• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

مدیر کل: احمدرضا احسانی

آدرس: همدان، بلوار شهید مفتح، چهار راه تختی

تلفن: 20-2512117-0811 و 2512127-0811

نشانی اینترنتی: http://hamedan.farhang.gov.ir/fa/home