اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند

مدیر کل: همایون قنواتی

نشانی: آبادان، بریم، سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند