ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور