اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

مدیر کل: رضا کمالی زرکانی


آدرس: بندر عباس، بلوار پاسداران، نرسیده به سه راه هتل هما

تلفن: 3-5550432-0761 و 5556346-0761 و 5554237-0761

نشانی اینترنتی: http://hormozgan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: hormozgan@farhang.gov.ir