اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

 مدیرکل: عادله کشمیری

 

آدرس:گرگان، میدان فخرالدین اسعد گرگانی 

تلفن: 2226060-0171 و 2220266-0171

نشانی اینترنتی: http://golestan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: golestan@farhang.gov.ir