذیصلاح به شورا ارجاع می شود.
ح پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهشهای علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامههای تحقیقاتی فرهنگی و هنری
ماده 3: اعضای شورای فرهنگ عمومی
1-        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس
2-        یک نفر از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
3-         رئیس سازمان تبلیغات اسلامی .
4-        رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
5-         یک نفر از اعضای منتخب کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی مجلس شورای اسلامی
6-         وزیر فرهنگ آموزش عالی یا نماینده تام الاختیار ایشان .
7-        وزیر آموزش و پرورش یا نماینده تام الاختیار ایشان
8-         وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان .
9-        وزیر اطلاعات یا نماینده تام الا خیتار ایشان
10-    یکی از اعضای شورای مرکزی جهاد دانشگاهی که به مسائل فرهنگی و هنری آشنا باشد به انتخاب شورای جهاد.
11-    یک نفر از اربا جراید ( صاحب امتیاز یا مدیر مسئول ) به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی .
12-    سه تا پنج نفر از شخصیتهای معتبر فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی .
13-    رئیس سازمان تربیت بدنی کشور .
14-    معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی
15- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و یک نفر به انتخاب شورای فرهنگی اجتماعی زنان و تایید رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور .
تبصره 1: احکام اعضای شورا را رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر میکند.
تبصره 2: مدت عضویت اعضای بندهای 11و 12 ماده 3 آئین نامه چهار سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 4 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
ماده 5: شورای فرهنگ عمومی می تواند برای اجرای وظایف خود گروههای کار تشکیل دهد .
ماده 6: این آئین نامه در 6 ماده و 2 تبصره در تاریخ 21/10/1372 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ تصویب آئین نامههای مغایر با آن ملغی می شود.
                                                             آیین نامه شورای هنر
(مصوب جلسه 425 مورخ 27/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به منظور تدوین سیاستهای لازم در امر هنر، شورای هنر به عنوان یکی ازشوراهای اقماری شورای عالی تشکیل می شود.
ماده 1ـ وظایف
1ـ تدوین سیاستهای کلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ پیشنهاد سیاستها و راهکارها در زمینه :
الف ـ آموزش عالی و پژوهشهای هنری.
ب ـ ارتقا، فرهنگ مکتوب هنر مذهبی و شرقی ازطریق ایجاد تسهیلات تألیف و ترجمه.
ج ـ تعیین اولیتها در تولیدات هنری.
د ـ معرفی آثار هنری ایران و هنرمندان کشورهای اسلامی و شرقی به جهان (ازطریق تألیف، ترجمه، برگزاری نمایشگاهها،‌ جشنواره ها و …….)
ه ـ شناسایی،‌ معرفی، حفظ و صیانت ازآثار هنری کشور.
و ـ انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جدید ازطریق هنر.
ز ـ تبیین جنبه ها ی نظری هنر در زمینه هایی چون زیبایی شناسی،‌ عرفان، فلسفه و همچنین شناسایی و نقد جریانات هنری.
ح ـ برنامه ریزی برای معرفی آثار کلاسیک فرهنگی ـ‌ هنری به منظور حفظ و اشاعه هویت فرهنگ ایرانی ـ‌ اسلامی.
3ـ تقویت و ارتباط و هماهنگی میان بخشهای تولیدی، اجرایی و علمی هنر.
4ـ تعیین سیاستهای معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی.
5ـ حمایت ازپژوهشهای دینی،‌ فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر و استفاده کاربردی ازنتایج این پژوهشها در تولید آثار هنری، معماری و شهرسازی.
6ـ تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که ازشورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می شود.
7ـ ارزیابی گزارش سالانه فعالیتهای هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
8ـ تبیین نقش کاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاستهای مربوط به آن.
9ـ بررسی موارد ارجاعی ازشورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 2ـ اعضاء :
1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
2ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی
3ـ رئیس صدا و سیما
4ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
5ـ سه نفر ازاعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
تبصره 1ـ‌ رئیس،‌ دبیر و منشی ازمیان اعضا انتخاب می شوند.
تبصره 2ـ احکام اعضای بند 5 رئیس شوار توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت صد سال صادر می شود.
ماده 3ـ شورا می تواند برای اجرای وظایف خود گروههای کار تشکیل دهد و در موضوعات هنری ازصاحبنظران و کارشناسان مربوط افرادی را برای مشورت دعوت کند.
ماده 4ـمصوبات شورا پس ازتصویت نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ازطریق دبیرخانه شورای عالی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
آیین نامه فوق در 4 ماده و 2 تبصره در جلسه 425 مورخ 27/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی
 
                                       ضوابط برگزار مسابقات فرهنگی و هنری
( مصوب جلسه 447 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
ضوابط و شرایط نحوه برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری که در سطح کشور برگزار میشود به شرح زیر تعیین و تصویب میگردد:
ماده 1 از تاریخ تصویب این ضوابط ، برگزاری هر گونه مسابقه دینی ، فرهنگی و هنری که به صورت عمومی باشد بایستی متضمن اهداف فرهنگی و هنری بوده و حداقل با یکی از موازین مشروحه زیر منطبق گردد:
الف ) ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهیهای علمی ، فرهنگی ، هنری و اخلاقی و رواج روح تحقیق و عادت به مطالعه در جامعه
ب ) فراهم آوردن زمینه رقابت سالم میان پدید آروندگان آثار فرهنگی و هنری .
ج ) شناخت و تشویق استعدادها و خلاقیتهای فرهنگی و هنری
د ) تشویق مردم به مشارکت و تعاونت در امور فرهنگی و هنری
ماده 2: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برگزاری مسابقه ، پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک بار یا یک دوره زمانی خاص ، می توانند مسابقه را برگزار نمایند . موضوع این مسابقات باید با اهداف و وظایف و توان علمی و عملی برگزار کنندگان متناسب باشد .
تبصره دستگاهها و موسسات فرهنگی و هنری دولتی ، دانشگاهها و موسسات آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی از شمول این ماده خارج است .
ماده 3: موسسات و مراکز غیر فرهنگی یا اشخاص ، فقط در صورت تائید و کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط ، مجاز به بزگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.
تبصره 1: موسسات و مراکز و اشخاص موضوع ماده 3 مکلفند فرد یا هیات صاحبنظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان انجام مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند.
تبصره 2: به جز در مورد مسابقات سراسری و کشوری مرجع و صدور مجوز در خارج از مرکز ، ادارات تابعه و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها خواهند بود.
ماده 4: کلیه متقاضیان موظفند در خواست نامه خود را به همراه اطلاعات مربوط به شرایط و چگو.نگی انجام مسابقه ، موضوع، سوالها ، نوع جوایز و تعداد برندگان و مشخصات داوران را حداکثر یک ماه قبل از انتشار آگهی جهت بررسی و کسب مجوز معاونت ذیربط د ر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) تسلیم نمایند این وزارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به درخواستها پاسخ دهد.
ماده 5: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با اعزام نماینده بر نحوه برگزاری مسابقه و اعطای جوایز نظارت کند و از برگزاری مسابقاتی که به نحوی با مفاد این ضوابط مغایرت داشته باشد در هر مرحله جلوگیری نماید.
ماده 6: اخذ وجه از شرکت کنندگان در این مسابقات ممنوع است .
تبصره قبول هدایای نقدی و غیر نقدی توسط مراکز و موسسات خیریه، مساجد ، انجمن ها و کانونهای فرهنگی هنری قانونی که در آمده های آن وقف و یا صرف امور فرهنگی و اجتماعی می شود با رعایت سایر شرایط بلامانع است . و نظارت بر چگونگی استفاده از هدایای دریافتی را آئین نامه اجرایی مشخص می نماید .
ماده 7: کلیه نشریات، چاپخانه ها و سایل ارتباط جمعی موظفند از چاپ و انتشار هر گروه خبر یا آگهی مربوط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری قبل از ارائه مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود داری نمایند.
ماده 8: این ضوابط برای کلیه موسسات اعم از مراکز فرهنگی و غیر فرهنگی و اشخاص حقیقی و موسسات و مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی لازم و الاجرا است ومتخلف و ناشر اطلاعیه و یا آگهی برگزاری مسابقه فرهنگی حسب مورد و با توجه به نوع تخلف با اعلام فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت پیگردقانونی قرار خواهند گرفت
ماده 9: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت این ضوابط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اقدام می نمایند موظفند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مسابقه نتیجه را به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )
ماده 10: نیروی انتظامی جمهموری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و راشاد اسلامی از ادامه فعالیت موسسات که در ارستای مفاد این ضوابط متخلف شناخته شوند جلوگیری نمایند و فعالیت مجدد این قبیل مراکز ، موکول به صدور مجوز جدید از سوی این وزارتخانه می شود.
ماده 11: ائین نامه اجرای این ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا و پیگیری خواهد بود..
ضوابط فوق در 11 ماده و 4 تبصره در جلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی : سید محمد خاتمی
                           آیین‌نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری
(مصوب جلسه 374 مورخ 20/3/82 شورای فرهنگ عمومی)
به استناد ماده 11 ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری مصوب چهارصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف مندرج در ماده یک آن، آیین‌نامه اجرایی ضوابط یاد شده بدین شرح تصویب می‌شود.
فصل اول تعاریف
ماده 1: منظور از مسابقه فرهنگی، هنری فعالیتی است که طبق آن زمینه رقابت سالم میان پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و دارندگان دانش، استعداد و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فرهنگ و هنر فراهم می‌گردد.
ماده 2: منظور از مؤسسات فرهنگی، هنری تشکیلات ات که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و دیگر موضوعات برشمرده در ماده 3 آیین‌نامه، منطبق با ماده 4 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، رسماً فعالیت می‌نمایند.
ماده 3: انواع فعالیت‌های مورد نظر این آیین‌نامه عبارتند از: مجموعه سؤالات فرهنگی، هنری: مقاله‌نویسی: خاطره نگاری: فیلم‌نامه نویسی: نمایشنامه نویسی: نقد نویسی: سرودن شعر: خلاصه نویسی: خطاطی طراحی کاریکاتور: مضامین علمی مضامین ورزشی هنرهای تجسمی همچنین مسابقات مربوط به‌گزینش بهترین فیلم: محصولات چند رسانه‌ای: اجرای موسیقی و سایر فعالیت‌های فرهنگی به‌تشخیص دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده 4: دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مرجع اصلی صدور مجوز برگزاری مسابقات است و در این آیین‌نامه به‌صورت اختصار از آن به‌عنوان دفتر مجامع نام برده خواهد شد.
فصل دوم کلیات
ماده 5 مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که با تبلیغ از طریق رسانه‌ها، بروشور و جزوات و یا هر نوع اطلاع رسانی دیگر در سطح عموم انتشار می‌یابد، مشمول مقررات این آیین‌نامه است.
ماده 6 منظور از ضوابط این آیین‌نامه ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی، هنری و علمی می‌باشد.
ماده 7: چاپ و انتشار یا تدوین خبر یا آگهی و اعلان مربوط به برگزاری مسابقات موضوع این آیین‌نامه، قبل از صدور مجوز برگزاری مسابقه ممنوع می‌باشد. نشریات، چاپخانه‌ها، ادارات و مراکز پست، رسانه‌های جمعی و مراکز توزیع موظفند قبلاً مجوزلازم و ممهور به‌مهر مخصوص را از متقاضی مطالبه نمایند.
تبصره 1: معاونت مطبوعاتی وتبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه توسط رسانه‌های جمعی را عهده‌دار است.
تبصره 2: نظر بر حسن اجرای این آیین‌نامه در چاپخانه‌ها، ادارات پست، شبکه‌های رادیو و تلویزیون و مراکز توزیع به‌عهده مسئولین مربوطه بوده و طبق آیین‌نامه‌های جاری رفتار خواهد شد.
ماده 8: وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام آنان است به (استثنای موارد مذکور در تبصره همین ماده)، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره دستگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری دولتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق تبصره ماده 2 مصوبه جلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی از دریافت مجوز معاف هستند.
ماده 9: دریافت هرگونه وجهی از شرکت‌کنندگان در مسابقه توسط مؤسسات دولتی ممنوع می‌باشد.
ماده 10: اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بدون دریافت وجه، فقط در صورت تأیید و کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به‌برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.
