اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

سرپرست: یوسف امینی


آدرس : مشهد - خیابان بهار - کوی ارشاد اسلامی

تلفن اداره:  8548111-0511

تلفن گویا : 8526900-0511  

نشانی اینترنتی :  http://khrz.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: khrz@farhang.gov.ir