• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری

مدیر کل: جواد کارگران دهکردی

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس: شهرکرد، تقاطع بلوار فارابی و کاشانی

تلفن: 91-3334890-0381 

نشانی اینترنتی: http://chb.farhang.gov.ir/fa/home