ماده 11: اثبات توان تخصصی برگزار کننده از طریق ارائه مدرک علمی دررشته مورد نظر یا تأییدیه لازم از مراجع رسمی، ضروری است.
ماده 12: مؤسسات، مراکز واشخاص موضوع ماده فوق مسئولیت حسن اجرای مسابقه طبق مجوز صاده را عهده‌دار بوده و می‌بایست فرد یا هیأت صاحبنظر و ذی‌صلاح را به‌منظور نظارت بر جریان مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند. فرد یا اعضاء هیأت بایستی به‌تشخیص ادارات کل فرهنگ و ارشاد استانها و یا دفتر مجامع از صلاحیت علمی و اخلاقی لازم برخوردارباشند.
بدیهی است برگزار کننده مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی ناشی از برگزاری مسابقه را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 13: هیأت های نظارت بر مسابقات از یک نفر متخصص حوزوی، یک نفر متخصص دانشگاهی در رشته مورد نظر و یک نفر کاشناس صاحب تجربه در زمینه اجرای مسابقات فرهنگی، هنری و یک نفر نماینده از سوی معاونت‌های ذی‌ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد.
فصل سوم: مقررات ارائه طرح
درتدوین طرح‌های مسابقات باید روح مصوبه شورای عالی رعایت شودو اصول زیر درمفاد آن منظورگردد:
الف: فراهم آوردن رقابت سالم میان پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری
ب: شناخت و تشویق استعدادها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری
ج: تشویق مردم به‌مشارکت و تعاون در امور فرهنگی و هنری
ماده 14: متقاضیان بایستی درخواست کتبی خود را به همراه شرایط برگزاری، یک ماه قبل از چاپ و یا انتشار تبلیغات مسابقات در مرکز و سراسر کشور به‌دفتر مجامع و در دیگر استانها به‌ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل نمایند.
تبصره مسئولیت بررسی درخواست اجرای مسابقات در سطح استان تهران به‌جز مرکز به‌عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران می‌باشد.
ماده 15: دفتر مجامع و ادارات کل استانی موظفند پس از دریافت طرح تکمیل شده، ظرف مدت 15 روز نسبت به بررسی و اعلام نتیجه طرح اقدام نمایند.
تبصره 1: متقاضیان بایستی به ضمیمه درخواست خود، موارد ذیل را تعیین و اعلام دارند:
-       موضوع و روش مسابقه
-       معیارهای انتخاب آثار برتر فرهنگی
-       قید سراسری یا استانی بودن مسابقات
-       نوع جوایز و تعدادبرندگان
-       زمان برگزاری
-       نحوه انتخاب برندگان
-       نحوه اعلام نتیجه و اهداء جوایز
-       مشخصات داوران مسابقه
-       معرفی فرد یا هیأت ناظر
-       تضمین‌های لازم برای اهدای جوایز
تبصره 2: اشخاص حقوقی بایستی مجوز تأسیس و اساسنامه مؤسسه یا شرکت را به‌ضمیمه درخواست خود تسلیم نمایند.
فصل چهارم نحوه صدورمجوز و نظارت
ماده 16: مجوز برگزاری مسابقات برای یک بار صادرمی‌گردد و در صورتی که متقاضی یک دوره از مجموعه مسابقات را درخواست نماید، مجوز آن برای 6 ماه صادر و قابل تمدیداست، ضمناً تشخیص ادامه مسابقه به‌عهده دفتر مجامع و ادارات کل استانها است.
ماده 17: مسابقاتی که در تهران بزرگ برگزار می‌شود و از رسانه‌های عمومی برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند در زمره مسابقات کشوری محسوب می‌شوند.
تبصره تبلیغات مسابقاتی که در استان تهران (به جز تهران بزرگ) برگزار می‌شود، حتماً توسط رسانه‌های محلی صورت خواهد گرفت. 
ماده 18: مجوز برگزاری مسابقات در سطح استان‌ها یاشهرستان‌ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذیربط صادر خواهد شد.
ماده 19: اداره کل استان‌ها بایستی تقاضاهای مسابقات فرهنگی وهنری سراسرس واصله را جهت بررسی و صدور مجوز به‌دفتر مجامع ارسال نمایند.
ماده 20: نظارت بر حسن اجرای ضوابط کلیه مسابقات در استان‌ها به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می‌باشد.
ماده 21: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مجامع باید اوراق مربوط به مسابقه را به مهر مخصوص ممهور نمایند.
ماده 22: متقاضی موظف است حداکثر یک ماه پس از برگزاری مسابقه گزارش کاملی از مراحل اجرایی و نتایج مسابقه را کتباً به مرجع صادر کننده مجوز و جهت اطلاع شرکت کنندگان ارائه نماید.
ماده 23: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظفند در پایان هر ماه گزارشی از مراحل صدور مجوز را به همراه رونوشت مجوزهای صادره به دفتر مجامع ارسال دارند.
ماده 24: متقاضی موظف است در هر یک از مراحل برگزاری بخصوص درمراسم اهداء جوایز حداقل یک هفته قبل از موعد، مراتب را به اطلاع دفتر مجامع و یا ادارات کل استانها رسانده و درخواست اعزام ناظر بنمایند. بدیهی است در صورتی که درخواستها در مدت تعیین شده به دفتر واصل نگردد این دفتر می‌تواند در هر مرحله نسبت به ابطال مجوز صادره و توقف مسابقه اقدام نماید همچنین کلیه ضرر و زیانهای ناشی از توقف مسابقه بر عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره مراحل نظارت بر طرح مصوب مسابقه از سوی دفتر مجامع و یا ادارات کل استانها تعیین خواهد شد.
ماده 25: مجریان مسابقه موظفند کلیه جوایز برندگان را به صاحبان آن تسلیم نمایند و اسناد معتبری که نشانگر اهدای جوایز به برندگان می‌باشد در اختیار مرجع صادر کننده مجوز قرار دهند. در مواردی که به هر دلیل برنده تا یکسال برای دریافت جایزه مراجعه ننماید مجری، جایزه را در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد داد.
ماده 26: دفتر مجامع و ادارات کل استانها پس از دریافت گزارشات مربوط به تخلفات مجریان مسابقات نسبت به بررسی آن اقدام و پس از حصول اطمینان، مراتب از طریق دفتر حقوقی وزارت متبوع و یا نماینده دفتر مربوطه در استان جهت پیگیری جرایم احتمالی و توقف مسابقه از طریق مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.
ماده 27: از ادامه فعالیت متخلفین از مقررات این آیین‌نامه جلوگیری و با چاپخانه‌ها، نشریات و رسانه‌های جمعی که از مفاد این آیین نامه تخلف نمایند طبق مقررات جاری کشور رفتار خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مربوط به اعمال تبصره ماده 6 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
قبول هدایای نقدی و غیرنقدی توسط مراکز و مؤسات خیریه، مساجد، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری قانونی منطبق با ماده 2 که درآمدحاصله‌شان به مصرف مورد وقف و یا امور فرهنگی: احتماعی می‌رسد با رعایت مواد ذیل بلامانع است.
ماده 28: استفاده از روش پرسشنامه‌ای (بدون مبادله کالای فرهنگی اقدام به دریافت وجه نموده و مصداق بخت‌آزمایی عمومی را پیدا می‌کند) دراین نوع مسابقات مجاز نمی‌باشد.
ماده 30: بهره برداری از روش بخت آزمایی عمومی ممنوع بوده وجوایز مسابقه می‌بایست فقط در اختیار برندگان که طبق شرایط اعلام شده برگزیده می‌شوند، قرار گیرد و به بقیه شرکت کنندگان هیچ هدیه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
ماده 31: جوایزی که به منظور تشویق افراد برای خرید کالاهای فرهنگی داده می‌شود مشمول مقررات بازرگانی شده و شامل مقررات این آیین نامه نیست.
ماده 32 کلیه مسابقات مذکور در ماده 2 آیین نامه، در این بخش قابل استفاده می‌باشد.
ماده 33: مجوز برگزاری مسابقاتی که در سطح ملی برگزار می‌گردد فقط توسط دفتر مجامع صادر می‌شود.
ماده 34: چنانچه پس از حسابرسی مسابقاتی که مشمول مقررات این فصل می‌باشد، ارزش هدایا و کمک‌ها مازاد بر هزینه‌های اجرا شامل جاپ فراخوان، فرم مسابقه، هیأت داوری، تصحیح اوراق و هزینه‌های پستی و اهداء جوایز باشد، این مبلغ زیر نظر شورای نظارت، صرف هزینه طرح‌های فرهنگی، هنری و عام‌المنفعه خواهد شد.
ماده 35: به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح‌های فوق شورایی پنج نفره از صاحب نظران و اشخاص حقوقی به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد.
تبصره 1: دبیرخانه شورا در دفتر مجامع تشکیل و مدیر کل آن مسئول دبیرخانه خواهد بود.
تبصره 2: شورا پس از تشکیل، آیین نامه نظارت بر هزینه ها را تدوین می‌نماید.
ماده 36: مجری مسابقه متعهد می‌شود کلیه هدایای دریافتی را به شورای نظارت بر اجرای مسابقات مستقر در دفتر مجامع اعلام نموده و وجوه دریافتی را به حسابی که به اطلاع دفتر مجامع می‌رسد، واریز نماید.
ماده 37: هدایای غیرنقدی در صورتی که قابل مصرف در اجرای مسابقه نباشد به فروش رفته و مبلغ دریافتی به حساب مسابقه واریز می‌گردد.
ماده 38: شورا طرح‌هایی را حمایت خواهد کرد که از سوی دفتر مجامع ارجاع شده باشد.
ماده 39: تخلفات از مجوز صادره توسط شورای نظارت بررسی و مواردی را که منجر به ابطال مجوز می‌گردد توسط شورای مزبور مشخص و در صورت لزوم حکم به ابطال مجوز می‌دهد.
این آیین‌نامه در پنج فصل و 39 ماده و 10 تبصره تهیه و در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسة مورخ 20/3/82 شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.
سیاستهای هنرهای نمایشی
(مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 457 مورخ 26/11/78 بنا به پیشنهاد شورای هنر (شماره 2341/ دش مورخ 13/7/78 ) سیاستهای هنرهای نمایشی را به این شرح تصویب کرد:
مقدمه:
با توجه به اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 288 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 20/5/71 و با استناد به بند 12 از «اولویت ها و سیاست های کلی»، سیاست های هنرهای نمایشی (تئاتر) کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:
ماده 1 هدف و ضرورت:
هنر تئاتر از عناصرمقوم فرهنگی جامعه است که گسترش آنبا توجه به بند 1 و 19 اصول سیاست فرهنگی به منظور اعتلای فرهنگی جامعه اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.
ماده 2: حمایت دولت
با توجه به بند 24 از اصول سیاست فرهنگی، دولت موظف است شرایط مادی و معنوی لازم را برای تولید نمایش و ایجاد مکانهای نمایشی در سراسر کشور فراهم آورد و حمایت لازم را برای گسترش و اعتلای هنر تئاتر انجام دهد.
تبصره:
نمایش‌هایی که برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی و نشأت گرفته از پیام انقلاب اسلامی و مقوم تأتر ملّی باشند در اولویت ویژه قرار خواهند گرفت.
ماده 3: هدایت و نظارت
هدایت و نظارت بر اجراهای عمومی هنرهای نمایشی در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر به منظور دستیابی، حفظ و صیانت اهداف فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد.
تبصره 1: هدایت و نظارت بر اجراهای عمومی هنرهای نمایشی در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر به منظور دستیابی، حفظ و صیانت اهداف فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد.
تبصره 1: نظارت بر اجرای عمومی هنرهای نمایشی (تئاتر) در سراسر کشور بر اساس آیین نامه جداگانه‌ای صورت می‌پذیرد. این آیین نامه به تصویب شورای هنر خواهد رسید.
تبصره 2: نظارت بر اجرای نمایش در داخل دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی و تئاترهای تلویزیونی از موضوع‌این ماده مستثنی است. در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور این امر به عهده شورای فرهنگی هر دانشگاه خواهدبود که آیین نامه آن توسط وزرای فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاتصویب وابلاغ خواهد شد.
ماده 4: آموزش و پرورش
به منظور باروری استعدادها، افزایش آگاهی، دانش و توانایی نیروی انسانی در عرصه هنر نمایش، تقویت و ترویج آموزش و پزوهش، لازم است دستگاههای ذیربط وظایف زیر را انجام دهند:
الف: آموزش رسمی تئاتر در سطوح عالی بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا مؤسساتی است که دارای مجوز رسمی باشند.
