معرفی وزارتخانهمعاونت هامعاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام معاون: لادن حیدری

 تحصیلات : دکترای حقوق عمومی

 سوابق اجرایی:

·        

 • مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مسئول امور ثبت آثار ادبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دبیر ستاد مستند سازی اموال غیر منقول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دبیر شورای هماهنگی حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • نماینده وزیردر  کارگروه مسایل مالیاتی حوزه فرهنگ و هنر
 • دبیر اجرایی سلسله همایش های حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
 • نماینده وزارت متبوع در کمیسیون های دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مرتبط
 • عضو کارگروه تدوین لایحه نظام جامع رسانه ها
 • عضو کارگروه تدوین لایحه تبلیغات بازرگانی
 • عضو کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو هیات تدوین فهرست معافیت های مالیاتی
 • عضو هیات رسیدگی به تخلفات ناشران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو کمیسیون انتشارات دولتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو کارگروه تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری
 • عضو کارگروه تدوین قانون برنامه چهارم توسعه
 • عضو کارگروه تدوین و ستاد اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور
 • عضو کارگروه تدوین لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
 • عضو کمیته سلامت اداری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو کمیته علمی گنگره حقوق شهروندی
 • عضو کارگروه صیانت از حقوق کتاب در اتحادیه ناشران تهران

 

شرح وظایف معاونت:

- تعیین سیاست ها و راهکارهای اشتغال و کارآفرین در طول برنامه های توسعه کشور.

- برنامه ریزی بمنظور جذب و بکارگیری نیروی انسانی مناسب در قالب برنامه تأمین نیروی انسانی وزارتخانه.

- برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور در وزارتخانه.

- برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تأمین مطلوب خدمات رفاهی، تفریحی، مسافرتی، درمانی، بهداشتی و مددکاری کارکنان و خانواده های آنان.

- برنامه ریزی به منظور تأمین به موقع و مطلوب نیازهای پشتیبانی حوزه مرکزی در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط.

- برنامه ریزی ، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف.

- برنامه ریزی ، هماهنگی ، جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم بودجه وزارت متبوع با همکاری و مشارکت واحدهای ذی ربط و توزیع و تخصیص آن و نظارت بر اجرای آنها.

- برنامه ریزی و طراحی برنامه جامع نیروی انسانی از جمله بهسازی ترکیب نیروی انسانی، جذب و نگهداری نیروی انسانی ، ارتقاء مهارت و کارآیی ( آموزش کارکنان و مدیران وزارتخانه ) .

- برنامه­ریزی و تعیین شاخصها و استاندارهای ایجاد،توسعه و ساخت و ساز فضاهای فرهنگی و هنری و اجرای طرحهای عمرانی ملی و نظارت بر آنها.

- برنامه ریزی و انجام امور مربوط برای انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تعامل و هماهنگی با سایر واحدهای وزارت.

- طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری وزارتخانه در چار چوب ضوابط، مقررات و بر نامه های مصوب کشور.

- بررسی،مطالعه ­و برنامه ریزی در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ از جمله اشتغال، صنایع، سرمایه گذاری، فنآوری در بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه .

- مطالعه و بررسی برنامه ها و اهداف توسعه ادارات کل، اعتبارات و منابع مالی استانها براساس سیاست ها، خط مشی ها و جهت گیری های منطقه ای و استانی.

- مطالعه و تدوین مستندات راهبردی توسعه کاربری فناوری اطلاعات در وزارت متبوع.

- مطالعه و بررسی شناخت ، تحلیل و ارزیابی سنجش اثربخشی برنامه ها و عملکرد واحدهای مختلف.

- بررسی طرح ها و برنامه ها و تصویب و نظارت بر تعهد و پرداخت اعتبارات و چگونگی استفاده ، خرید و حمایت از آثار، سامانه ها، رسانه ها، نرم افزارها، سخت افزارها و خدمات مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کلیه واحدهای حوزة مرکزی وزارت متبوع.

- راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه ها و تحول اداری در قالب قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها.

- طراحی نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی.

- تهیه و تدوین شاخص ها و نحوه ارزیابی عملکرد برنامه ها، طرحها و فعالیت واحدها.

- بررسی و مطالعه و ارائه راهکار در  زمینه تدوین سیاست های اشتغالزایی کشور بمنظور توسعه فعالیتها و سرمایه گذاری بخش خصوصی.

- نظارت بر بررسی، مطالعه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای لازم بمنظور اجرای مؤثر و صحیح قوانین، مقررات و آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی  وزارتخانه و واحدهای تابعه استانی.

- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، انتصابات، حضور و غیاب، مرخصی ها، ارزشیابی، ماموریت، انتقال، پرداخت حقوق و دستمزد، طبقه بندی مشاغل، بازنشستگی، استعفاء و خروج از خدمت کارکنان در حوزه مرکزی با هماهنگی واحدهای ذی ربط.

- نظارت بر انجام امور مالی نظیر تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب، انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداختها، وصول درآمدها و سایر دریافت ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

- نظارت بر  حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای منقول و غیر منقول زاتخانه و تمرکز اسناد و مدارک مربوط.

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور نگهداری، تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافت ها، پرداخت ها و نظارت بر حسن اجرای این امور در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه

- تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت با مشارکت مؤثر واحدهای ذیربط.

- ارزیابی مستمر عملکردهای مالی با رویکرد ارایه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح در جهت بهبود مستمر و اثر بخشی آنها.

- ارزیابی مستمر فعالیتهای پشتیبانی در وزارتخانه با رویکرد شناسایی انحرافات احتمالی و بکارگیری اقدامات اصلاحی.

- طراحی، تدوین و ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط لازم برای اجرای  مؤثر برنامه های مربوط به منابع انسانی در حوزه مرکزی و واحدهای استانی.

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی.

- اجرای صحیح و دقیق کلیه قوانین و مقررات اداری و استخدامی وزارتخانه.

 

آدرس: میدان بهارستان-خ کمال الملک-ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- طبقه سوم

تلفن: 33966116-33966101

دورنگار:33966100

 

زیر حوزه های معاونت شامل:

 

* حوزه معاونت

* دفتر برنامه و بودجه

* دفتر نوسازی و تحول اداری

* اداره کل امور اداری و منابع انسانی

* اداره کل امور مالی و ذیحسابی

* اداره کل امور پشتیبانی، رفاهی و خدمات فنی