ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با سازمان اوقاف و امور خیریه