اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

مدیر کل: بهرام فاضلی زاده


آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب سینما استقلال

تلفن: 3-8238502-0831 و 8238390-0831

نشانی اینترنتی: http://kermanshah.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: kermanshah@farhang.gov.ir