عنوان خدمات

پروانه نشر

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1.ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ 3×4
2.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
3.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ
4.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
5. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻔﺮادی
6. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺘﺸﺎرات
7.ﺗﺬﻛﺮ : ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻓﻮق، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻀﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ
اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
1. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
2.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

قوانین و مقررات بالادستي

بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب جلسات 147-148-149مورخ 6.و13و 20 اردیبهشت 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی مورخ 84/9/1 و شیوه نامه اجرایی صدورپرو انه نشرمورخ 86/8/29 هر دو مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز نشر و چاپ کتاب
1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻻزم
2-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
3-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
4-ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ
5- ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه وارﺳﺎل ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺎت
6-ﻃﺮح در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺎت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮﻛﺘﺎب
7-اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻠﺴﺎتﻫﻴﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
8-درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲﺑﺮای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم و اراﺋﻪﻧﺸﺎﻧﻲ
9- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم و اﻋﻼمﻧﺸﺎﻧﻲ
10- ارﺳﺎل ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪﻣﺮﻛﺰ
11- ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎرات
12-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ وﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه
13-ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
14-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