ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های مساجد