اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران

1.  مدیر کل : عباس زارع


آدرس: ساری، میدان امام خمینی، بلوار دانشگاه، جنب جهاد کشاورزی

تلفن: 2262007-0151 و 2262022-0151

نشانی اینترنتی: http://mazandaran.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: mazandaran@farhang.gov.ir