ب: صدور مجوز ونظارت بر آموزشگاههای آزاد در زمینه هنرهای نمایشی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ج: وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه مشخصی برای آموزش و ترویج هنرنمایش در مدارس تهیه و با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نماید. لازم است با همکاری این دو وزارتخانه، زمینه‌های تأسیس و گسترش هنرستانهای نمایش فراهم گردد.
د: فرهنگستان هنر موظف به تهیه طرحهای بنیادی و کاربردی پژوهشی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حمایت کامل از اجرای این طرحها می‌باشند. 
ماده 5 تبادل نظر
باتوجه به بند 2 و 3 اصول سیاست فرهنگی، تبادل گروههای نمایشی ایرانی و دیگر کشورهای جهان به منظور آشنا ساختن جهانیان با فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی و نیز آشنایی علاقمندان ایرانی با سبکها و شیوه‌های متداول و نوین هنر های نمایشی در جهان ضروری است. این تبادل باید با درنظر گرفتن ارزشها، اصول و شئون جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. دستورالعمل این تبادل در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و باهمکاری وزارت امور خارجه تهیه و به‌تصویب خواهد رسید.
ماده 6: جشنواره ها
برگزاری جشنواره های نمایشی به منظور معرفی هنر ایرانی و انقلاب اسلامی، مبادله اندیشه و تجارب، ارزیابی و معرفی آثار ارزشمند نمایشی، کشف و معرفی استعدادهای جوان و رونق فعالیتهای نمایشی (باتوجه به بند 2 اهداف سیاست فرهنگی) خواهد بود. سازماندهی، هماهنگی و صدور مجوز برای برگزاری جشنواره‌هاینمایشی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. نظارت بر اعمال سیاستها و اصول و ازشهای مندرج در اصول سیاستهای فرهنگی در جشنواره‌های نمایشی از وظایف و مسئولیتهای این وزارتخانه است.
سیاستهای فوق در 6 ماده و 3 تبصره در جلسه 457 مورخ 26/11/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
 
تکمیل تبصره 2 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی
(مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 499 مورخ 11/4/1381 ، به پیشنهاد شورای هنر(نامه شماره 1100/110/230 مورخ 7/3/1381) تبصره 2 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی را (ابلاغیه شماره 4068/دش مورخ 22/12/1378) به این شرح تصویب کرد:
تبصره 2 ماده 3:
نظارت بر اجرای نمایش در داخل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره های دانشجویی، تئاترهای تلویزیونی و نمایش های مربوط به کانون پرورش فکری کودگان و نوجوانان از موضوع این ماده مستثنی است. در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور این امربه عهده شورای فرهنگی هر دانشگاه ها خواهد بود که آیین نامه آن توسط وزرای علوم ف تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصویب و ابلاغ خواهد شد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری
(مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه477 مورخ 21/1/1380 بنا به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 14:23 مورخ 18/11/1379 ) ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری را بدین شرح تصویب کرد:
فصل اول: تعریف
ماده 1: آموزشگاه آزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و یا «مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود به مکانی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته‌های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی ـ سرود و آهنگهای انقلابی ـ هنرهای نمایشی:
هنرهای سنتی) برای اشاعه فرهنگ و هنر بر اساس ضوابط و شئون اسلامی وبا رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور (ابلاغیه شماره 2014/دش مورخ 2/6/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح ومراحل فعالیت آموزشگاهها الزامی است.
تبصره 1: هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید.
تبصره 2: مؤسسات چند منظوره برای آموزش های مختلف هنری باید هر کدام از زمینه های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.
فصل دوم: ارکان
ارکان شامل مؤسس یا هیئت مؤسس و مدیر مسئول به شرح ذیل خواهد بود:
ماده 2: مؤسس
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با سرمایه گذاری و طی مراحل ذکر شده در این مصوبه اجازه تأسیس مؤسسات یا آموزشگاه های هنری را دریافت می‌کنند.
ماده 3: مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
1.     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2.     اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3.     اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4.     برخورداری از حسن شهرت ونداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.
5.     داشتن برگة پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)
6.      متاهل یا داشتن حداقل 30 سال سن
تبصره : کلیه وزارتخانه ها: سازمان ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزشهای هنری از وزارت فرهنگ و اشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند.
ماده 4: وظایف و مسئولیت های مؤسس و یا هیئت مؤسس:
1-        درخواست صدور اجازة تأسیس آموزشگاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تحویل مدارک لازم.
2-        ارائه مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی، فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات و وسایل لازم مورد تأیید شورای فنی استان باشد.
3-        معرفی مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط برای تصویب به شورای فنی استان.
تبصره: در صورت عزل، استعفا یا فوت مدیر مسئول باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط به شورای فنی استان معرفی شود.
ماده 5 مدیر مسئول به پیشنهاد مؤسس و یاهیئت مؤسس و تأیید شورای فنی استان مشغول به کار می‌شود. مدیرمسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد.
1.   1: داشتن تحصیلات عالی (لیسانس یا بالاتر) در یکی از رشته های هنری، حسب نوع فعالیت آموزشگاه،
2.   دارا بودن یکی از درجات 1،2 و 3 هنری در رشته مربوط از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.
3. دارابودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایرانی برای آموزشگاههای آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.
4. دارابودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته های هنری حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.
5.   دارابودن صلاحیت های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری.
تبصره 1: مدیران مسئول و جانشینان آنها در آموزشگاه‌های مخصوص آقایان باید منحصراً مرد و در آموزشگاه های مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
تبصره 2: فعالیت آموزشگاه ها باید منحصراً در زمینه آموزش آقایان یا بانوان باشد.
ماده 6: وظایف مدیر مسئول:
1.          نظارت و مراقبت دررعایت اصول و موازین اسلامی: فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آموزشگاه.
2.          اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.
3.          حضور مرتب در آموزشگاه.
4.          حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسی، ثبت نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آنها به مسئولین و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.
5.          ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
6.      تبصره : در غیاب مدیرمسئول ، کلیه وظایف وی بر عهده جانشین وی می‌باشد. جانشین مدیر مسئول باید همان شرایط مدیر مسئول را داشته باشد.
فصل سوم: شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری
ماده 7: به منظور دستیابی به اهداف زیر نظر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری دروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود:
الف: رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری در سراسر کشور.
ب: ایجاد هماهنگی های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور.
ج: رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرای صادره از شوراهای رسیدگی و نظارت استان.
ماده 8: اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری عبارتند از:
-        معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)
-        رییس مرکز گسترش آموزش های هنری.
-        نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
-        کارشناس مسائل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-        سه نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه.
تبصره 1: کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه های هنر (دولتی: غیردولتی) از سوی رئیس شورا دعوت خواهندشد.
تبصه 2: آرای صادره از سوی شوراهای رسیدگی و نظارت استان ظرف مدت 20 روز، قابل اعتراض در شورای مرکزی نظارت است.
تبصره 3: رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند.
ماده 9: شوراهای رسیدگی و نظارت استان ها برای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شوند:
1.        مدیر کل ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا
2.        رییس اداره هنری اداره کل استان.
3.        کارشناس مسائل دینی با انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
4.        دو نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه.
5.       تبصره: کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه های هنر (دولتی غیر دولتی) از سوی رئیس شورا دعوت خواهند شد.
ماده 10: مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان با رأی اکثریت اعضا قابل اجرا بوده واز طریق مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 11: مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان نباید مغایر مفاد این ضوابط و سایر مقررات جاری کشور باشد.
ماده 12: وظایف و اختیارات شورای رسیدگی و نظارت استان:
1.    بررسی و تأیید صلاحیت هیئت مؤسس، مدیر مسئول و جانشین مدیرمسئول.
2.    نظارت بر عملکرد و برنامه های آموزش هنری آموزشگاه های استان براساس ضوابط ابلاغی.
3.    تصویب نام آموزشگاه.
4.    اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا لغو اجازه تأسیس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعیین شده.
تبصره: صدور مجوز فعالیت آموزشگاه های آزاد سرود و آهنگهای انقلابی پس از اعلام شوراهای رسیدگی و نظارت استان و تأیید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری انجام خواهد شد.
 
فصل چهارم: نظارت
ماده 13: شوراهای رسیدگی و نظارت استانی، بر فعالیت های آموزشگاه های استان نظارت خواهند داشت.
فصل پنجم: تخلفات
ماده 14: اقدامات زیر متناسب با میزان تخلف و با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های واصله پس از بررسی و تأیید و تصویب شورای فنی استان توسط ادارات کل اعمال و سوابق در پرونده درج و بایگانی خواهد شد:
1.         تذکر شفاهی.
2.         تذکر کتبی.
3.         اخطار کتبی.
4.         توبیخ کتبی.
5.         تعطیل موقت آموزشگاه از 3 ماه تا یک سال.
6.          برکنار ساختن موقت یا دائم مدیر مسئول.
7.         لغو اجازه تأسیس و تعطیل دائم آموزشگاه ودر صورت لزوم معرفی متخلف به مراجع ذیصلاح.
ماده 15: مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:
1.         تخلفات اخلاقی چون رواج بی بند و باری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار مبتذل
2.         انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیئت مؤسس بدون موافقت شورای فنی استان.
3.         بکارگیری کسانی که رد صلاحیت شده اند.
4.         انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی.
5.         تشکیل کلاسهای مختلط .
تبصره: تشکیل کلاس های مختلط در برخی از زمینه ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است.
6.          تشکیل هرنوع کلاس به جز آنچه در متن اجازه نامه تأسیس قید شده است.
تبصره : شورای فنی استان می‌تواند در مورد برخی از تخلفات فوق الذکر به مؤسس یا هیئت مؤسس اخطار و در صورت عدم توجه مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نماید.
7.         عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان.
فصل ششم: مقررات عمومی
ماده 16 آموزشگاه باید از مکان و ساختمان مناسب برخوردار بوده ونباید فعالیت آن مخل آسایش عمومی باشد.
ماده 17: اجازه تأسیس آموزشگاه هایی که حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ صدور، دایر نشده و یا فعالیت خود را کتباً به اطلاع اداره کل ارشاد نرسانده باشند، لغو خواهد شد.
ماده 18: اجازة تأسیس آموزشگاه و یا عضویت در هیئت مؤسس قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست.
ماده 19: در صورت فوت یا استعفا یا اعلام عدم صلاحیت هر یک از اعضای هیئت مؤسس، آموزشگاه تا پایان دوره و حداکثر تا یک سال با مسئولیت کامل مدیر مسئول به کار خود ادامه خواهد داد. تقاضای ترمیم هیئت مؤسس از سوی باقیمانده اعضاء بلامانع است.
تبصره: در صورتی که عضو مؤسس یک نفر باشد، مجوز با معرفی کلیه وراث وی، به نام یک نفر واجد شرایط در ماه 3 این ضوابط صادر خواهدشد.
ماده 20: برای ثبت نام هنرجویان کمتر از 18 سال در آموزشگاه های آزاد موافقت کتبی ولی الزامی است.
ماده 21: بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی، زن وکلیه کارکنان آموزشگاه های مخصوص آقایان، مرد باشند.
ماده 22: اوراق و آگهی های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصراً با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.
ماده 23: آموزشگاه ها موظفند دفتر آمار، ثبت نام و بازرسی مورد نیاز خود را تهیه و توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی شماره گذاری و پلمپ کنند.
ماده 24: با تصویب این ضوابط کلیه دستورالعملها و بخشامه های قبلی مربوط به آموزشگاه های آزاد هنری لغو می‌شود.
ماده 25: پس از ابلاغ این ضوابط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیه آموزشگاه های هنری موظفند که حداکثر ظرف مدت یکسال بر طبق ضوابط و مقررات آن، اقدام به اخذ اجازه نامة تأسیس نمایند. در غیر اینصورت امتیاز تأسیس آموزشگاه لغو خواهد شد.
