ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با مدیریت مجامع و جشنواره های سینمایی