اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

مدیر کل: حسین اسحاقی


آدرس: جیرفت، میدان امام، خ انقلاب

تلفن: 2318117-0348

نشانی اینترنتی: http://jk.farhang.gov.ir/fa/home 

پست الکترونیک: jk@farhang.gov.ir