اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی

 مدیر کل: ناصر نبی زاده


آدرس: بیرجند- خیابان شهید محلاتی
مرکز تلفن : 4-4445573-0561
نشانی اینترنتی http://khj.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: khj@farhang.gov.ir