ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با معاونت سینمایی و سمعی و بصری