ضوابط فوق در 25 ماده و 15 تبصره در جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
 
                                                ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه
(مصوب جلسه 461 مورخ 6/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای انقلاب فرهنگی درجلسه 461 مورخ 6/2/79 بنا به پیشنهاد شورای هنر به استناد تبصره 1 ماده 3 «سیاستهای هنرهای نمایشی» مصوب 26/11/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده 1: مقصود از نمایش در این ضوابط اجرای هر گونه نمایش ایرانی و خارجی، از جمله نمایشهای مذهبی، سنتی، شادی آفرین و تفریحی با زمانها ی کوتاه و متوسط و طولانی است.
ماده 2: کلیه نمایشهایی که در تالارهای تئاتر یا تالارها و فضاهای دولتی و غیر دولتی به نمایش گذاشته می‌شود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می‌گیرد باید دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
تبصره 1: مادام که در تهران، مرکز هنرهای نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر تالارهای نمایشی دولتی و غیر دولتی را به عهده دارد، شورای مرکزی نظارت بر نمایش عهده‌دار صدور پروانه خواهد بود.
تبصره 2: نظارت بر نمایش و صدور پروانه در مراکز استانها بر طبق این ضوابط به عهده ادارات کل و در شهرستانها ادارات فرهنگ و ارشاداسلامی خواهد بود.
تبصره 3: در شهرهایی که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس نشده متقاضیان باید از نزدیکترین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش اخذ نمایند.
تبصره 4: با استناد به تبصره 2 ماده 3 «اصول سیاستهای هنرهای نمایشی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت بر اجرای نمایش در داخل مدارس، دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی، دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تئاترهای تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی و بر اساس این ضوابط تابع آیین نامه مربوط به خود است.
ماده 3: اجرای هرگونه نمایش درکلیه تالارها در صورتی که در بردارنده نکات ذیل نباشد آزاد است. و بر این اساس نظارت و برای آنها پروانه نمایش صادر خواهد شد.
1-        انکار، نفی، مخدوش کردن و یا اهانت به اصول و فروع دین مقدس اسلام.
2-        اهانت به پیامبران الهی، ائمه معصومین(ع)، امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب اسلامی و مراجع تقلید.
3-        هتک حرمت ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی.
4-        ناامیدی نسبت به صل نظام و انقلاب اسلامی.
5-        توهین به مفاخر سیاسی، علمی و مذهبی کشور.
6-        اشاعه فساد، فحشاء و اعمال منافی عفت عمومی.
7-        اشاعه نژاد پرستی ونفی برابری انسان هاو مخصوصا تمسخرطوایف واقوام ایرانی.
8-        تضعیف وحدت ملی، منافع و امنیت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران .
9-        ضعف شدید هنری به لحاظ اجرا، به نحوی که ذوق و سلیقه تماشاگران را به انحطاط بکشاند.
10-    تشویق، ترغیب و ترویج یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راههای کسب درآمد از طریق نامشروع مانند قاچاق و غیره.
11-    کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان و ضدیت با خط مشی و بینش مبتنی بر حفظ استقلال کشور.
12-    ترویج و تبلیغ مرامهای گروههای محارب و غیرقانونی و فرق ضاله و همچنین دفاع از نظامهای استبدادی و استکباری.
13-    بیان کاذب وقایع اسلام و انقلاب اسلامی، به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
14-    هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه.
ماده 4: جهت بررسی و اظهارنظر در مورد اجرای هر گونه نمایش و صدور پروانه با در نظر گرفتن مقررات این دستورالعمل هیئتهایی با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف: شورای مرکزی نظارت بر نمایش در مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل:
1-        دو نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به امور هنری و نمایشی به تأیید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
2-        یک نفر کارشناس دارای بینش سیاسی و اجتماعی.
3-    سه نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد رشته تئاتر و یا دارای حداقل 10 سال سابقه کار حرفه‌ای در عرصه هنرهای نمایشی.
تبصره 1: اعضای موضوع بند 1 شورای مرکزی نظارت بر نمایش از سوی رئیس مرکزهنرهای نمایشی معرفی و پس از تأییدرئیس سازمان تبلیغات اسلامی از سوی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب خواهند شد.
تبصره 2: سایر اعضای شورای مرکزی نظارت بر نمایش توسط رئیس مرکز هنرهای نمایشی معرفی و باحکم معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌گردند.
تبصره 3: رئیس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی، بدون حق رأی دبیری شورا را برعهده خواهد داشت.
تبصره 4: منظور از کارشناسان تئاتر، کسانی هستند که ضمن داشتن حسن شهرت در عرصه تئاتر، دارای سوابق روشن آموزشی و پژوهشی و تجربیات مؤثری در این زمینه باشند. این افراد می‌بایست به قانون اساسی ج.ا.ا. و ارزشهای مندرج در اصول سیاست‌های فرهنگی التزام عملی داشته باشند.
ب: شورای نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها شامل:
1-        یک نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسائل هنری، به تأیید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان یا شهرستان.
2-        دو نفر کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسائل نمایش وتئاتر.
3-        دونفر کارشناس تئاتر (طبق تعریف رائه شده در تبصره 4 بند الف این ماده).
تبصره 1: عضو موضوع بند 1 شورای نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها از سوی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی و پس از تأیید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان از سوی رئیس مرکز هنرهای نمایشی منصوب خواهد شد.
تبصره 2: سایر اعضای شورای نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حکم رئیس مرکز هنرهای نمایشی منصوب می‌گردند.
ماده 5: جلسات شورای نظارت مرکزی و شوراهای استانها و شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با حداقل 3 نفر معتبر می‌باشد.
ماده 6: شورای نظارت مرکزی و شوراهای استانها و شهرستانها در صورت لزوم می‌توانند از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف مربوط به موضوع نمایش برای مشاوره دعوت به عمل آورند.
ماده 7: مدت اعتبار پروانه نمایش در همان پروانه ذکر خواهد شد.
تبصره شوراهای نظارت موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت متن نمایش و یک هفته پس از بازبینی نمایش، نظر خود را کتباً به متقاضی اعلام نمایند.
ماده 8: در صورتی که نمایشی طبق این ضوابط موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رأی صادره معترض باشد باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ رأی شورای نظارت مرکزی و شوراهای نظارت استان تقاضای بازبینی مجدد را به شورای عالی نظارت تسلیم کند.
نمایشهایی می‌توانند در شورای عالی نظارت مطرح گردند که در شورای نظارت به اتفاق آرا مردود شناخته نشده باشند.
ماده 9: شورای عالی نظارت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف: رئیس مرکز هنرهای نمایشی.
ب: دو نفر با حداقل مدرک کارشناسی ارشدتئاتر با معرفی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ج: یک نفر کارشناس دارای بینش اسلامی، سیاسی و اجتماعی.
د: یک نفر کارشناس حقوقی آشنا به مسائل هنری.
ه: رئیس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی بدون حق رأی.
تبصره 1: رأی شورای عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 2: شورای عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند از صاحبنظران جهت مشاوره دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3: اعتراض به رأی صادره از سوی شورای نظارت بر نمایش در شهرستان در «شورای نظارت بر نمایش استان» رسیدگی خواهد شد.
ماده 10: پروانه های نمایش صادره از سوی مرکز هنرهای نمایشی (شورای نظارت مرکزی) در سراسر کشور معتبر است، مگر آنکه در پروانه نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجرای آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشد.
تبصره پروانه های نمایش صادره از سوی ادارات کل استانها و شهرستانها فقط در همان استان و شهرستان معتبر است.
ماده 11: متقاضی پروانه نمایش باید کلیه اطلاعات و مشخصات مربوط به نمایش مورد تقاضا را در پرسشنامه هایی که از سوی مرکز هنرهای نمایشی، اداره کل یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار او گذاشته می‌شود قید و تحویل نماید.
تبصره پرسشنامه های مورد اشاره در این ماده به صورت یکسان از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در اختیار شورای نظارت مرکزی و شورای نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها قرار خواهد گرفت.
ماده 12: با هر کس که بدون اخذ پروانه نمایش از مراجع ذیصلاح مندرج در این ضوابط مبادرت به اجرای نمایش کند، طبق مقررات رفتار خواهدشد.
ماده 13: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر حسن انجام این ضوابط را بر عهده دارد.
این ضوابط در 13 ماده و 16 تبصره درجلسه 461 مورخ 26/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
                                                                                                                                         شماره: 329/ دش            
تاریخ: 9/2/1380
آئین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم‌التحریر و کالاهای مشابه
(مصوبه جلسه 474 مورخ 11/11/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 474 مورخ 11/11/1379 ، بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ( نامه شماره 3911/الف مورخ 19/10/1379) آئین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم‌التحریر و کالاهای مشابه را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده 1:
الف: جلوگیری از به کارگرفتن علائم، نشانه ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی ایرانی در تعارض است وبر فرهنگ عمومی تأثیر منفی دارد.
ب حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورتهای مختل انتشار می‌یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می‌گیرد و یا از طریق جراید و رسانه ها تبلیغ می‌شود.
ج: تعییت مشخصات هر گونه طرح و تصویر قابل انتشار.
د: حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مؤلفان ومصنفان و هنرمندان.
ه ـ تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در کالاها.
ماده 2: طرحها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرحهای ترکیبی باید مروج هنر و ارزش های اسلامی و ملی و ترغیب نوآوری باشد از طرح ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم‌التحریر و کالاهای مشابه دیگر که مغایر با ضوابط این آئین نامه نباشد، بلامانع است.
ماده 3: طرح و نقشی که آشکار و غیر آشکار دارای نکات و پیامهایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است:
الف: اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی.
ب: تبلیغ هر گونه مرام، مسلک و فرقه‌ای که بهموجب قوانین کشور غیر قانونی می‌باشد و یا به صورت جریانهای فکری منحرف مطرح باشد.
ج: تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران.
د: نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی ایرانی.
تبصره: شاخص ها و نحوه تشخیص و تعیین جریانهای فکری منحرف(بند«ب») و تعیین اصول فرهنگ عمومی، بومی و اسلامی: ایرانی(بند«د») در آئین نامه اجرایی مشخص می شود.
ماده 4: تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مصرفی فوق‌الذکر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر علائم و نشانه ها و تصاویر روی البسه و هستند.
ماده 5 صدور مجوز برای کانون های مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولید کنندگان و نظارت بر کار این کانون ها به عهده معاونت امور هنری است.
ماده 6: شورای نظارت بر علائم ، نشانه ها و تصاویر روی البسه و در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و اعضای آن به شرح ذیل است:
الف معاون امور هنری(رئیس شورا).
ب: مدیر کل مرکزهنرهای تجسمی.
ج: نماینده سازمان میراث فرهنگی.
د: نماینده انجمن آثار ومفاخر فرهنگی.
ه: نماینده وزارت اطلاعات.
و: دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امورهنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی.
ز: یک نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگی، تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسلامی وبا تصویب شورای فرهنگ عمومی.
ح: یک نفر صاحب نظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
ط: کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی.
ی: نماینده وزارت بازرگانی.
تبصره 1: معاونت امور هنری می‌تواند دبیرخانه های مشورتی دراستان هایی که توانایی انجام این کار را دارند تشکیل دهد. همچنین تعیین میزان و نحوه مشارکت استانها در چارچوب نظارتی، به عهده معاونت امورهنری است.
تبصره 2: تصمیمات شورای نظارت با تأیید اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 7: دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفته در کالاهاست. همچنین طبق قانون باید از حقوق مؤلفان و مصنفان حمایت شود.
ماده 8: شورا می تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر، با تأیید رئیس شورا خواهد بود.
ماده 9: شورای نظارت دبیرخانه ای خواهد داشت که وظایف آن فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات و پی‌گیری مصوباتو نظارت برنحوه اجرای آنها است.
ماده 10: شورا برای پی‌گیری امور و جرایم و تخلفات، یک واحد حقوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل می دهد.
ماده 11: رسانه های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات موظف اند نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از هنر ایرانی اسلامی تلاش کنند.
ماده 12: دستورالعمل های اجرایی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آئین نامه توسط معاونت امور هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار می گیرد.
