اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

مدیر کل: مجید جوادیان زاده


آذرس: یزد، بلوار دانشجو، جنب مهمانسرای جهانگردی

تلفن: 14-6247111-0351

نشانی اینترنتی: http://yazd.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: yazd@farhang.gov.ir