اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

مدیر کل: عبیدالله رستمی

آدرس: سنندج- میدان آزادی- خیابان فلسطین

تلفن: 3283025-0871 و 3285262-0871 و 3285240-0871

نشانی اینترنتی: http://kordestan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: kordestan@farhang.gov.ir