• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1. اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ )وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل
2.  ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
3.  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
4. ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(درﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
5. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
6. اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮرﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ وﻏﻴﺮه
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
1.  ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
2. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد
3.  ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﺎﻛﻦ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قاون اهداف و وظایف وزارت و بند 3 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
1-اخذ و تکمیل فرم تقاضانامه و سایر فرم های اخذ شده از سایت ارشاد شهرستان و تهیه و تامین مدارک و اطلاعات مورد نیاز مشتمل بر معرفی مدیر مسئول
2-ثبت درخواست وتشکیل پرونده
3-صدور معرفی نامه ها برای تعیین صلاحیت و عدم سوءپیشینه مدیر مسئول وصاحب امتیاز
4-اعلام نظر توسط سجل کیفری وحراست
-ثبت نظر سجل کیفری درپرونده و ارائه به کمیته فنی
5-مصاحبه با مدیرمسئول پس ازدریافت گواهی عدم اعلام نظر برای سوءپیشینه
-ثبت نظر حراست در پرونده و ارائه به کمیته تبلیغات
6-اعلام نظر برای صدور مجوز فعالیت پس از دریافت نتیجه ومصاحبه و نظرات حراست وحسب مورد دوره های آموزشی مدیر مسئول
7-صدور موافقت نامه اولیه(درصورت مثبت بودن رای کمیته تبلیغات)
8-دریافت موافقت نامه اولیه و اعلام آدرس دفتر کانون طی فرصت شش ماهه
9-معرفی به سجل کیفری وبهداشت برای عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد صاحب امتیاز(پس از تعیین مکان توسط متقاضی)
10-اعلام نظر توسط سجل کیفری وبهداشت
11-معرفی محل به اداره اماکن(درصورت تایید استعلامات)
12-اعلام نظر توسط اداره اماکن
13-بازدید از کیفیت دفتر کانون (در صورت تایید اداره اماکن)
14-صدور پروانه یکساله
15-امضای تعهدنامه توسط مدیر مسئول و دریافت پروانه و کارت شناسایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز