اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

مدیر کل: صابر سهرابی


آدرس: شیراز، چهارراه حافظیه

تلفن: 3-2280791-0711 و 2280795-0711

نشانی اینترنتیhttp://fars.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir