اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

مدیر کل: محمد جوروند


آدرس : اهواز - امانیه - خیابان فلسطین

تلفن: 3330000-0611

تلفن گویا: 31-3337230-0611

نشانی اینترنتی:   http://khz.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: khz@farhang.gov.ir