• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی

 مدیر کل: ناصر نبی زاده

سوابق کاری : اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

مرکز تلفن : 4-4445573-0561
نشانی اینترنتی http://khj.farhang.gov.ir/fa/home