اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

مدیر کل: دکتر فاطمه کرم پور


1.     آدرس: بوشهر - فلکه قدس

مرکز تلفن : 2520538-0771 و 2522996-0771

نشانی اینترنتی : http://boushehr.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: boushehr@farhang.gov.ir