آئین نامه فوق در 12 ماده و 3 تبصره در جلسه 474 مورخ 11/11/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
                       آئین نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط
ارزشیابی این هنرمندان در رشته‌های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 477 مورخ 21/1/1380 ، بنا به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 390111240/2300 مورخ 8/9/1379 ) آیین نامه تشکیل شورای ارزشیاب هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیاب این هنرمندان را در رشته های کتاب، نگارگری و هنرهای صناعی بدین شرح تصویب کرد:
مقدمه:
بر اساس تقاضای نهادهای عمومی و غیردولتی و یا دو نفر از اساتید معتبر، هنرمندان هنرهای سنتی که نوعاً فاقد مدرک تحصیلی رسمی هستند توسط شورای ارزشیابی و بر اساس این ضوابط ارزشیابی شده و دارای مدرک یا درجه رسمی می‌شوند. (تهیه و تدوین این ضواببط ، با عطف به مصوبات اجرایی وهماهنگی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است.)
اهداف:
1.         ارتقای جایگاه رشته های مختلف هنرهای سنتی.
2.         تخصصی کردن ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی.
3.         تعیین دقیق مرجع قانونی ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی.
4.         تبیین شیوه های ارزشیابی و تعیین جایگاه متولیان امر.
ماده 1: این آیین نامه هنرمندان هنرهای سنتی کشور اعم از آزاد و شاغل را بنا بر طرح «طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور» و ناظر بر پستهای سازمانی مندرج در امور استخدامی کشور شامل می‌شود.
ماده 2: اعضای شورای ارزشیابی:
1.         رییس سازمان میراث فرهنگی ( رئیس شورا).
2.         معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده ایشان.
3.         نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
4.         رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر.
5.         یک نفر صاحب نظر دانشگاهی در رشته های هنرهای سنتی (به انتخاب رئیس شورای ارزشیابی)
تبصره مدت عضویت این فرد دوسال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
6.          یک نفر هنرمند برجسته حسب موضوع جلسه با معرفی و دعوت رئیس شورا.
ماده 3: دبیر شورای ارزشیابی:
دبیر شورا با انتخاب رئیس شورا، امور دبیرخانه را اداره خواهد کرد و محل دبیرخانه شورا در سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده 4: تعریف هنرمند هنرهای سنتی:
هنرمند هنرهای سنتی کسی است که واجد شرایط زیر باشد:
الف) فعالیت در یکی از رشته‌های هنرهای سنتی.
ب) تأکید برجنبه هنری آثار (که نشان دهنده ذوق، قریحه و مهارت وی در ساخت می‌باشد).
ج) داشتن اطلاعات کافی در زمینه رشته هنری مورد نظر.
د) خلاقیت و نوآوری در ترکیب و تلفیق مواد، اشکال، ابزار وشیوه های مرتبط با ساخت آثار هنری.
هـ )توانایی هنری در به کارگیری مفاهیم و معانی در اثر هنری.
و ) خلاقیت و ابداع در طراحی و ارائه طرحهای هنری و اجرای آن.
ماده 5 شرایط ارزشیابی هنرمندان آزاد هنرهای سنتی:
الف) داشتن حداقل پنج سال سابقه کارهنری در رشته مربوط (با تأئید اداره کل هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور).
ب) داشتن گواهینامه تأئید از حداقل دو استاد ذیربط .
تبصره: چنانچه هنرمند به تشخیص اساتید مربوط، مدارج هنری را در مدت زمان کوتاهتری طی کرده باشد ارائه مدرک برای سابقه پنج سال ضرورتی نخواهد داشت.
ج) داشتن حداقل مدرک پایان دوره راهنمایی برای متقاضیان کمتر از 40 سال سن.
تبصره 1: داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای متقاضیانی که بیش از 40 سال سن دارند ضروری است.
تبصره 2: ارائه مدارک لازم در خصوص تقدیرنامه ها، جوائز و سوابق نمایشگاهی ضروری است.
تبصره 3: عوامل تعیین درجات هنری و حدنصاب امتیازات بر اساس جدول شماره 1 ارزیابی و اعمال خواهد شد.
ماده 6: ویژگیهای هنرمندان هنرهای سنتی :
الف) فعالیتهای هنری مربوط ، وظیفه و حرفه اصلی متقاضی باشد.
ب) فعالیتهای هنری بر اساس وظایف و تشکیلات مصوب در سازمان و واحد مربوط مجاز بوده و عنوان پست سازمانی با ماهیت هنری آن منطبق بوده باشد.
ج) عناوین مشاغل هنری مشمول این طرح به شرح فهرست ضمیمه است. (جدول شماره 2)
تبصره افزایش عناوین جدید به فهرت مذکور مستلزم تأیید شورای ارزشیابی مشاغل هنری و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. 
د) عنوان رشته شغلی کلیه پستهای سازمانی مشمول این طرح «هنرمند» تعیین می‌گردد. (رشته شغلی مذکور مشتمل بر 11 طبقه شغلی می‌باشد گه به ترتیب رعایت ضوابط این طرح و بر اساس جداول امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.)
تبصره 1: ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل درمورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس وبالاتر مشمول این طرح نیز قابل اعمال می‌باشد.
تبصره 2: مستخدمینی که بر اساس ضوابط طرح امتیازی ( مورد عمل قبل از تاریخ 1/1/1370 ) حد نصاب امتیاز لازم برای ارتقاء به گروهای 11 و 12 و 13 جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری را کسب نموده اند در مرحله تطبیق (1/1/1370) و درصورت احراز سنوات تجربی می‌توانند حسب مدارک تحصیلی با درجات هنری مربوط، به ترتیب در گروههای 12 و بالاتر جدول حقوق تخصیص یابند. چنانچه مشمولین این تبصره در تاریخ تطبیق وضع بر اساس جدول مربوط، سنوات تجربی مندرج در جداول ذیربط بدون ارزشیابی به گروههای مربوط ارتقاء خواهند یافت.
و ) درجات هنری دارای 5 سطح است. تخصیص دارندگان درجات مذکور بر اساس جدول پیوست صورت می‌گیرد. ( جدول شماره 3).
ز) مرجع اعطای درجات هنری مشمولین این آئین نامه، شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی است.
ح) فاصله زمانی بین دو ارزشیابی برای مشمولین این ضوابط در یک پست سازمانی، در هر حال کمتر از یک سال نخواهد بود.
ط) هر گونه اعتراض از سوی هنرمند به ارزشیابی وی، در صورت تأیید حداقل دو تن از استادان شاخص در رشته هنری، قابل بررسی درهمان شورا است.
ماده 7: از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، کلیه ارزشیابی های هنرمندان هنرهای سنتی با رعایت مفاد این ضوابط انجام خواهد شد.
ماده 8: هر گونه تغییر در مفاد این مصوبه منوط به تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی خواهد بود.
تبصره 1: موارد مربوط به امور اداری و استخدامی در حیطة اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.
تبصره 2: شورای ارزشیای هنرهای سنتی می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای تغییر مفاد این مصوبه برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
ضوابط فوق در 8 ماده و 10 تبصره در جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی 
                                                                                                                                         شماره 1799/دش
10/6/1380
سیاست ها، حدود وظایف و نحوة فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور
(مصوب جلسه 483 مورخ 23/5/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به منظور ساماندهی مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور و ایجاد بستری مناسب برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در تلاش برای رشد و پرورش علائق و استعدادهای نسل جوان و نیز تعیین حیطة مسئولیت هرکدام از دستگاهها، ضوابط زیر تعیین می‌گردد:
فصل اول: تعریف
ماده 1: مرکز آموزشی آزاد که در این مصوبه «آموزشگاه» یا «مؤسسه آموزشی» نامیده می شود مکانی است که به منظور تربیت و آموزش افراد علاقمند به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی، بی آنکه منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی رایج در کشور گردد، بر اساس شئون و هنجاری های اسلامی و با رعایت مقررات این مصوبه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می گردد.
ماده 2: آموزشگاهها یا مؤسسات آموزشی باید کلاسهای آموزشی مربوط به آقایان وبانوان را به تفکیک برگزار کنند و کارکنان شاغل در آموزشگاهها مخصوص آقایان باید منحصراً مرد و در آموزشگاه های مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
فصل دوم: حدود وظایف و نحوة فعالیت
ماده 3: صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد درقالب برگزاری کلاسهای تجدیدی، تکدرس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه ای و آموزش زبانهای خارجی بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدی تاقبل از دانشگاه به صورت حضوری و غیر حضوری تحت عنوان آموزشگاه علمی آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.
ماده 4: صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب دوره های آموزش عالی آزاد ودوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت بالاتر از سطح دوره متوسطه و همچنین برگزاری کلاسهای کنکور برای دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی مربوط به گروه غیرپزشکی و پزشکی تخت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد و نظارت بر آنها حسب مورد از وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می‌باشد.
ماده 5: صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالبهای دوره های فراگیری مهارت، حرفه و رشتة معین بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عوان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت کارو امور اجتماعی( سازمان فنی و حرفه ای کشور) می‌باشد.
ماده 6: در صورتی که مؤسین مراکز آموزشهای آزاد متقاضی تأسیس آموزشگاههای چند منظوره برای آموزش در زمینه های مختلف باشند کسب مجوز از هر یک از دستگاه های ذیربط الزامی است.
ماده 7: صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار کشور فقط در صورت تأیید رسمی و معرفی هر یک از وزارتخانه های ذیربط برابر فرمهای ویژه مجاز به تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی می‌باشند و مؤسس یا مؤسسین ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط می باشند.
ماده 8: اداره ثبت شرکتها مکلف است ثبت مراکز متقاضی فعالیت آموزشهای آزاد را با ارائه مجوز از وزارتخانه های ذیربط انجام دهد.
تبصره هر گونه تغییر در اساسنامه این مراکزباید با اطلاع و موافقت وزارتخانه مرجع صدور مجوز صورت پذیرد.
ماده 9: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و ارگانهایی که متقاضی فعالیت در رشته های مختلف آموزش های آزاد می‌باشند موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذیربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند. درغیر اینصورت فعالیت آنها غیر مجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیل مؤسسات و اردوهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده (مصوب 7/10/1372 مجلس شورای اسلامی ) و آئین نامه اجرایی آن (مصوب 18/3/1373 هیئت وزیران) اقدام و عندالاقتضاء فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد.
تبصره آندسته از نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی می‌باشند نیازی به کسب مجوز ندارند لکن بایستی این نوع از فعالیت های خود را به اطلاع دستگاه ذیربط برسانند ولازم است متناسب با نوع فعالیت، مقررات و ضوابط دستگاه ذیربط را رعایت نمایند و دستگاه ذیربط نیز حق نظارت بر فعالیت آنها را خواهد داشت.
ماده 10: آئین نامه اجرایی این مصوبه توسط هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای ذیبط تهیه و پس از تأیید بالاترین مرجع تصمیم گیری در آن وزارتخانه یا سازمان ابلاغ می‌گردد.
ماده 11: با توجه به مصوبات «ضوابط تأسیس مراکز و مؤسسات ، کانونها و انجمن‌‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» و «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری» (مصوب 8/8/1375 و 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مفاد این مصوبه شامل تأسیس مؤسسات و آموزشگاه های مزبور نمیشود.
این مصوبه در 2 فصل و 11 ماده و 2 تبصره برای کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ……… لازم‌الاجرا ست و سایر مصوبات مغایر با آن ملغی اعلام میگردد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فرهنگی سید محمد خاتمی
اصلاح، تکمیل وتفسیر مصوبه سیاست ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
مصوب جلسه 513 مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاح، تکمیل و تفسیر مصوبه سیاست ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور را به این شرح تصویب کرد.
تبصره 1 ماده 4: صدور مجوز آموزشهای زبانهای خارجی از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش وبرای دوره های عالی (دانشگاهی) بر عهده وزارت علوم، تقیقات و فناوری می‌باشد.
وزارتین مزبور حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به صدور مجوز برای مؤسساتی که وضعیت خود را باشرایط موردنظر آنان تطبیق داده اند، اقدام نمایند.
تبصره 2 ماده 4: مراکزبرای سرفصل های کاربردی تخصصی مانند هتلداری، روزنامه نگاری، خبرنگاری، جهانگردی و باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نمایند. به منظور پیشگیری از تخلف و فعالیتهای مراکز خارج از حوزه تعیین شده، دستگاه ذیربط فرمهای دور مجوز و ضوابط نظارت را بازنگری و نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.
تبصره ماده 6: اعطای مجوز به یک مرکز آموزش آزاد، موجب و مجوزی برای دائر نمودن شعبه یا شعبات در همان شهر یا شهرهای دیگر نمی گردد.
