اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری

مدیر کل: ابراهیم شریفی

 

آدرس: شهرکرد، تقاطع بلوار فارابی و کاشانی

تلفن: 91-3334890-0381 

نشانی اینترنتی: http://chb.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: chb@farhang.gov.ir