• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

مدیر کل: محمدرضا علیزاده محمدآبادی


سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس: کرمان، خ ابوحامد، خ شهید کامیاب

تلفن: 2205200-0341

نشانی اینترنتی: http://kerman.farhang.gov.ir/fa/home