تبصره 1 ماده 9: آن دسته از نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی می‌باشند جهت دائر نمودن دوره های آموزشی خاص که با دامنه فعالیت ومسئولیت وزارتخانه های مسئول، تداخل یا همسانی دارد لازم است قبل از اقدام، موافقت وزارتخانه ذیربط را اخذ نمایند و وزارتخانه ذیربط نیز حق نظارت بر فعالیت آنها را خواهد داشت.
تبصره 2 ماده 9: دوره های آموزش و مؤسسات برگزار کننده آموزش های آزاد تحت نظارت دستگاه با دستگاههای صادرکننده مجوز می‌باشند.
تبصره ماده 10: دستگاههای مجری آموزشهای آزاد موظفند حداکثر یکسال پس از تصویب این مصوبه، آیین نامه اجرای خود را بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاهای فنی و حرفه ای آزاد (مصوب جلسه 28/1/1379 هیئت محترم وزیران) به عنوان آین نامه الگو، در کمیته هماهنگی آیین نامه های اجرایی آموزش های کشور که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور نمینده دستگاههای مجری تشکیل می‌گردد، بصورت نهایی هماهنگ و تنظیم نمایند.
ماده 12: دستگاههای مجری آموزشهای آزاد موظفند پیش از صدور هر گونه مجوزی برای برگزاری دوره یا تأسیس آموزشگاه بر طبق بند 14 ماده 4 قانون ناجا و مواد 1، 2، 3 آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی ( مصوب 23/3/1363 هیئت محترم دولت) و تبصره های آن، نسبت به کسب نظر موافق ناجا در مورد صلاحیت موقعیت انتظامی مکان اقدام نمایند.
ماده 13: وزارتخانه های ذیربط می بایست ظرف مدت 3 ماه ضوابط و نحوه نظارت بر فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد را تهیه نمایند.
-   با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به صدور مجوز تأسیس حدود 2200 مؤسسه آموزشی زبان خارجی اقدام نموده است، به مؤسسات مذکور اجازه داده شود که صرفاً نسبت به برگزاری دوره های تخصصی: کاربردی در حدود وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برای افراد جویای کار وشاغلین در دوره های سنی 20 سال به بالا با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اقدام نمایند.
 
شماره: 3992/دش        تاریخ: 30/7/1382
اصلاح تبصره 1 ماده 9 سیاستها، حدود وظایف ونحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
(مصوب جلسه 526 مورخ 15/7/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 526 مورخ 15/7/1382 تبصره 1 ماده 9 مصوبه سیاستها، حدودوظائف ونحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور (نامه مورخ 24/4/1382 جهاد دانشگاهی) را به شرح زیر تصویب کرد:
تبصره 1 ماده 9: آن دسته از نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود محاز به فعالیت آموزشی می باشند جهت دائر نمودن دوره های آموزشی خاص که با دامنه فعالیت و مسئولیت وزارتخانه های مسئول، تداخل یا همسانی دارد لازم است قبل از اقدام، موافقت کلی وزارتخانه ذیربط را اخذ نمایند و وزارتخانه ذیربط نیز حق نظارت بر فعالیت آنها را خواهد داشت. مراکز تحت پوشش جهاد دانشگاهی که قبل از وضع این مصوبه مشغول فعالیت بوده اند، از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
                                                                                                                                         شماره 1511/دش     
20/5/1380
سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات
(مصوب جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
مقدمه:
مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی، مدافع و نشر دهندة ارزشهای فرهنگ اسلامی ایرانی محسوب می‌شوند. بی‌تردید ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات امکان پذیر است. فعالیت آزاد مطبوعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازنده و جهت دهنده افکار عمومی می‌باشد و اصل آزادی مطبوعات و حدود و قیود آن در اصل 24 قانون اساسی انعکاس یافته است به همین دلیل تحلیل مفاهیم بکاررفته در این اصل و تبیین دلالتهای آن به منظور تعیین مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات، ضروری است. مطاب اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل له مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند» بدین ترتیب در اصل 24 قانون اساسی، اصل بر «آزادی مطبوعات » است و محدودیت‌های آن، به عنوان استثناهای این اصل می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. بخش مهمی از قانون مطبوعات فعلی نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق و تدقیق اصل 24 قانون اساسی اختصاص دارد.
از جمله سیاست های مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی ارتقای سطح کیفی و کمی مطبوعات به منظور کمک به رشد و اصلاح فرهنگ عمومی است. برای تحقق این امر و فراهم سازی بستر عینی تحقق سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات موارد ذیل می‌بایست مورد عنایت قرار گیرد:
الف) بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مطبوعات و استفاده از فن آوری جدید ارتباط جمعی و به روز نگه داشتن توانایی های فنی و ابزاری رسانه ها.
ب) تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی مطبوعات و آماده سازی شرایط مطلوب برای مطبوعات به منظور دستیابی به شیوه های مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقی مختلف با رعایت استقلال و آزادی در چارچوب قوانین.
ج) تأسیس و تقویت مراکزآموزشی و آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی لازم برای ارتقای کمی و کیفی مطبوعات.
د) گسترش مبادلات فرهنگی خبری و مطبوعاتی با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تأسیس و تقویت نمایندگی های مطبوعات در خارج از کشور به منظور بهره گیری از تجربیات و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصة فعالیت های خبری و تبلیغی.
هـ ) انجام تحقیقات علمی در باره مطبوعات و سنجش میزان تأثیر فعالیت آنها در افکار عمومی.
باعنایت به موارد فوق و با تکیه بر قانون اساسی، قانون مطبوعات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های ذیربط و سایر قوانین و مقررات فرهنگی، اصول سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات که مبین نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور درتشخیص، تعیین و تدوین مهم ترین اصول و اولویت های فعالیت های فرهنگی بوده و اهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی می باشد شامل عناصر و مؤلفه هایی به شرح ذیل می‌باشد:
7.     در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات«مبانی اسلام» عبارت است از ضروری دین در اعتقادات، اخلاقیات، احکام، شعائر و مناسک دین.
8.     حقوق عمومی مورد نظر در سیاست فرهنگی رسانه ها و مطبوعات عبارت است از: همه حقوق الزامی پذیرفته شده در اسلام و قانون اساسی برا ی فرد، جامعه و حکومت در روابط گوناگون فردی و اجتماعی که شامل حقوق خصوصی حاکم میان افراد و شخصیتها و نیز حقوق عمومی در قلمرو روابط میان مردم و حکومت می‌شود. کلیت نظام و آزادیهای مطرح در قانون اساسی، نظم اجتماعی، امنیت، شئون اخلاقی، حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از مصادیق بارز حقوق عمومی به شمار می آید.
9.     در سیاست فرهنگی مطبوعات، نقد علمی، بحث منطقی، طرح پرسش در مسائل دینی و نقد و بررسی عملکرد حکومت در صورتی که موجب تضعیف باورهای دینی و خلل در عمل به احکام اسلام و تعرض به حقوق عمومی نباشد، از عنوان اخلال خارج است. اخلال، عنوان قصدی نیست. در صورت اثبات عدم تحقق عنصر معنوی جرم یعنی قصد، این امر در تخفیف یا عفو مؤثر خواهد بود.
10.     موارد ذیل از عنوان اخلال خارج است:
1:5 اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین و طرح اشکالات و بیان نارسایی ها به قصد ریشه یابی و شناخت دقیق تر مسائل و دست یابی به راه حل های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی.
2:5 نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه اندیشه های آنان به نحوی که موجب تضعیف نظام نشود.
3:5 ترویج فرهنگ نقد و انتقادسازنده با پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب اشخاص.
4:5 نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی.
5 5 درج مقالات و مطالب علمی، تحقیقی و استدلالی وامثال آن در زمینه افکار و مکاتب الحادی در نشریات تخصصی، که فاقد موضع گیری تبلیغی و ترویجی باشد.
6:5 درج مطلب و تصویر در زمینه های اخلاقی، هنری، ورزشی، علمی، تخصصی به دور از تحریک و ابتذال و به منظور ایجاد شناخت بیشتر وتوسعه بینش مخاطب ، به گونه ای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد.
7:5 انتشار و درج تصاویر، مطالب طنز ، طرح ها و کاریکاتورهایی که حاوی توهین، افترا و هتک افراد حقیقی نبوده و به قصد انتقاد سازنده واصلاح امور صورت گیرد.
سیاستهای فوق در یک مقدمه و 12 بند در جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به پیوست مصوبه جلسه 530 مورخ 25/9/82 شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره شاخص های فرهنگی برای اجرا ابلاغ می شود.
سید محمد خاتمی: رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شاخص های فرهنگی
مصوب جلسه 530 مورخ 25/9/82 شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 530 مورخ 25/9/82 ، در اجرای بند «الف» ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلامی و شاخص های فرهنگی متناسب با آن را در سه حوزه
2: تغییرات فکری ، بینشی و رفتاری
3: مصرف کالاها و خدمات فرهنگی
4:نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی دولتی و غیر دولتی به این شرح تصویب کرد:
ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی
2: مشروعیت الهی نظام اسلامی
3: اولویت حفظ نظام اسلامی
4: کارآمدی نظام اسلامی
5: عمل به تکلیف
6: استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی
7: آزادی مشروع
8: مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
9: بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان
10: وحدت کلمه آحاد ملت و دولت و ملت
11: خودکفایی علمی و نهضت نرم افزاری
12: التزام علمی به دین اسلام
13: ایثارگری و شهادت طلبی
14: وجدان کار و مسئولیت پذیی
15: پیوند دین وسیاست و عدم جدایی آنها
16: حفظ واحیای هویت دینی و ملی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانه
17: احترام به قانون و انضباط اجتماعی
18: حفظ و احیای معنویات و اخلاق اسلامی و نفی مادی گری و تجمل گرایی
19: خرد ورزی و منطق گرایی، پای بندی به عقل و تجربه و مبارزه با خرافات و عوام فریبی
20: خدمت رسانی به مردم
21: اسلامی شدن مراکز آموزشی و فرهنگی
22: حفظ کیان خانواده و تأکید بر جایگاه زنان، جوانان و نخبگان در جامعه
1-        شاخصهای تحولات فکری، بینشی، رفتاری
1-1-میزان اعتقاد به خدا و روز جزا
1-2- میزان پای بندی به شعائر فردی و اجتماعی دین اسلام
1-3-میزان اعتقاد والتزام به ویژگی های انسان کامل از نظر دین
1-4- میزان اعتقاد و التزام به ویژگی های اقتصادی اسلامی
1-5-میزان پای بندی به هویت ملی و دینی
1-6- میزان پای بندی به روابط شرعی میان زن و مرد
1-7- میزان پای بندی به قانون
1-8- میزان پای بندی به شیوه های ارتقاء اجتماعی به هنجار
1-9- میزان اعتماد مردم به یکدیگر، به گروه ها، اقشار، اقوام، نخبگان و دولت
