اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

مدیر کل: محمدربیع احمدخانی

آدرس : زنجان - خیابان امام - میدان استقلال
مرکز تلفن : 2-5248001-0241
نشانی اینترنتی : http://zanjan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: zanjan@farhang.gov.ir