اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

مدیر کل : عمران خودآموز


آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

مرکز تلفن : 3352529-0841

تلفن اداره کل :   3337023-0841  

نشانی اینترنتی: http://ilam.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: ilam@farhang.gov.ir