1-10-    میزان اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط
1-11-     میزان اعتقاد به نفس عمل و نه صرفاً عامل عمل
1-12-     میزان پرهیز از توجیه اعمال نابه هنجار و فرار از مسئولیت
1-13-     میزان اعتقاد گروهها و اقشار مختلف اجتماعی به دخالت دین در امور سیاسی
1-14-     میزان مشارکت سیاسی، اجتماعی
1-15-    میزان اعتقاد به تعهد در واگذاری مسئولیت ها(التزام به ارزشهای ملی و دینی)
1-16-     میزان خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور
1-17-     میزان اعتمادمتقابل میان نخبگان سیاسی، اجتماعی
1-18-     میزان وجدان کار
1-19-     میزان مطابقت کالاها و خدمات فرهنگی تولید شده با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی
1-20-     میزان اعتقاد و اعتماد به توان خودی در توسعه علمی، صنعتی کشور و عدم اعتماد به بیگانگان
1-21-    میزان خدمت رسانی به مردم
1-22-     میزان پای بندی به سنت های مقبول شرعی و عرفی
1-23-     میزان پای بندی به موازین عقلی و دوری از خرافات
1-24-    میزان اعتقاد به دفاع از کیان اسلامی و دفع تهاجم بیگانگان از جمهوری اسلامی
1-25-     میزان اعتقاد به سهم کشور در تولید علم و اطلاعات و پژوهشهای علمی در عرصه های جهانی
2- شاخصهای مصرف کالاها و خدمات فرهنگی
2-1- سرانه مطالعه کتب غیر درسی
2-2- سرانه مطالعه روزنامه
2-3- سرانه استفاده از رسانه های سمعی و بصری
2-4- سرانه استفاده از هنرهای نمایش (سینما، تئاتر و موسیقی زنده)
2-5- سرانه شرکت در مراسم و مجالس مذهبی
2-6- سرانه بازدید از نمایشگاه های فرهنگی و هنری
2-7- سرانه بازدید از موزه ها، اماکن و آثار تاریخی (میراث فرهنگی)
2-8-سرانه مسافرتهای سیاحتی و زیارتی
2-9- سرانه فعالیتهای ورزشی بر حسب ساعت (فردی و همگانی)
2-10-  میزان برخورداری خانوار از رایانه
2-11-  میزان بهره مندی افراد از رسانه های مکتوب وصوتی، تصویری خارجی
2-12-  میزان استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون (به تفکیک)
3- شاخصهای توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی
 
الف: کتاب
3-1-شمارندگان کتاب
3-2- سهم عناوین کتابهای چاپ اول به کل عناوین
3-3- سهم عناوین کتابهای تآلیف شده به کل عناوین منتشر شده
3-4- نسبت عناوین کتابهای ترجمه شده به کل عناوین
3-5- مصرف کل کاغذ فرهنگی (چاپ ونشر)
3-6-نسبت شمارگان کتابهای دینی به کل شمارگان کتابها
3-7-نسبت عناوین کتابهای دینی به کل عناوین کتاب
3-8- نسبت شمارگان قرآن کریم به کل کتابهای منتشره وکتابهای دینی
3-9- تعداد مؤلفان و مترجمان
3-10-     تعداد تشکلهای صنفی، حرفه ای در بخش کتاب
3-11-     تعداد کتابفروشیها
3-12-     سرانه زیر بنای کتابخانه های عمومی (کتابخانه های عمومی شهری، مساجد و روستایی)
3-13-     نسبت کتابهای امانت داده شده به کل موجودی کتاب در کتابخانه های عمومی
3-14-     تعداد مراجعان به کتابخانه های عمومی
3-15-     تعداد مراجعان به کتابخانه های مراکز آموزشی ( مدارس و مراکز آموزش عالی)
3-16-     تعداد کتابخانه های مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات
3-17-     تعداد ناشران کشور به تفکیک فعال و غیر فعال
3-18-     ظرفیت چاپخانه ها به تفکیک ورق
ب: مطبوعات
3-19- سرانه شمارگان مطبوعات (به جز روزنامه ) به ازاء هر ده هزار نفر
3-20-  عناوین مطبوعات به جز روزنامه
3-21-  سرانه شمارگان روزنامه
3-22-  عناوین روزنامه
3-23-  عناوین مطبوعات غیر فارسی داخلی به کل عناوین مطبوعات
3-24-  تعداد نشریات الکترونیکی
3-25-  تعداد مطبوعات حوزه دین به کل مطبوعات
3-26-  تعداد دکه ها و مراکز تک فروشی مطبوعات
3-27-  تعداد اعضای شاغل در هیئت تحریریه مطبوعات
3-28-       تعداد تشکلهای صنفی، حرفه ای در بخش مطبوعات
 پ: سینما
3-29-      سرانه ظرفیت سالنهای سینما (صندلی / سالن)
3-30-      تعداد فیلمهای سینمای تولید شده
3-31-      تعداد فیلمهای وارداتی اکران شده
3-32-      تعدادتماشاگران فیلم های داخلی
3-33-      تعداد تماشاگران فیلم های خارجی
3-34-      تعداد تشکلهای صنفی، حرفه ای در حوزه سینما
3-35-      نسبت فیلمهای مذهبی تولید شده به کلی فیلمها
3-36-       نسبت فیلمهای تاریخی، ملی تولید شده به کل فیلمها 
ث: موسیقی، تئاتر و سایر فعالیتهای هنری
3-37-  سرانه صندلی مراکز اجرای برنامه موسیقی و تئاتر
3-38-  عناوین موسیقی تولید شده به تفکیک موضوع
3-39- شمارگان موسیقی تولید شده
3-40- تعداد نمایشهای اجراشده
3-41-  نسبت نمایشنامه های مذهبی تولید شده به کل نمایشنامه ها
3-42-  نسبت نمایشنامه های تاریخی، ملی تولید شده به کل نمایشنامه ها
3-43-  تعداد تماشاگران برنامه های هنری
3-44- شمارگان نوارهای صوتی تولید شده به تفکیک موضوع
3-45-  تعداد فروشگاههای عرضه محصولات هنری
3-46-    تعداد نشران آثار صوتی، تصویری
3-47- تعداد نگارخانه ها
3-48-  تعداد تشکلهای صنفی، حرفه ای در بخش هنر
ج: ورزش
3-49-    ظرفیت اسمی سالنها و میادین ورزش (تماشاگران)
3-50-     تعداد تماشاگران مسابقات ورزشی
3-51-     سرانه مساحت اردوگاههای فرهنگی تفریحی به کل دانش آموزان
3-52-     سرانه فضاهای ورزشی ثبت شده به تفکیک عمومی و دانشجویی
3-53-     سرانه فضاهای ورزشی مدارس
3-54-  تعداد ورزشکاران فعال در ورزشهای قهرمانی
3-55-  تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین الملل
3-56-    تعداد باشگاههای ورزشی
3-57-  تعداد تشکلهای صنفی، حرفه ای در بخش ورزش
3-58-  تعداد مسابقات ورزشی بین المللی برگزار شده در داخل
چ: رادیو ، تلویزیون
3-59-   میزان تولید و پخش برنامه های رادیویی
3-60-    میزان تولید و پخش برنامه های تلویزیونی
3-61-    گیرنده های رادیویی و تلویزیونی به ازاء هر خانوار
ح: خبر گزاری
3-62-   تعداد خبرهای تولید شده برحسب کلمه و به تفکیک موضوع و زبان
3-63-    تعداد مشترکین اخبار خروجی
3-64-    تعداد خبرگزاریهای داخلی
3-65-    تعداد دفاتر خبرگزاری های خارجی در ایران
3-66-     تعداد دفاتر خبرگزاری ایران در خارج از کشور
3-67-    تعداد خبرنگاران خبرگزاری های داخلی
3-68-   تعداد خبرنگاران خارجی شاغل در کشور
خ: سایر رسانه های صوتی ، تصویری
3-69- تعداد سایت های اینترنتی فارسی زبان داخلی
3-70-  تعداد و بلاگها و آب اس پی های فارسی زبان
3-71-  تعداد نرم افزارهای چند رسانه ای تولید شده داخلی به تفکیک موضوع
د: امور مذهبی
3-72-نسبت مساجد دارای امام جماعت به کل مساجد
3-73- نسبت مساجد دارای کتابخانه و محل اجتماعات فرهنگی به کل مساجد
3-74- نسبت مساجد مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل مساجد
3-75- تعداد زائران اماکن مذهبی خارج از کشور
3-76- تعداد کانونهای قرآنی موجود در کشور
3-77- تعداد موقوفات جدید ثبت شده (در طی سال)
3-78- تعداد رقبات به تفکیک نوع
3-79- تعداد مدارس دینی به تفکیک جنسیت
3-80- تعداد مؤسسات آموزشی و پژوهشی دینی
3-81-تعداد طلاب کشور
3-82- نسبت روحانیون کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت
3-83- نسبت تشکلها و هیآتهای دینی به تشکلهای غیر دولتی
3-84- نسبت تشکلها و هیآتهای دینی بانوان به کل تشکلهای دینی
3-85- نسبت مجتمع های در اختیار تشکلهای دینی به کل مجتمع ها
3-86- تعداد حسینیه های موجود در کشور
3-87- تعدادسایت و نرم افزارهای دینی
3-88- تعداد سخنرانی های مذهبی
3-89- تعداد مؤسسات خیریه ثبت شده
3-90- تعداد اماکن مذهبی اقلیت های دینی
3-91-تعداد نمازخانه ها
3-92- تعداد آگهی های فرهنگی ، مذهبی در رسانه ها و تبلیغات شهری به کل آگهی ها
ذ: میراث فرهنگی و امور سیاحت
3-93-     تعداد آثار تاریخی ثبت شده (منقول و غیرمنقول)
3-94-      تعداد اماکن تاریخی مکشوفه
3-95-      تعداد آثار تاریخی مرمت شده به کل آثار تاریخی
3-96-      تعداد موزه ها
3-97-      تعداد تخت های اماکن اقامتی عمومی
3-98-      تعداد بازدید کنندگان از موزه ها و اثار تاریخی
3-99-      ضریب اشغال اماکن اقامتی عمومی (نفر / تخت)
3-100- تعداد سفرها به خارج از کشور (به استثنای زائران اماکن مذهبی)
3-101-تعداد گردشگران داخلی به اماکن زیارتی و سیاحتی
3-102- تعداد گردشگران وارد شده به کشور
3-103- نسبت شرکت کنندگان در اردوهای دانشجویی و دانش آموزی به کل گردشگران داخلی
ر: اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشارکت فرهنگی
3-104-   ضریب جینی
3-105-    درآمد سرانه
3-106-      نسبت بودجه فرهنگی دولت به کل بودجه عمومی
3-107-      سهم اعتبارات پژزوهشی فرهنگی به کل اعتبارات پژوهشی
3-108-      تعداد واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی دولتی به بخشهای غیر دولتی
3-109-      بعداد مؤسسات فرهنگی ، هنری غیردولتی NGO  ها 
3-110-      تعداد انجمنهای فرهنگی ، هنری غیر دولتی
3-111- میزان تقدیر از پدیدآورندگان کالاها و خدمات فرهنگی
3-112-     میزان یارانه اختصاص یافته با کالاها و خدمات فرهنگی
3-113-      تعداد مراسم برگزار شده برای تجلیل از مشاهیر دینی، علمی و فرهنگی
ز: مبادلات فرهنگی
3-114-    تعداد دفاتر نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور
3-115-     تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور
3-116-     تعداد مبلغان مذهبی اعزام شده به خارج از کشور
3-117-     تعداد دانشجویان و طلاب خارجی شاغل به تحصیل در داخل
3-118-     تعداد فیلم های ایرانی اکران شده در خارج از کشور
3-119-     تعداد نمایشنامه های ایرانی اجرا شده درخارج از کشور
3-120-    دفعات اجرای برنامه موسیقی زنده در خارج از کشور
3-121-     تعداد بازدیدکندگان خارجی از کشور
3-122-     تعداد همایشهای برگزار شده در خارج از کشور توسط ایرانیها
3-123-    تعداد مراکز اسلامی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می شود
3-124-    تعداد مراکز ایرانشناسی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می شود
3-125-     تعداد کتابهای فارسی ترجمه شده به زبانهای دیگر
3-126-     تعداد کتابهای به زبان غیر فارسی که از سوی ایرانیان نوشته و منتشر شده است
ژ: وسایل ارتباطی
3-127-سرانه خط تلفن به ازاء هر 1000 نفر
3-128- تعداد دفاتر پست به ازاء هر 100000 نفر
3-129- تعداد مشترکین تلفن همراه به ازاء هر 10000 نفر
3-130- تعداد مشترکین اینترنت
سید محمد خاتمی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
                                                                                                                                       شماره :‌ 5618/دش
تاریخ :‌ 6/11/1382
سیاستهای حمایت ازاشتغال هنرمندان
(مصوبه جلسه 531 مورخ 9/10/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 531 مورخ 9/10/1382 به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 270/82/دش ه مورخ 22/7/1382)‌ سیاستهای حمایت ازاشتغال هنرمندان را به این شرح تصویب کرد :
مقدمه : نقش هنرمندان در ارتقای فرهنگی جامعه،‌ اهمیت اشتغال و توجه به کارایی آن در جامعه را مضاعف می کند. محورهای توجه به امر اشتغال هنرمندان در باروری فرهنگ جامعه عبارتنداز:
الف‌ ـ تقویت و حامیت ازهنرمند برای تولید بیشتر و بهتر آثار هنری.
ب ـ اصلاح مقررات موجود در استفاده ازنیروهای کارآمد هنری برای عرصه ها ی مدیریتی، پژوهشی،‌ آموزشی و تولیدی.
ج ـ تقویت تعامل جامعه با آثار هنری و بالعکس.
د ـ اصلاح ذائقه جامعه در بهره گیری ازآثار هنری.
