• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

مدیر کل: حجت الاسلام رحیم جعفری

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است

آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب سینما استقلال

تلفن: 3-8238502-0831 و 8238390-0831

نشانی اینترنتی: http://kermanshah.farhang.gov.ir/fa/home