ه ـ توجه به مبنای ارزشهای دینی و ملی و اصول سیاست فرهنگی کشور در کلیه برنامه ریزی های کشور در کلیه برنامه ها ی مربوط به اشتغال هنرمندان.
با توجه به محورها و اهداف فوق، سیاستها و اقدامات حمایتی ازاشتغال هنرمندان جامعه در دو حوزه خصوصی و دولتی عبارت است از:
الف : سیاستهای حمایت ازاشتغال هنرمندان در بخش خصوصی
1ـ ایجاد بازارچه ها ی عرضه تولیدان هنری در کشور :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور (شهرداریها) موظفند ضوابط ایجاد بازارچه ها ی عرضه تولید آثار هنری را با هدف مشارکت هنرمندان، طی مدت یک سال تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارائه نمایند.
2ـ اصلاح و تکمیل مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت تشکلهای صنفی و هنری :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدت یک سال مقررات و ضوابط فعالیت تشکلهای صنفی و هنری را اصلاح،‌ تکمیل و گزارش نهایی آن را به شورای هنر ارائه نماید.
3ـ تشویق مردم به استفاده ازآثار هنری ارزشمند :
به منظور تشویق مردم به استفاده ازآثار هنری ارزشمند، دبیرخانه شورای هنر موظف است، طراحی را ظرف مدت ده ماه با مشارکت دستگاههای فرهنگی و هنری ذی ربط تهیه، تنظیم و برای تصویب به شورای هنر ارائه دهد.
4ـ تقویت ارتباط هنر و صنعت :
به منظور تقویت و تعامل و صنعت و هنر،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با برگزاری سمینارهایی در این خصوص، طرحی را با مشارکت فرهنگستان هنر و وزارت صنایع ظرف مدت یک سال تهیه، تنظیم و برای تصویب به شورای هنر ارائه دهد.
5ـ ایجاد کارگاههای هنری :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ وزارت کشور (شهرداریها) و سازمان تبلیغات اسلامی، موظفند ظرف مدت یک سال دستورالعمل تأسیس کارگاههای هنری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تهیه، تنظیم و برای تصویب به شورای هنر ارائه دهند.
ب ـ سیاستهای حمایت ازاشتغال هنرمندان در بخش دولتی
1ـ استفاده ازفارغ التحصیلات رشته ها ی هنری در پستهای هنری :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههای هنری رسمی کشور موظفند به منظور فراهم آوردن بستر مناسب برای استفاده ازفارغ التحصیلان رشته ها ی هنری در پستهای ذی ربط، ظرف مدت یک سال مجموعه مقررات لازم را در این خصوص را تهیه و حسب مورد به منظور تصویب در هیأت دولت یا مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
2ـ تخصصی کردن مشاغل هنری :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تکمیل و اصلاح قوانین و ضوابط مربوط به مشاغل هنری اقدام و آنها را به مراجع صالحه برای تصویب ارائه نماید.
3ـ حمایت دولت ازفعالیتهای آزاد :
3ـ1ـ اجازه خرید آثار هنرمندان در دستگاههای دولتی با نظر کارشناسان خبره.
3ـ2ـ اختصاص کالا برگ مصرف فرهنگی شامل خرید و استفاده ازخدمات هنری برای کارمندان و کارکنان دولت.
3ـ3ـ تغییر تدریجی حمایت ازمخاطب و مصرف کننده آثار فرهنگی و هنری به جای حمایت ازتولید کننده آثار فرهنگی و هنری.
3ـ4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور العملها و آیین نامه اجرایی بندهای فوق را ظرف مدت یک سال تهیه و برای تصویب به شورای هنر ارائه خواهد داد.
4ـ تقویت بنیه ها ی علمی و فناوری عرصه ها ی مختلف هنر :
تقویت بنیه ها ی علمی و فناوری و تجهیز و نوسازی امکانات تولیدی ـ‌ تفریحی و آموزشی هنرهای مختلف به آنان، سرعت، کارآیی و تأثیر بهتری را خواهد بخشید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند طرحی را در این خصوص ظرف مدت یک سال تهیه و آن را برای تصویب به شورای هنر ارائه دهند.
5ـ احیای مشاغل جانبی هنر :
احیای زمینه هایی که موجب رونق هنرها می شوند (خصوصاً در ارتباط با رونق جهانگردی و گردشگری).
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان ایرانگردی و جهانگردی)‌ مکلفند طرحی را در این خصوص ظرف مدت یک سال تهیه و برای تصویب به شواری هنر ارائه نمایند.
6ـ احیای هنرهای سنتی :
به منظور به روز کردن استفاده ازهنرهای سنتی و فراهم نمودن صدور محصولات هنرهای سنتی، سازمان میراث فرهنگ کشور مکلف است طرحی را در مدت یک سال تهیه و برای تصویب به شورای هنری ارائه نمایند.
7ـ صدور محصولات هنری به خارج ازکشور :
مشکلات کنونی که بر سر راه صدور محصولات و خدمات هنری سنتی موجود می باشد بررسی شود. راه حل ها ی متناسب با امکانات فعلی می بایست توسط سازمان میراث فرهنگستان هنر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف مدت یک سال تهیه و برای تصویب به شورای هنر ارائه شود.
ج ـ نظارت بر اجرا
هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است نسبت به نظارت و پی گیری اجرای سیاستهای فوق اقدام نموده و گزارش آن را به شورای عالی ارائه دهد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی
 


[1]: بازنگری اهداف وو ظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت و با تغییراتی که ا طرف کمیسیون منتخب پیشنهاد شده بود به شرح زیر موافقت شد:
الف : اهداف به صورت سابق باقی خواهد ماند .
ب : شرح وظایف به صورت زیر اصلاح شد .
1: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی کشور .
2: بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی به منظور حل آنها .
3: تصویب طرحهای پیشنهادی برای انجام زمینه های مناسب به منظور مشارکت همه جانبه در تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
4: تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقات و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، و تصویب هر یک و تجدید نظر در اساسنامه های موسسات مشابه عنداللزوم .
5: تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران .، استادان ، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان .
تبصره نامزد ریاست دانشگاهها را وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای تایید به شورا معرفی می کنند .
6: سیاستگذاری به منظور ریشه کن کردن بیسوادی.
7: تصویب اصول کلی و سیاستهای توسعه روابط علمی و فرهنگی باکشورهای دیگر .
8: نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج آنها .
9: سیاست گذاری برای نشر کتاب ویژه کتابهای دانشگاهی .
10: تعیین مرجع برای طرح و تدوین و تصویب برنامه های فرهنگی و پژوهشی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی دیگر
[2]متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
( صوب جلسه 258 مورخ 1/6/73 شورای مشترک و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 338 مورخ 29/6/73
با توجه به مفاد ماده     4 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ( مصوب جلسات124   و 128 مورخ 3/6/66 و 21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و به منظور اداره انجمن و تصریح وظایف هیات امنای انجمن در جلسه مورخ 12/4/73 خود ، این موارد را تصویب کرد.
ماده 1: ارکان انجمن :
الف : هیات امنا.
ب : هیات مدیره
ج : مجمع عمومی اعضا
الف هیات امنا
ماده 2 وظایف هیات امنا :
الف : تصویب اعضای هیات مدیره و رئیس انجمن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ب : تصویب سیاستها و خط مشی های انجمن .
ج: بررسی و تصویب عملکرد و محاسبات سالیانه انجمن .
د: تصویب تشکیل شعب انجمن در هر استان یا خارج از کشور و تایید هیات امنا هرکدام .
ب : هیات مدیره
ماده 3: هیات مدیره مرکب از 5 نفر است که هر دو سال یکبار انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .
ماده 4: وظایف هیات مدیره :
الف : اجرای تصمیمات هیات امنا.
ب : اداره امور جاری انجمن .
ج : تنظیم و تصویب برنامه ها ، آئین نامه ها و تشکیلات انجمن طبق اساسنامه آن .
د: برگزاری مجمع عمومی .
ماده 5: هیات مدیره می تواند برای امور جاری انجمن ، علاوه بر استخدام افراد لازم ،   از معاضدت و بکارگیری نیروی انسانی سازمانها و موسسات دولتی بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کند.
ج مجمع عمومی :
ماده 6 مجمع عمومی مرکب است از اجتماعی اعضای رسمی و افتخاری علاقمند به اهداف انجمن که در زمینه توسعه و تقویت فعالیتهای آن ، راهنمایی و همکاری می کنند.
منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده 7: منابع مالی انجمن عبارتست است از :
الف : در آمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سیمان .
ب : کمکهای مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و یا خصوصی
ج : درآمد حاصل از فروش نشریات کتب انجمن .
د : در آمدهای متفرقه .
ماده 8 محاسبات انجمن به عهده خزانه دار است و حواله های صادر شده باید به امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار برسد.
تبصره عایدات انجمن منحصرا صرف امور ناظر به اهداف و خط مشی های انجمن میشود.
وضعیت حقوقی و ثبت انجمن
ماده 9: انجمن ، موسسه ای است عمومی ، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است .
تبصره کلیه حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملی ( سابق ) به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تعلق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثار ملی محسوب می شود.
این متمم در 9 ماده و 2 تبصره در جلسه 338 مورخ 29/6/73   شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شد.
[3]* بنا به پیشنهاد رئیس محترم شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و تصیمات و تصویب شورای عالی اصلاحات زیر در اساسنامه شورای مذکور ( موضوع مصوبه شماره 4788/دش مورخ 19/12/66)انجام میگردد.
ماده (3) بند (1) قسمت دوم
در ادامه جمله وزرای فرهنگ و آموزش عالی ....
جمله (( : وزرای مذکور می توانند به جای خودنماینده تام الاختیار را به شورا بفرستند )) اضافه و ذیل آن دو تبصره به شرح زیر اضافه می شود :
تبصره 1: حداقل یکی از وزرا عضو باید هر دو ماه یکبار در جلسه شورا شرکت نمایند .
تبصره 2: برای اعتبار مصوبات این شورا لازم است که حتماً دو تن از وزرا در جلسه حضور داشته باشند ، گرچه رای آنها برای تصویب مصوبه ضروری نیست .
تبصره 1 و2 مصوبه شماره 2682/دش مورخ 7/9/67 ( اصلاحات اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ) به شرح زیر اصلاح میشود :
تبصره 1 ( اصلاحی ) حداقل یکی از وزرای عضو یا نماینده تام الاختیار او باید هر دوم ماه یکبار درجلسه شورا شرکت نماید .
تبصره 2( اصلاحی ): برای اعتبار مصوبات این شورا لازم است که حتما دو تن از وزرا یا نمایندگان تام الاختیار ایشان در جلسه حضور داشته باشند ، گرچه رای آنها برای تصویب مصوبه ضروری نیست .
عضویت رئیس سازمان صدا و سیما در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
( مصوب سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ 1/6/73 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
بنابر ، نامه مورخ 25/4/73 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر وابستگی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی به برنامه های سازمان صدا و سیما و پیشنهاد این شورا ، با عضویب رئیس سازمان صدا و سیما با نماینده تام الاختیار او در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی موافقت شد.
1ـ اصلاح ماده (2) آئین نامه تشکیل هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و افزایش یک تبصره به ذیل ماده مذکور
مصوب دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 30/11/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی
مادة (2) آئین نامه تشکیل هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی (موضوع مصوبه شماره 1711/دش مورخ 22/5/64 شورای عالی) بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 2ـ (اصلاح) ـ هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل ازافراد زیر است :
1ـ رئیس که می تواند ازافراد غیر ازاعضاء شورای عالی بوده و توسط شورای عالی انتخاب شود.
2ـ قائم مقام رئیس هیأت به پیشنهاد و تعیین شورای عالی
3ـ چهار نفر نمایندگان وزارتخانه ها ی فرهنگ و آموزش عالی ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی (ازهر وزارتخانه یک نماینده).
4ـ نماینده شورای نمایندگان مقام معظم رهبری
5ـ نماینده جهاد دانشگاهی
6ـ نماینده دانشگاه آزاد اسلامی
تبصره : افراد ردیف 3 الی 6 ازطریق ارگان مربوطه به شورای عالی معرفی و پس ازتائید شورای عالی هیأت را دارا خواهند شد.
[5] بند 45 مربوط به سازمان میراث و گردشگری می باشد.